Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 14

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
226
226
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
M
M
ö
ö
ô
ô
ø
ø
i
i
B
B
o
o
á
á
n
n
L
L
I
I
E
E
À
À
U
U
T
T
H
H
A
A
Â
Â
N
N
C
C
Ö
Ö
Ù
Ù
U
U
B
B
A
A
Ï
Ï
N
N
aïnh Tinh Hoàn khoâng sao nguû ñöôïc, trong loøng baên khoaên vôùi nhieàu yù
nghó.
Y chôït nhaän thaáy Laõo Baù khoâng phaûi laø ngöôøi khoù gaàn nhö mình nghó, vaø
khoâng quaù thoâng minh nhö lôøi ñoàn ñaïi.
Laõo Baù cuõng laø ngöôøi chöù chaúng phaûi thaàn thaùnh khoâng theå ñaùnh baïi.
OÂng ta voán raát töï haøo vì trong ñôøi keát giao vôùi nhieàu baèng höõu.
Theá nhöng Laõo Baù laïi khoâng bieát raèng ngöôøi baèng höõu gaàn guõi nhaát ñaõ phaûn
boäi mình, chaúng nhöõng khoâng giuùp Laõo Baù thaåm tra Maïnh Tinh Hoàn maø traùi laïi coøn
giuùp Maïnh Tinh Hoàn thoaùt khoûi söï nghi ngôø.
Maïnh Tinh Hoàn caûm thaáy baát bình thay cho Laõo Baù.
Y raát gheùt nhöõng ngöôøi baùn reû baèng höõu cuûa mình, khinh bæ haïng ngöôøi phaûn
phuùc.
Sau ñoù yù nghó cuûa Maïnh Tinh Hoàn quay veà vôùi Tieåu Ñieäp, vaø laäp töùc thaáy
loøng dòu ñi. Luùc naøy naøng ñang laøm gì? Coøn oâm haøi töû nguû ngon laønh hay ñang nhôù
ñeán mình?
Nghó ñeán naøng ñang naèm trong caên leàu aåm thaáp vaø beà boän, oâm moät haøi nhi
naèm treân chieác giöôøng cöùng laïnh maø loøng nhôù ñeán mình, loøng Maïnh Tinh Hoàn chôït
traøo leân moät noãi thöông xoùt voâ bieân.
Y töï theà raèng chæ caàn laøm xong vieäc naøy, mình seõ laäp töùc quay veà beân naøng
vaø khoâng bao giôø rôøi xa naøng nöõa.
Chôït y nhôù tôùi caâu noùi cuûa Luïc Höông Xuyeân:
“Treân ñôøi raát ít nöõ nhaân ñaùng ñöôïc nam nhaân phaûi hy sinh”
Tuy vaäy y khoâng heà löu taâm ñeán ñieàu naøy, vì bieát Luïc Höông Xuyeân khoâng
bieát gì veà naøng caû.
Y thôû daøi vaø chaúng bao laâu chôït bình tónh laïi, töï nhuû:
“Ta seõ trung thaønh vôùi naøng vaø nhaát ñònh suoát ñôøi naøng seõ trung thaønh vôùi ta
nhö vaäy! Moät khi hai ngöôøi thöông yeâu vaø tin töôûng nhau thì thaät laø haïnh phuùc!”
Ñoät nhieân coù tieáng ñoäng beân ngoaøi cöa soå.
Maïnh Tinh Hoàn nhö con linh mieâu ñöùng baät daäy nheï nhaøng ñeán beân cöûa quan
saùt.
Moät ngöôøi ñöùng ngôøi cöûa ñang vaãy tay vaøo nhaø, chính laø Luïc Maõn Thieân.
M
M
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 14 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 14 9 10 982