Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 16

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
265
265
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
M
M
ö
ö
ô
ô
ø
ø
i
i
S
S
a
a
ù
ù
u
u
C
C
H
H
U
U
Y
Y
E
E
Å
Å
N
N
G
G
I
I
A
A
O
O
C
C
Ô
Ô
N
N
G
G
H
H
I
I
E
E
Ä
Ä
P
P
aõo Baù nhìn theo boùng Maïnh Tinh Hoàn xa daàn, loøng chaïnh nhôù ñeán nhi
nöõ, baát giaùc buoâng tieáng thôû daøi.
“Chuùng coù moät ñoaïn ñöôøng daøi caàn phaûi ñi!”
OÂng hy voïng laàn naøy hoï ñöøng ñeå nhaàm ñöôøng.
Maëc duø trong loøng coù raát nhieàu caûm xuùc nhöng oâng khoâng coù thôøi gian ñeå
nghó ngôïi nhieàu.
Baûn thaân oâng cuõng coù ñoaïn ñöôøng daøi caàn phaûi ñi, so vôùi Maïnh Tinh Hoàn vaø
Tieåu Ñieäp, ñoaïn ñöôøng cuûa oâng coøn nhieàu nguy hieåm hôn, gian khoå hôn.
OÂng chæ ñöùng laïi choác laùt roài mím moâi quay ngoaét laïi, böôùc qua chieác caàu
nhoû ñi vaøo Cuùc Hoa Vieân.
Trong caên phoøng cuûa Luïc Maõn Thieân ñeøn coøn saùng, cöûa soå vaø cöûa chính ñeàu
ñoùng chaët. Nhöng nhìn qua lôùp giaáy vaøng daùn treân cöûa soå coù theå nhaän ra voùc ngöôøi
cao lôùn cuûa Luïc Maõn Thieân ñöùng giöõa phoøng, hình nhö ñang chôø ai.
Phaûi chaêng laõo ñang chôø tin töùc cuûa Maïnh Tinh Hoàn?
Laõo Baù khoâng goõ cöûa.
OÂng ñaõ quyeát ñònh khoâng do döï gì nöõa.
30 naêm nay, Laõo Baù chöa töøng ñeå ñoái phöông coù cô hoäi xuaát thuû tröôùc mình.
OÂng quaù hieåu caâu “tieân haï thuû vi cöôøng” coù giaù trò nhö theá naøo.
Baây giôø cuõng theá, oâng ñi baèng con ñöôøng ngaén nhaát.
Bình!
Caùnh cöûa soå bò ñaäp vôõ ta, Laõo Baù nhö traän cuoàng phong lao vaøo phoøng.
Luïc Maõn Thieân khoâng phaûi ñöùng maø bò treo leân.
Chieác daây thöøng buoäc vaøo xaø nhaø, coøn chieác gheá bò ñaù vaêng ñi khaù xa.
Laõo Baù sôø tay xem ngöïc Luïc Maõn Thieân thaáy ñaõ laïnh ngaét.
Chieác ñoøn saét laø vuõ khí khoâng rôøi Luïc Maõn Thieân maáy chuïc naêm nay ñöôïc
ñaët ngay ngaén giöõa baøn chaën leân moät tôø giaáy.
Laõo Baù nhaët tôø giaáy leân, thaáy coù vieát doøng chöõ:
“Ngöôi ñaõ khoâng cheát thì ta ñaønh phaûi cheát!”
Chæ ñôn giaûn chín chöõ nhö vaäy, khoâng coøn gì khaùc.
Theá laø Luïc Maõn Thieân coøn chöa kòp phaûn boäi laïi ñoàng boïn cuûa laõo, chæ phaûn
L
L
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 16 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 16 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 16 9 10 486