Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 18

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
296
296
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
M
M
ö
ö
ô
ô
ø
ø
i
i
T
T
a
a
ù
ù
m
m
M
M
I
I
E
E
Á
Á
N
N
G
G
A
A
Ê
Ê
N
N
T
T
Ô
Ô
Ù
Ù
I
I
M
M
I
I
E
E
Ä
Ä
N
N
G
G
C
C
O
O
Ø
Ø
N
N
R
R
Ô
Ô
I
I
goâi nhaø nhoû traàn thieát ñôn sô nhöng aám cuùng naèm treân bôø bieån, treân
töôøng phaát phô maáy taám löôùi.
Tieåu Ñieäp caàm baøn tay chai saïn cuûa Maïnh Tinh Hoàn, baøn tay ñaõ quen vôùi
ngheà chaøi löôùi, aùp baøn tay ñoù leân maët naøng.
Trôøi ñaày sao, traêng thöôïng tuaàn ñaõ xuoáng thaáp ôû meù nuùi phía sau nhaø.
Ñöùa treû nguû say moät mình trong nhaø, ñaây laø thôøi gian raûnh roãi thöôøng nhaät
cuûa hoï, laø khi hoï hoaøn toaøn thuoäc veà nhau.
Haèng ngaøy sau böõa aên toái vaø khi ñöùa treû ñaõ nguû say, hoï ra ngoài tröôùc hieân
nhaø tay trong tay laëng ngaém bieån, caûm nhaän roõ caû nhòp thôû cuûa ñoái phöông, noùi
nhöõng lôøi aâu yeám hay cuøng nhau deät neân nhöõng döï tính toát ñeïp cho töông lai...
Döôøng nhö hoï ñaõ hoaøn toaøn queân ñi chuoãi ngaøy khoâng ñaùng goïi laø cuoäc soáng
tröôùc ñaây.
Maïnh Tinh Hoàn maân meâ laøn da mòn maøng treân maù naøng, chôït caûm thaáy baøn
tay mình nhoøe öôùt.
Naøng khoùc ñaáy ö?
Tieåu Ñieäp cuùi thaáp ñaàu, hoài laâu môùi noùi:
Chieàu nay khi thieáp töø beáp ra xeáp cuûi, ñaõ thaáy chaøng thu xeáp quaàn aùo.
Maïnh Tinh Hoàn thôû daøi ñaùp:
Ñuùng theá!
Tieåu Ñieäp khoâng ngaång leân, hoûi baèng gioïng buoàn raàu:
Chaøng ñaõ ñònh ñi roài sao?
Maïnh Tinh Hoàn vuoát ve maùi toùc naøng noùi:
Phaûi. Ta ñònh saùng mai môùi noùi chuyeän vôùi naøng.
Tröôùc ñaây thieáp cuõng ñoaùn raèng sôùm muoän gì chaøng cuõng seõ ñi. Chaøng
khoâng quen sinh hoaït theá naøy ñaâu. Thieáp khoâng giaän vì chaøng boû ñi, nhöng thieáp...
Naøng naác leân, ngöøng baët khoâng noùi heát caâu.
Maïnh Tinh Hoàn dòu daøng hoûi:
Naøng cho raèng ta coù theå boû meï con naøng maø ñi vaø khoâng quay laïi hay sao?
Tieåu Ñieäp voäi noùi:
Thieáp khoâng daùm nghó, khoâng daùm nghó gì caû!
N
N
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 18 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 18 9 10 138