Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 2

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
19
19
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
H
H
a
a
i
i
C
C
H
H
U
U
Û
Û
T
T
R
R
Ì
Ì
C
C
O
O
Â
Â
N
N
G
G
Ñ
Ñ
A
A
Ï
Ï
O
O
uy raèng treân theá gian raát ít söï coâng bình, nhöng khoâng phaûi laø khoâng coù.
Coù leõ oâng trôøi khoâng ñuû söùc ban phaùt coâng bình cho caû theá gian voán raát nhieàu
caûnh baát coâng.
Coøn may laø coù Laõo Baù.
Neáu coù chuyeän baát coâng muoán nhôø ñeán Laõo Baù thì vò ñoù seõ khoâng laøm ngöôøi
ta thaát voïng.
Laõo Baù khoâng mang nghóa ñen laø Baù phuï nhöng ngöôøi ta vaãn thöôøng duøng caùi
teân ñoù moät caùch traân troïng vaø trìu meán, coøn coù söï tin caäy nöõa.
Ñöông nhieân khoâng phaûi taát caû moïi ngöôøi.
Hoï bieát raèng mình gaëp caûnh ngoä uaát öùc naøo, Laõo Baù ñeàu vò hoï maø giaûi quyeát.
Hoï toân kính, tin caäy Laõo Baù nhö ñoái vôùi moät ngöôøi cha.
Laõo Baù giuùp ñôõ hoï, yeâu thöông hoï maø khoâng coù baát cöù yeâu caàu gì.
Nhöng chæ caàn Laõo Baù yeâu caàu, khoâng ai tieác baát cöù thöù gì mình coù, keå caû
tính maïng.
Moät teân tröôïng phu Phöông AÁu Taàn naøo ñoù bò theâ töû ngoaïi tình caäy vaøo theá
löïc raát lôùn cuûa teân tình lang maø coâng khai thaùch thöùc vaø nhuïc maï choàng mình ö?
Haén nghó ñeán chuyeän nhôø Laõo Baù beânh vöïc.
o O o
Tröông laõo ñaàu ñöùng beân giöôøng nhìn nhi nöõ ñoäc nhaát cuûa mình naèm thieâm
thieáp nhö saép cheát, nöôùc maét traøo ra.
Laõo laø moät taù ñieàn coâ ñoäc khoâng moät taác ñaát caém duøi quanh naêm laøm thueâ
cho keû khaùc, caøy caáy ruoäng ngöôøi, thu hoaïch cho ngöôøi.
Taøi saûn duy nhaát cuûa laõo laø tuùp leàu naùt vaø moät nhi nöõ.
Ñoù laø nguoàn an uûi duy nhaát trong suoát cuoäc ñôøi toái taêm cuûa laõo.
Vì theá Tröông laõo ñaàu quyù nhi nöõ hôn caû sinh maïng mình.
Nhöng baây giôø baûo boái cuûa laõo bò ngöôøi chaø ñaïp troâng khoâng coøn ra hoàn
ngöôøi nöõa.
Töø toái qua khi ñöôïc laõo beá veà coâ ta ñaõ ngaát ñi, maõi tôùi baây giôø vaãn chöa tænh
laïi laàn naøo.
T
T
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 2 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 2 9 10 228