Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 20

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
322
322
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
H
H
a
a
i
i
M
M
ö
ö
ô
ô
i
i
Q
Q
U
U
A
A
À
À
N
N
M
M
A
A
T
T
U
U
Ï
Ï
H
H
O
O
Ä
Ä
I
I
göôøi truøm khaên boû taám khaên ñen vaãn che kín maët loä roõ dieän muïc cuûa
mình.
Khoâng ai ngôø raèng haén chính laø Ñoà Ñaïi Baèng.
Luïc Höông Xuyeân cöôøi noùi:
Giaù nhö Laõo Baù luùc naøy coù maët ôû ñaây taát phaûi kinh dò laém. Cho ñeán cheát
haén vaãn tin raèng toâi caáu keát vôùi chính Vaïn Baèng Vöông vaø khoâng ngôø ôû Thaäp Nhò
Phi Baèng Bang coøn coù moät nhaân vaät khaùc ñaùng sôï hôn Vaïn Baèng Vöông nhieàu.
Ñoà Ñaïi Baèng gaät ñaàu khoâng noùi.
Nhö vaäy haén maëc nhieân thöøa nhaän lôøi taùn thöôûng cuûa Luïc Höông Xuyeân.
Quaû tình lôøi taùn thöôûng ñoù khoâng xa söï thaät laø bao.
Toân Kieám, Haøn Ñöôøng laø nhöõng thuû haï thaân tín vaø lôïi haïi nhaát cuûa Laõo Baù
ñeàu bò gieát hoaëc troïng thöông bôûi tay cuûa Ñoà Ñaïi Baèng. Hieån nhieân trong thaønh
coâng cuûa haén coù söï giuùp ñôõ ñaéc löïc cuûa Luïc Höông Xuyeân.
Moät naêm qua, haøng traêm thuû haï vaø baèng höõu cuûa Laõo Baù bò saùt haïi. Laõo Baù bò
ñaùnh tôi taû haàu nhö khoâng coøn khaû naêng hoaøn thuû cuõng baèng löïc löôïng cuûa Ñoà Ñaïi
Baèng.
Chaúng nhöõng haén laø keû nguy hieåm nhaát trong Thaäp Nhò Phi Baèng Bang maø
quyeàn löïc cuõng raát lôùn, bôûi Vaïn Baèng Vöông hoaøn toaøn tín nhieäm, trao heát quyeàn
löïc cho haén.
Vaïn Baèng Vöông cuõng nhö Laõo Baù, khoâng bao giôø ngôø tôùi duïng yù thöïc cuûa
teân thuû haï thaân tín nhaát cuûa mình.
“Haén caøng tín nhieäm ngöôi, ngöôi caøng coù cô hoäi thuaän tieän hôn ñeå gieát haén”
Luïc Höông Xuyeân theo phöông chaâm ñoù. Ñoà Ñaïi Baèng cuõng theo phöông
chaâm ñoù.
Caû hai ngöôøi phoái hôïp nhau coâng kích ñoái phöông khieán caû hai chuû nhaân caøng
tín nhieäm vaø leä thuoäc vaøo chuùng.
Hai teân naøy tuy tình huoáng khoâng gioáng nhau nhöng coù cuøng muïc ñích.
Keá hoaïch laø do Luïc Höông Xuyeân khôûi xöôùng, vaø ñoù laø keá hoaïch tuyeät dieäu,
ñeán quyû thaàn cuõng khoâng löôøng noåi.
Tröôùc tieân haén coá tình choïc giaän Vaïn Baèng Vöông baèng caùch gieát con ngöïa
quyù cuûa Vaïn Baèng Vöông khieán Vaïn Baèng Vöông khieâu chieán vôùi Laõo Baù.
N
N
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 20 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 20 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 20 9 10 194