Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 22

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
354
354
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
H
H
a
a
i
i
M
M
ö
ö
ô
ô
i
i
H
H
a
a
i
i
T
T
U
U
A
A
Ã
Ã
N
N
T
T
I
I
E
E
Á
Á
T
T
Ñ
Ñ
E
E
À
À
N
N
Ô
Ô
N
N
eà nghò cuûa Maõ Phöông Trung ñöôïc toaøn gia vui veû taùn thaønh.
Boïn haøi töû nhanh choùng caàm laáy baùt ñuõa, vöøa thoåi phuø phuø cho ñôõ noùng, vöøa
aên moät caùch ngon laønh.
Nhìn chuùng aên maø phaùt theøm. Ñoái vôùi chuùng, baát cöù vieäc gì cuõng tìm thaáy
nieàm khoaùi laïc.
Maõ Phöông Trung nhìn con, treân moâi xuaát hieän nuï cöôøi. Nhöng hoâm nay nuï
cöôøi ñoù coù veû gì ñaëc bieät. Ngoaøi ra, maëc duø thöùc aên raát ngon, nhöng oâng thaáy maát
heát khaåu vò.
Maõ Nguyeät Vaân gaép thöùc aên cho haøi töû xong, chôït nhaän ra thaùi ñoä khaùc
thöôøng cuûa choàng lieàn hoûi:
Töôùng coâng sao theá?
Maõ Phöông Trung khoâng traû lôøi ngay, traàm ngaâm nghó ngôïi hoài laâu roài chaäm
raõi noùi:
Ta chôït nghó ñeán Laõo Baù...
Nhieàu naêm qua, Maõ Nguyeät Vaân coù caûm giaùc ngöôøi ñoù luoân luoân toàn taïi
trong taâm töôûng cuûa choàng vaø cuõng laø noãi aùm aûnh cuûa chính mình, nhöng Maõ
Phöông Trung khoâng bao giôø noùi gì veà nhaân vaät bí hieåm ñoù vaø baø khoâng daùm hoûi.
Hoâm nay Laõo Baù ñaõ tôùi, vaø baây giôø Maõ Phöông Trung töï noùi ñeán oâng ta, nhaát
ñònh coù ñieàu gì ñaëc bieät.
Baø khoâng boû lôõ cô hoäi, hoûi ngay:
Laõo Baù laø ngöôøi theá naøo?
Maõ Phöông Trung ñaùp:
OÂng aáy khoâng phaûi laõo baù thaät cuûa ta...
Vaäy laø ai?
Laø huynh ñeä, laø baèng höõu, cuõng laø phuï maãu cuûa ta. Neáu khoâng coù oâng aáy,
ta ñaõ bò gieát töø luùc möôøi saùu tuoåi, töùc laø khoâng theå gaëp naøng ñöôïc. Vì theá...
Maõ Nguyeät Vaân hieåu yù, dòu daøng tieáp lôøi:
Vì theá thieáp cuõng phaûi caûm kích oâng aáy, nhôø oâng aáy maø thieáp coù ñöôïc moät
ngöôøi choàng toát.
Maõ Phöông Trung chaäm raõi ñaët ñuõa xuoáng.
Maõ Nguyeät Vaân bieát raèng ñoù laø daáu hieäu tröôïng phu saép coù chuyeän caàn noùi,
Ñ
Ñ
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 22 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 22 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 22 9 10 534