Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 23

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
366
366
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
H
H
a
a
i
i
M
M
ö
ö
ô
ô
i
i
B
B
a
a
H
H
O
O
A
A
Ï
Ï
N
N
N
N
A
A
Ï
Ï
N
N
B
B
E
E
Â
Â
N
N
N
N
H
H
A
A
U
U
eân ngoaøi ngoâi nhaø ñôn ñoäc cuûa Maõ Phöông Trung, ngay trong tieåu vieän
beân caïnh nhöõng luoáng hoa cuùc nôû roä khoe saéc höông röïc rôõ, naèm raûi raùc boán töû thi.
Ñoù laø toaøn boä Maõ gia goàm Maõ Phöông Trung, Maõ Nguyeät Vaân vaø nhi nöõ, nhi
töû cuûa hoï.
Giaù nhö Maïnh Tinh Hoàn ñeán sôùm hôn moät chuùt coù leõ ñaõ ngaên ñöôïc ñöôïc söï
kieän bi thaûm ñoù.
Tieác raèng chaøng ñaõ tôùi muoän.
AÙnh taø döông hiu haét chieáu leân nhöõng veát thöông maùu ñaõ ñoâng laïi, gioù boác
leân muøi huyeát tanh vaø töû khí naëng neà.
Maïnh Tinh Hoàn cuùi xuoáng quan saùt caùc veát thöông treân boán töû thi, nhö theå kyø
voïng töø ñoù maø bieát ñöôïc nhöõng bí maät veà cuoäc taøn saùt.
Nhöõng ngöôøi naøy vì sao maø cheát? Ai ñaõ haï thuû?
Maïnh Tinh Hoàn coù theå noùi laø moät chuyeân gia gieát ngöôøi. Ñoái vôùi xaùc cheát,
chaøng hieåu roõ chaúng keùm gì ngöôøi soáng.
Chaøng töøng thaáy raát nhieàu töû thi, vaø cuõng ñaõ nghieân cöùu saéc thaùi vaø bieåu tình
cuûa nhieàu ngöôøi tröôùc khi laâm töû.
Neáu moät ngöôøi cheát döôùi ñao, thoâng thöôøng veû maët hoï coù maáy daùng bieåu
caûm: neáu khoâng phaûi sôï haõi thì cuõng töùc giaän vaø thoáng khoå.
Baát cöù ai thaáy löôõi ñao cheùm vaøo coå mình ñeàu mang moät trong ba saéc thaùi
treân.
Nhöng veû maët cuûa phu theâ Maõ Phöông Trung laïi hoaøn toaøn khoâng phaûi theá.
Maët hoï khoâng thaáy veû khieáp sôï hay noãi caêm haän, chæ thaáy söï bi ai, gioáng nhö
ñöùng tröôùc hoaøn caûnh bi ñaùt nhaát khoâng sao thay ñoåi ñöôïc.
Hieån nhieân hoï khoâng muoán cheát, nhöng laïi baét buoäc phaûi chaáp nhaän caùi cheát.
Veû maët hoï hoaøn toaøn khoâng toû ra hoaûng sôï chuùt naøo, döôøng nhö ñoái vôùi hoï,
cheát laø traùch nhieäm, laø moät nghóa vuï khoâng theå thoaùi thaùc.
Nhö vaäy, trong caùi cheát cuûa boán ngöôøi naøy coù moät nguyeân nhaân heát söùc bí aån.
Maïnh Tinh Hoàn ñöùng leân, traàm ngaâm suy nghó.
Baát cöù ai troâng thaáy caûnh töôïng naøy, nhaát ñònh ñeàu cho raèng chính Laõo Baù ñaõ
haï thuû.
Thoâng thöôøng nhöõng keû chaïy troán gaëp ai treân ñöôøng ñeàu haï thuû ñeå khoâng sôï
B
B
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 23 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 23 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 23 9 10 940