Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 24

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
378
378
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
H
H
a
a
i
i
M
M
ö
ö
ô
ô
i
i
B
B
o
o
á
á
n
n
M
M
A
A
Ê
Ê
Ë
Ë
T
T
H
H
O
O
À
À
L
L
O
O
A
A
N
N
G
G
M
M
A
A
Ù
Ù
U
U
höông laõo nhò ñaùnh xe, coøn Toân Cöï ngoài beân caïnh.
Phöông laõo nhò tuy voùc ngöôøi nhoû beù nhöng raát duõng maõnh, laïi laø moät phu xe
ñieâu luyeän.
Khi laõo doác toaøn thaàn trí vaøo vieäc ñaùnh xe thì khoâng ai ñuoåi kòp.
Nhöng luùc naøy laõo khoâng chuù taâm laém. AÙnh maét laõo moâng lung, tay ñieàu
khieån cöông lô ñaõng, chaéc haún trong loøng laõo ta ñang coù nhieàu taâm söï.
Toân Cöï chôït hoûi:
Ngöôi ñang nghó gì vaäy?
Phöông laõo nhò hoûi laïi:
Sao ngöôi bieát?
Hoûi xong, Phöông laõo nhò boãng thaáy lo sôï, vì caâu hoûi ñoù coù nghóa laø thöøa
nhaän.
Tuy vaäy laõo bình tónh laïi ngay, chöõa laïi:
Chaúng leõ ngöôi coù theå thaáy ñöôïc?
Toân Cöï laïnh gioïng traû lôøi:
Ta khoâng thaáy, nhöng caûm nhaän ñöôïc. Coù nhöõng vieäc khoâng caàn duøng maét
nhìn cuõng bieát.
Phöông laõo nhò söõng ngöôøi quan saùt Toân Cöï hoài laâu, thaáy nhöõng thôù thòt treân
maët ñoái phöông raén laïi nhö nhöõng khoái theùp, thaùi ñoä cuûa laõo boãng thay ñoåi haún, trôû
neân nhuõn nhaën.
Moät ngöôøi maø ñeán caû thòt treân maët cuõng raén nhö theùp thì naém ñaám seõ naëng
ñeán theá naøo?
Phöông laõo nhò thôû daøi noùi:
Quaû thaät toâi ñang nghó raèng coù phaûi nhöõng ngöôøi muø thoâng minh hôn ngöôøi
bình thöôøng khoâng.
Toân Cöï noùi:
Khoâng phaûi. Nhöng ta bieát raèng ngöôi khoâng nghó theá.
Vaäy toâi nghó gì?
Ta khoâng bieát ngöôi nghó gì, nhöng khoâng phaûi nhö ngöôi vöøa noùi.
Phöông laõo nhò göôïng cöôøi noùi:
P
P
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 24 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 24 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 24 9 10 535