Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 27

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
428
428
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
H
H
a
a
i
i
M
M
ö
ö
ô
ô
i
i
B
B
a
a
û
û
y
y
L
L
Ö
Ö
Ô
Ô
Ù
Ù
I
I
T
T
H
H
U
U
Ø
Ø
G
G
I
I
A
A
Ê
Ê
N
N
G
G
S
S
A
A
Ü
Ü
N
N
eâm!
Trôøi ñaày maây neân raát toái.
Maïnh Tinh Hoàn ñöùng eùp ngöôøi beân thaønh gieáng nhö con hoå ñang rình moài.
Neáu ai ñaõ coù laàn quan saùt con hoå rình moài theá naøo thì môùi coù theå hình dung ra
ñöôïc tình caûnh cuûa Maïnh Tinh Hoàn luùc aáy.
Gioù töø gieáng boác leân mang theo hôi nöôùc laønh laïnh.
Thaønh gieáng vôõ loã choã, troâng reâu phong vaø hoang taøn khieán ngöôøi ta phaûi
buoàn noân.
Nhöng Maïnh Tinh Hoàn vaãn ñöùng im phaêng phaéc. Trong luùc chôø ñôïi, chaøng coù
theå chòu ñöïng taát caû. Vaø chaøng tin chaéc raèng ngöôøi mình ñôïi nhaát ñònh seõ ñeán.
Khoâng bieát qua bao nhieâu thôøi gian, cuoái cuøng cuõng vang leân tieáng böôùc
chaân.
Khoâng phaûi moät maø coù tôùi hai ngöôøi ñang thaáp gioïng noùi chuyeän raát kheõ.
Tieáng moät teân haùn töû:
Hai tieåu töû kia laån ñi ñaâu vaäy chöù? Sao khoâng chôø ñeán phieân ñoåi gaùc?
Tieáng ngöôøi thöù hai:
ÔÛ ñaây u aùm theá naøy, xem chöøng coù quyû! Bieát ñaâu chuùng bò quyû baét ñi roài
cuõng neân.
Noùi tôùi ñoù, haén caát tieáng cöôøi, nhöng nghe theâ löông chaúng khaùc gì tieáng
khoùc.
Gioïng teân thöù nhaát:
Teân Tieåu Vöông raát nhaùt gan. Coù leõ haén ñi kieám maáy cheùn röôïu laáy can
ñaûm roài...
Nhöng haén coøn chöa kòp döùt caâu thì boãng caûm thaáy coù vaät gì cheïn ngang coå
ñeán ngheït thôû.
Nhìn sang teân ñoàng boïn, thaáy maët haén giaät giaät, ñoâi maét môû to heát côõ, löôõi
theø ra, lieàu maïng ñònh keâu leân nhöng khoâng thoát leân ñöôïc tieáng naøo.
Vang leân gioïng noùi ñaày ñe doïa:
Coù phaûi Luïc Höông Xuyeân phaùi caùc ngöôi tôùi ñaây khoâng?
Caû hai cuøng caûm thaáy gioïng noùi vang leân ngay sau löng, khoâng kòp nghó ngôïi
Ñ
Ñ
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 27 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 27 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 27 9 10 170