Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 28

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
445
445
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
H
H
a
a
i
i
M
M
ö
ö
ô
ô
i
i
T
T
a
a
ù
ù
m
m
N
N
H
H
A
A
Ä
Ä
N
N
R
R
O
O
Õ
Õ
V
V
A
A
Ø
Ø
N
N
G
G
T
T
H
H
A
A
U
U
ieåu Ñieäp nhìn Maïnh Tinh Hoàn baèng aùnh maét ngaây daïi, nöôùc maét laõ chaõ
tuoân rôi. Nhöng naøng khoâng noùi tieáng naøo.
Ngöôøi treân giang hoà ñeàu bieát ñoäc moân aùm khí cuûa Luïc Höông Xuyeân voâ cuøng
lôïi haïi, nhöng ít ngöôøi bieát thuû thuaät ñieåm huyeät cuûa haén cuõng raát ñaùng sôï.
Cao thuû moân aùm khí cuõng ñoàng thôøi laø cao thuû moân ñieåm huyeät, bôûi vì hai
loaïi voõ hoïc naøy coù lieân heä maät thieát vôùi nhau, neáu khoâng noùi laø töông ñoàng.
Bôûi vì ngoaøi vieäc xaùc ñònh chính xaùc huyeät ñaïo, ñoäng taùc caàn chuaån xaùc vaø
thaàn toác.
Tuy vaäy thuû thuaät ñieåm huyeät duø cao cöôøng ñeán ñaâu cuõng khoâng buoäc ñöôïc
ngöôøi ta nhoû leä, duø coù theå laøm ngöôøi ta baát ñoäng, thaäm chí khoâng noùi ñöôïc.
Thaáy tình caûnh Tieåu Ñieäp nhö theá, loøng Maïnh Tinh Hoàn ñau nhö xaùt muoái.
Coù luùc chaøng muoán baát chaáp taát caû lao ra oâm laáy naøng vaøo loøng.
Nhöng ñoù laø ñieàu ngu ngoác khoâng theå ñöôïc.
Chæ caàn ñoäng ñaäy ngöôøi laø hai löôõi ñao seõ cöùa ñöùt coå Tieåu Ñieäp ngay.
Maëc duø Luïc Höông Xuyeân khoâng noùi ra caâu aáy nhöng chæ caàn nhìn veû maët
haén laø ñuû hieåu maø khoâng caàn noùi ra.
Luùc naøy Luïc Höông Xuyeân khoâng coøn giöõ chuùt naøo veû haøo hoa thö sinh nöõa
maø troâng raát aùc ñoäc.
Haén nhaéc laïi caâu hoûi:
Vì naøng ñaùng ñeå ngöôi baùn reû baèng höõu chöù?
Maïnh Tinh Hoàn vaãn ñöùng baát ñoäng, khoâng traû lôøi, nhöng caûm thaáy maùu trong
ngöôøi soâi leân.
Chaøng chôït lieân töôûng ñeán con caù bò maéc vaøo löôõi caâu cuûa Haøn Ñöôøng.
Baây giôø Maïnh Tinh Hoàn thaáy mình cuõng nhö con caù ñoù, duø coù giaõy giuïa bao
nhieâu cuõng voâ ích, tuyeät voïng.
Löôõi caâu cuûa Luïc Höông Xuyeân ñaõ maéc vaøo coå chaøng.
Luùc naøy khoâng ai coù theå cöùu ñöôïc Maïnh Tinh Hoàn, vaø söï thaät khoâng ai muoán
cöùu chaøng caû.
Luïc Höông Xuyeân cöôøi noùi:
Baûn tính ta voán kieân nhaãn, bôûi theá coù theå ñôïi moät luùc. Nhöng hy voïng ngöôi
T
T
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 28 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 28 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 28 9 10 127