Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 3

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
33
33
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
B
B
a
a
S
S
A
A
Ù
Ù
T
T
T
T
H
H
U
U
Û
Û
K
K
I
I
N
N
H
H
H
H
O
O
À
À
N
N
oân Kieám khoâng muoán hoûi Luïc Höông Xuyeân vì y khoâng thích teân thuû haï
ñaéc löïc nhaát naøy cuûa phuï thaân mình.
Bôûi vì Toân Kieám cho raèng Luïc Höông Xuyeân coù daùng veû vaø tính caùch gioáng
nöõ nhaân.
Quaû laø Luïc Höông Xuyeân coù nöôùc da traéng treûo, theå chaát yeáu nhöôïc nhö nöõ
nhaân.
Ngay caû caùi teân Höông Xuyeân cuõng theá.
Veà tính caùch, phaàn naøo ñoù coù theå coi laø gioáng nöõ nhaân: nhaõn quan tinh teá,
tính thaän troïng...
Chung quy laïi, Toân Kieám vaø Luïc Höông Xuyeân hoaøn toaøn töông phaûn nhau.
Nhöng noùi raèng Luïc Höông Xuyeân laø ngöôøi nhu nhöôïc thì ñoù laø moät sai laàm
lôùn, khoâng nhöõng ñaùng cöôøi maø coøn raát ñaùng sôï.
Bôûi vì khoâng nhöõng y laø moät trôï thuû ñaéc löïc nhaát cuûa Toân Ngoïc Baù, maø coøn
laø moät trong ba nhaân vaät thaønh thaïo nhaát voõ laâm veà söû duïng aùm khí.
Rieâng veà thuû thuaät phoùng aùm khí baèng löïc neùn loø xo thì treân giang hoà khoâng
ai saùnh kòp.
Luïc Höông Xuyeân khoâng bao giôø duøng binh khí, vì thöù ñoù ñoái vôùi y hoaøn
toaøn khoâng caàn thieát.
Moät ngöôøi toaøn thaân ñeàu coù aùm khí, moïi luùc moïi nôi ñeàu coù theå phaùt ñoäng,
cho duø ñoái phöông ôû goùc ñoä vaø cöï ly naøo thì caàn gì phaûi duøng ñeán binh khí?
o O o
Toân Ngoïc Baù chæ caàn troâng thaáy gioû traùi nho vaø döa haáu laø bieát ngay Tröông
laõo ñaàu ñaõ tôùi.
Moãi naêm cöù ñeán vuï thu hoaïch, Tröông laõo ñaàu khoâng bao giôø queân mang thöù
thoå saûn naøy ñeán bieáu Laõo Baù.
Suoát naêm quaàn quaät caøy thueâ cuoác möôùn ñeå nuoâi hai mieäng aên, Tröông laõo
ñaàu coù ngaøy naøo ñöôïc nhaøn taûn nghæ ngôi?
Chæ coù sau khi thu hoaïch, laõo töï cho pheùp mình nghæ moät hoâm mang gioû quaû
tôùi ñaây taän höôûng thuù vui nhaøn taûn vaø aên uoáng thoûa thích.
Nieàm khoaùi laïc thaät nhoû nhoi vaø ñaùng caûm ñoäng.
T
T
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 3 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 3 9 10 283