Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 30

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
477
477
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
B
B
a
a
M
M
ö
ö
ô
ô
i
i
N
N
A
A
N
N
H
H
V
V
U
U
O
O
Á
Á
T
T
C
C
H
H
O
O
Ï
Ï
I
I
N
N
H
H
A
A
U
U
eâm ñaõ khuya laém. Nhìn veà phía xa chæ thaáy moät maàu toái ñen.
Ngöôøi maø chuùng ñang lo sôï, bieát khi naøo thì xuaát hieän?
Khoâng ai bieát caû.
Maïnh Tinh Hoàn laïi caøng khoâng bieát.
Luùc naøy thaàn trí chaøng mô hoà nhö ñang sa vaøo giöõa maøn söông ñuïc, chæ muoán
nguû moät giaác thaät daøi.
Tuy vaäy chaøng vaãn coøn nhaän thöùc ñöôïc raèng neáu baây giôø maø nguû thì vónh
vieãn khoâng bao giôø thöùc daäy nöõa.
Chaøng giaõy giuïa, coá söùc môû maét thaät to, nhöng ñoâi mi naëng tròch nhö ñeo ñaù
cöù muoán díp laïi.
Caùi cheát ñang ñôïi chaøng ôû ñaâu ñoù trong ñeâm toái daøy ñaëc xung quanh.
Cho ñeán khi chaøng gaàn nhö maát heát tri giaùc, ñoät nhieân mieäng laép baép maáy
tieáng:
Tieåu Ñieäp, ta coù loãi vôùi naøng...
Ñoù laø chaøng vöøa mô thaáy nhöõng gioït möa ñaäp vaøo maùi leàu treân bôø bieån.
Chaøng naèm beân cöûa soå, beân caïnh laø Tieåu Ñieäp.
Khi beân mình laø ngöôøi yeâu daáu thì khoâng coøn sôï baát cöù vieäc gì treân ñôøi nöõa.
Mieäng vöøa laûm nhaûm xong maáy tieáng, chaøng chôït giaät mình choaøng tænh daäy.
Khoâng coù möa, khoâng coù ngoâi leàu beân bôø bieån, cuõng khoâng coù Tieåu Ñieäp.
Nhöng laïi coù gioù.
Baây giôø gioù thaät söï laø cöùu tinh.
Gioù thoåi vaøo töø chính chieác oáng baèng saét duøng laøm loã thoâng gioù maø tröôùc ñoù
ñaõ bò Luïc Höông Xuyeân laáp kín.
Chuyeän gì ñaõ xaûy ra vaäy?
Chaúng leõ coù ngöôøi giuùp chaøng ñaøo huyeät moä?
Maïnh Tinh Hoàn nghó khoâng ra, khoâng sao hieåu ñöôïc ai ñaõ ñeán cöùu mình.
Nhöng söï thaät laø coù gioù, khoâng nhöõng laøm cho chaøng tænh laïi maø thaàn trí cuõng
hoài phuïc daàn.
Chaøng caûm thaáy moät sinh löïc môùi naûy sinh cuøng vôùi nhöõng hôi thôû caêng loàng
Ñ
Ñ
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 30 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 30 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 30 9 10 370