Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 31

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
493
493
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
B
B
a
a
M
M
ö
ö
ô
ô
i
i
M
M
o
o
á
á
t
t
N
N
H
H
A
A
Â
Â
N
N
V
V
A
A
Ä
Ä
T
T
B
B
Í
Í
A
A
Å
Å
N
N
göôøi vöøa xuaát hieän coù ñoâi maét raát nhoû nhöng saùng loùng laùnh nhö hai muõi
kim.
OÂng ta tuoåi ñaõ treân nguõ tuaàn, ngöôøi to beùo, maët troøn quay, caû khi thôû daøi cuõng
coù veû töôi cöôøi.
Coù leõ khi gieát ngöôøi, laõo ta cuõng coù boä maët töôi cöôøi nhö vaäy.
Ngöôøi ñoù noåi boàng beành treân maët nöôùc, gioáng nhö khoâng coù chuùt troïng löôïng
naøo.
Maïnh Tinh Hoàn chöa töøng gaëp ai coù thuûy tính tuyeät dieäu nhö theá, buoät mieäng
hoûi:
OÂng laø ai?
Ngöôøi kia cöôøi ñaùp:
Ngöôi khoâng bieát ta, theá maø ta laïi bieát ngöôi ñaáy!
Maïnh Tinh Hoàn ngaïc nhieân hoûi:
OÂng bieát toâi ö?
Sao khoâng? Ngöôi teân laø Maïnh Tinh Hoàn, nghe ñoàn raèng ngöôi laø keû thích
khaùch laïnh luøng taøn khoác nhaát treân giang hoà trong hôn möôøi naêm qua, vaø ngöôi
cuõng raát bieát caùch gieát ngöôøi. Nhöng hoâm nay ngöôi laïi laøm ta thaát voïng!
OÂng ta laéc ñaàu, thôû daøi tieáng nöõa roài laåm baåm nhö noùi vôùi mình:
Moät thích khaùch thaønh danh, cho duø muoán cuøng ngöôøi khaùc lieàu maïng, chí
ít cuõng neân giöõ vöõng khí ñoä uy danh cuûa mình, chöù laøm sao laïi caén xeù nhö loaøi lang
soùi vaäy?
Maïnh Tinh Hoàn chaêm chuù nhìn ngöôøi môùi ñeán hoài laâu roài chôït noùi:
OÂng nhaän ra toâi, toâi cuõng nhaän ra oâng!
Ngöôøi kia hoûi:
Thaät ö?
Maïnh Tinh Hoàn bình tónh ñaùp:
OÂng hoï Dòch, teân laø Tieàm Long. Nghe noùi raèng suoát ba chuïc naêm nay trong
giang hoà oâng laø ngöôøi coù thuûy coâng tinh dieäu nhaát, voõ coâng cuõng vaøo haøng uyeân
thaâm nhaát.
Ngöôøi kia cöôøi to noùi:
N
N
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 31 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 31 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 31 9 10 104