Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 32

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
504
504
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
B
B
a
a
M
M
ö
ö
ô
ô
i
i
H
H
a
a
i
i
H
H
O
O
A
A
Ø
Ø
N
N
T
T
H
H
A
A
Ø
Ø
N
N
H
H
Ö
Ö
Ô
Ô
Ù
Ù
C
C
N
N
G
G
U
U
Y
Y
E
E
Ä
Ä
N
N
ghe gioïng noùi, Luïc Höông Xuyeân chôït thaáy ngöôøi noåi gai, toaøn thaân
nhuõn ñi töôûng chöøng saép khuîu xuoáng.
Haén khoâng quay laïi, nhöng bieát quaù roõ ñoù laø thanh aâm cuûa ai.
Treân ñôøi chæ coù moät ngöôøi coù theå ñeán ngay sau löng Luïc Höông Xuyeân maø
khoâng bò phaùt hieän.
Vaø cuõng chæ coù moät ngöôøi môùi laøm haén khieáp sôï tôùi möùc ñoù.
Chính laø Laõo Baù!
Maïnh Tinh Hoàn töø ñaàu vaãn ngoài phía sau Dòch Tieàm Long, thaáy Laõo Baù xuaát
hieän, khoâng neùn noåi ñöùng baät leân, ñöa maét xuùc ñoäng nhìn Laõo Baù.
Dung maïo, saéc thaùi vaø voùc daùng cuûa oâng vaãn nhö tröôùc, khoâng coù chuùt gì thay
ñoåi.
Laõo Baù ñöùng thaúng nhö chieác coät, töø ngöôøi oâng toaùt ra söùc maïnh vaø quyeàn
löïc.
Döôùi aùnh sao, neáu nhìn kyõ coù theå nhaän ra treân traùn oâng nhöõng neáp nhaên coù
saâu hôn, nhöng ñoâi maét vaãn saùng quaéc nhö tröôùc, gioáng löôõi kieám saéc ñaõ ruùt khoûi
bao.
Nhöng khi troâng thaáy Maïnh Tinh Hoàn, ñoâi maét ñoù trôû neân voâ cuøng dòu daøng
aám aùp.
Ñoät nhieân Maïnh Tinh Hoàn nhaän thaáy khoâng phaûi veû maët Laõo Baù hoaøn toaøn
voâ bieåu caûm. Thöïc chaát moãi neáp nhaên cuûa oâng cuõng chöùa ñöïng nhöõng tình caûm raát
khoù mieâu taû baèng lôøi.
Chính moãi neáp nhaên ñoù taïo thaønh töø kinh nghieäm vaø ñau khoå. Maïnh Tinh
Hoàn thaáu hieåu ñieàu ñoù vaø bôûi theá maø chaøng raát xuùc ñoäng.
Laõo Baù nhìn chaøng hoài laâu roài cuoái cuøng gaät ñaàu thoát leân ba tieáng:
Ngöôi thaät toát!
Chính ra oâng ñònh noùi thaät nhieàu nhöng cuoái cuøng chæ goùi goïn trong ba töø ñoù
thoâi.
Tuy vaäy Maïnh Tinh Hoàn nghe trong ñoù ñaõ bao goàm moïi ngoân töø ñeïp ñeõ nhaát.
Sau ñoù chaøng môùi nhaän thaáy coù ngöôøi voã vaøo vai mình, Maïnh Tinh Hoàn quay
laïi vaø baét gaëp aùnh maét cuûa Dòch Tieàm Long.
Dòch Tieàm Long nhìn chaøng töôi cöôøi. Ñoù khoâng phaûi laø nuï cöôøi cuûa moät keû
N
N
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 32 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 32 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 32 9 10 953