Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 8

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
118
118
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
T
T
a
a
ù
ù
m
m
H
H
O
O
Å
Å
D
D
Ö
Ö
Õ
Õ
S
S
A
A
C
C
Ô
Ô
aøn Ñöôøng ngoài beân bôø ñaàm caàn maãn buoâng caâu, troâng chaúng khaùc gì
moät tay ngö phuû.
Thuù vui duy nhaát cuûa haén laø khoaùi traù thöôûng thöùc caûnh con caù bò maéc vaøo
löôõi caâu giaõy giuïa tröôùc khi cheát.
Haøn Ñöôøng soáng coâ ñoäc moät mình, khoâng thaân thích, khoâng baèng höõu, caû noâ
boäc cuõng khoâng.
Haén khoâng daùm gaàn guõi ai, laïi caøng khoâng muoán ñeå baát cöù ai gaàn guõi mình.
Giaù nhö treân ñôøi haén coù theå tín nhieäm ai thì chæ coù moät ngöôøi duy nhaát laø Laõo
Baù.
Bôûi theá Haøn Ñöôøng heát söùc trung thaønh vôùi Laõo Baù, duø Laõo Baù khoâng muoán
theá.
Kyø thöïc haén chaúng phaûi laø thuû haï cuûa Laõo Baù.
Caùch caâu caù cuûa Haøn Ñöôøng hoaøn toaøn gioáng nhö nhöõng ngöôøi khaùc, chæ coù
muïc ñích laø khoâng gioáng maø thoâi.
Moãi laàn giaät leân ñöôïc moät con caù, ñoâi maét haén aùnh leân söï khoaùi traù.
Haøn Ñöôøng soáng treân ñôøi laø ñeå taøn saùt, baát luaän laø ngöôøi hay vaät.
Nhöng Laõo Baù khoâng muoán haén gieát ngöôøi, bôûi theá haén tìm ñeán ñaây ñeå gieát
caù.
Caù hay ngöôøi tröôùc khi cheát cuõng coù söï giaõy giuïa, tuy caù giaõy giuïa khoâng
ñöôïc khoaùi traù nhö ngöôøi, nhöng duø sao ñoù cuõng laø söï giaõy cheát cuûa moät sinh vaät.
Ngöôøi ghieàn caâu caù khoâng nhieàu, vaø duø ít nhieàu hoï coù veû gì khaùc thöôøng.
Bôûi theá Maïnh Tinh Hoàn khoâng khoù tìm ñöôïc Haøn Ñöôøng, nhôø caâu gôïi yù xa
xoâi cuûa Dieäp Töôøng.
AÙnh naéng chieàu chieáu leân maët hoà trong vaét vaø tónh laëng.
Maïnh Tinh Hoàn ñöùng ôû meù röøng, thaáy moät ngöôøi ñaõ giaät caàn caâu khoûi maët
nöôùc, moät con caù baïc maéc ôû löôõi caâu nhöng ngöôøi ñoù khoâng baét caù boû vaøo gioû, cöù
ngoài chieâm ngöôõng con caù giaõy giuïa hoài laâu vôùi aùnh maét khoaùi traù.
Chæ chöøng ñoù, Maïnh Tinh Hoàn ñuû ñoaùn chaéc ngöôøi ñoù laø Haøn Ñöôøng.
Haén nghó ra raát nhieàu caùch ñeå ñoái phoù vôùi Haøn Ñöôøng, nhöng chöa thaáy caùch
naøo thoûa ñaùng.
Cuoái cuøng haén choïn bieän phaùp ñôn giaûn nhaát laø tröïc tieáp ñoái ñaàu, döïa vaøo yù
H
H
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 8 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 8 9 10 287