Ktl-icon-tai-lieu

Những câu truyện tiếu lâm hay nhất thê giới

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1056 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

1

MUÅC LUÅC
Muåc Luåc ............................................................................................ 1
Êm nhaåc ........................................................................................... 3
Sau möåt àïm nguã troå ...................................................................... 5
Giöëng meâo cuäng khön ngoan vaâ lyá sûå............................................ 6
Nêu naây cuãa töi hay cuãa cö ............................................................ 7
Tao boáp ngay àêy cho maâ coi.......................................................... 8
Gùåp cö haâng mùæm töm chúå Àöìng Xuên......................................... 9
Chöî reä àêy phaãi khöng? ................................................................ 11
Bñ quyïët viïët thû............................................................................ 12
Chaáu laâ con ai................................................................................ 15
Chuáng töi àaä chia tay.................................................................... 17
Àûâng quïn mua dêy thun cho quêìn àuâi nheá!............................. 19
Haånh phuác yïn ùæng....................................................................... 22
Höåi nghõ caác nhaâ giaãi phêîu .......................................................... 24
Phoá tiïën sô khöng hûäu nghõ.......................................................... 28
Sao cö êëy laåi boã ài ? ....................................................................... 37
Short - Sweet - Science - Secret................................................... 42
Baâ Chuáa mùæc lúäm .......................................................................... 44
Ùn tröåm meâo .................................................................................. 45
Nhùåt baä trêìu .................................................................................. 46
Doâm nhaâ quan Baãng ..................................................................... 46
Dï àûåc chûãa.................................................................................... 47
Cêu àöë............................................................................................. 49
Traã núå anh laái àoâ ........................................................................... 50
Vay tiïìn chuáa................................................................................. 50
Àêìu to bùçng caái böì ............................
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI
1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
Muåc Luåc............................................................................................ 1
Êm nhaåc ........................................................................................... 3
Sau möåt àïm nguã troå...................................................................... 5
Giöëng meâo cuäng khön ngoan vaâ lsûå............................................ 6
Nêu naây cuãa töi hay cuãa cö ............................................................ 7
Tao boáp ngay àêy cho mcoi.......................................................... 8
Gùåp cö haâng mùæm töm chúå Àöìng Xuên......................................... 9
Chöî reä àêy phaãi khöng?................................................................ 11
Bñ quyïët viïët thû............................................................................ 12
Chaáu laâ con ai................................................................................ 15
Chuáng töi àaä chia tay.................................................................... 17
Àûâng quïn mua dêy thun cho quêìn àuâi nheá!............................. 19
Haånh phuác yïn ùæng....................................................................... 22
Höåi nghõ caác nhaâ giaãi phêîu.......................................................... 24
Phoá tiïën sô khöng hûäu nghõ.......................................................... 28
Sao cö êëy laåi boã ài ?....................................................................... 37
Short - Sweet - Science - Secret................................................... 42
Baâ Chuáa mùæc lúäm.......................................................................... 44
Ùn tröåm meâo .................................................................................. 45
Nhùåt baä trêìu.................................................................................. 46
Doâm nhaâ quan Baãng..................................................................... 46
Dï àûåc chûãa.................................................................................... 47
Cêu àöë............................................................................................. 49
Traã núå anh laái àoâ........................................................................... 50
Vay tiïìn chuáa................................................................................. 50
Àêìu to bùçng caái böì......................................................................... 51
Lïånh Vua ban................................................................................ 52
Quaã àaâo trûúâng thoå....................................................................... 53
Huä tûúng àaåi phong ...................................................................... 54
Laâm thú xin ùn .............................................................................. 56
Öng noå, bkia................................................................................ 57
Quyïín saách quyá............................................................................. 59
Choåi gsöëng thiïën......................................................................... 61
Những câu truyện tiếu lâm hay nhất thê giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những câu truyện tiếu lâm hay nhất thê giới - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Những câu truyện tiếu lâm hay nhất thê giới 9 10 362