Ktl-icon-tai-lieu

Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay - Phần 2

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 605 lần   |   Lượt tải: 10 lần
NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng
1
TIEÁP THEO PHAÀN I
Ñöôøng Taâm Ñaïo:
Moät trong ba ñöôøng chính trong baøn tay, naèm phía treân cao. Chæ tay naøy ñöôïc
goïi laø Taâm ñaïo.
Tuøy theo daïng theå vaø nhöõng daáu hieäu phuï trôï maø coù nhöõng keát luaän nhö sau:
- Ñöôøng Taâm ñaïo daøi, roäng: tình caûm quaù doài daøo, ña tình (1).
- Ñöôøng Taâm ñaïo chaïy suoát ngang qua caû baøn tay: ngöôøi quaù nhieàu tình caûm
nhöng thay ñoåi raát nhanh. Khi yeâu thöông thì voâ vaøn, nhöng khi gheùt khoâng
theå töôûng töôïng. Hay ghen, ña caûm. (2)
- Ñöôøng Taâm ñaïo coù nhöõng ñöôøng nhoû chaïy xeùo xuoáng ñöôøng trí ñaïo: Taùnh
hay chaùn chöôøng, thay ñoåi. (3)
- Ñöôøng Taâm ñaïo coù nhaùnh ôû cuoái ñöôøng nôi goø Moäc tinh chaïy queïo xuoáng
gaàn trí ñaïo: taùnh thích soáng veà quaù khöù. (4)
- Ñöôøng Taâm ñaïo quaù ngaén: ích kyû, laïnh luøng (neáu ñöôøng Taâm ñaïo nhaït
maûnh khaûnh cuõng vaäy). (5)
- Ñöôøng Taâm ñaïo coù cuø lao: hay lo nghó meät trí. (6)
- Ñöôøng Taâm ñaïo naèm gaàn saùt vôùi ñöôøng trí ñaïo: hay suy tính so ño, ích kyû.
(7)
- Ñöôøng Taâm ñaïo lan roäng nhöng khoâng ñaäm khoâng saâu: ngöôøi deã bò kích
ñoäng, mau caûm xuùc. (8)
- Hai ñaàu ñöôøng Taâm ñaïo ñeàu coù nhaùnh cheû ñoâi: ngöôøi hieàn laønh, nhieàu tình
caûm. (9)
Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay - Phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay - Phần 2 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay - Phần 2 9 10 969