Ktl-icon-tai-lieu

Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay - Phần 3

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng
1
TIEÁP THEO PHAÀN II
ÑÖÔØNG THUÛY TINH
Ñöôøng Thuûy tinh laø ñöôøng chaïy töø loøng baøn tay höôùng veà ngoùn uùt. Vì ngoùn tay uùt laø bieåu
töôïng cuûa giao teá thöông maõi, hôïp taùc, cheá hoùa, tieàn baïc… neân ñöôøng naøy noùi leân nhöõng yù
nghóa thuoäc caùc laõnh vöïc treân.
Neáu ñöôøng Thuûy tinh thaúng roõ, khoâng ñöùt khuùc, gaõy, uoán löôïn laø toát. Neáu coù cuø lao, daáu
chaám, ñöôøng caét, chaép noái, uoán eùo, ñöùt khuùc laø daáu hieäu coù beänh, trôû ngaïi, khoâng thaønh
coâng, hoaëc thay ñoåi coâng vieäc.
Ñöôøng Thuûy tinh coøn ñöôïc goïi laø ñöôøng söùc khoûe.
Sau ñaây laø nhöõng daáu hieäu ñaëc bieät ñöôïc tìm thaáy ôû treân baøn tay vôùi nhöõng yù nghóa:
Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay - Phần 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay - Phần 3 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay - Phần 3 9 10 952