Ktl-icon-tai-lieu

Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay - Phần 5

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng
1
TIEÁP THEO PHAÀN IV
Nhöõng daáu hieäu thuoäc laõnh vöïc tình duïc treân baøn tay
- Ngoùn tay ngoaèn ngoeøo hay ñaàu ngoùn cheø beø hoaëc ngoùn ngaén maäp.
- Moùng tay roäng, ngaén vaø meàm.
- Loøng baøn tay phaùt trieån naûy nôû ôû phía cöôøm tay. Neáu cöùng nhaéc ôû phaàn naøy
thöôøng coù tính baïo daâm.
- Loøng baøn tay meàm nhö nhung nhöng coù raát nhieàu chæ nhoû.
- Ngoùn caùi noùng vaø coù theå uoán gaäp qua goø Thaùi AÂm deã daøng.
- Loùng choùt ngoùn troû maäp, loùng choùt ngoùn uùt daøi.
- ÔÛ baøn tay coù goø kim tinh roäng, nhieàu chæ.
- Voøng kim tinh naèm giöõ Taâm ñaïo vaø döôùi caùc ngoùn troû, giöõa aùp uùt.
- Treân goø kim tinh coù hình haøng raøo (nhöõng ñöôøng chæ ñaâm taïo thaønh nhöõng
soïc ngang doïc).
- Goø kim tinh noåi cao, coù nhieàu ñöôøng chæ vaø voøng kim tinh xuaát hieän cuøng
vôùi trí ñaïo daøi vaø saâu. Hoaëc goø kim tinh coù caùc chæ ñan nhau thaønh hình
pheân löôùi haøng raøo.
- Beân caïnh ñöôøng Thaùi döông (xuaát hieän döôùi ngoùn Thaùi döông laø ngoùn aùp
uùt) coù theâm ñöôøng phuï.
- Ñöôøng daâm duïc trong baøn tay xuaát hieän. Ñöôøng naøy hình voøng g chaïy vaøo
khu vöïc giao lieân cuûa cöôøm tay vaø loøng baøn tay ñoâi khi töø goø Thaùi aâm
xuoáng cöôøm tay.
Tuy nhieân ñeå xaùc ñònh daâm tính nhieàu hay ít coøn phaûi quan saùt theâm caùc daáu
hieäu khaùc hoaëc taêng cöôøng theâm hoaëc laøm giaûm thieåu möùc ñoä duïc tính trong
loøng baøn tay.
Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay - Phần 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay - Phần 5 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay - Phần 5 9 10 477