Ktl-icon-tai-lieu

Phân loại theo ý nghĩa thực tế

Được đăng lên bởi Nguoidacbiet Ngo
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHAÂN LOAÏI THEO YÙ NGHÓA THÖÏC TEÁ

Trang 41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.THAØNH LAÄP SOÁ TÖØ CAÙC SOÁ CHO TRÖÔÙC
1) Caùc chöõ soá ñoâi moät khaùc nhau
Baøi 1

Giaûi

Baøi 5

Giaûi

Baøi 2

Giaûi
Baøi 6

Giaûi
Baøi 3

Giaûi
Baøi 7
Baøi 4

Giaûi

Giaûi

PHAÂN LOAÏI THEO YÙ NGHÓA THÖÏC TEÁ

Trang 42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baøi 12
Baøi 8
Giaûi
Giaûi
Baøi 13
Baøi 9
Giaûi

Giaûi

Baøi 14

Giaûi

Baøi 10

Giaûi
Baøi 15

Baøi 11
Giaûi

Giaûi

PHAÂN LOAÏI THEO YÙ NGHÓA THÖÏC TEÁ

Trang 43

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Caùc chöõ soá coù theå truøng nhau
Giaûi
Baøi 16

Baøi 20

Giaûi

Baøi 21

Baøi 22

Giaûi
Baøi 17

Giaûi

Baøi 23

Giaûi
Baøi 18

Giaûi
Baøi 24

Baøi 19

PHAÂN LOAÏI THEO YÙ NGHÓA THÖÏC TEÁ

Trang 44

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baøi 25

Giaûi

Baøi 30
Baøi 26

Giaûi
Giaûi

Baøi 31
Baøi 27

Giaûi
II. BAØI TOAÙN CHOÏN
Baøi 28
Baøi 32

Giaûi

Baøi 29
Baøi 33

Giaûi

Giaûi

PHAÂN LOAÏI THEO YÙ NGHÓA THÖÏC TEÁ

Trang 45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giaûi

Baøi 34

Giaûi

Baøi 35

Giaûi

Baøi 38

Giaûi

Baøi 39

Giaûi

Baøi 36
Baøi 40

Keát quaû
Baøi 37

Giaûi

PHAÂN LOAÏI THEO YÙ NGHÓA THÖÏC TEÁ

Trang 46

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baøi 41

Baøi 44

Giaûi

Giaûi
Baøi 45

Baøi 42
Giaûi
Giaûi

Baøi 46

Giaûi
Baøi 43

Baøi 47

Giaûi

Giaûi

PHAÂN LOAÏI THEO YÙ NGHÓA THÖÏC TEÁ

Trang 47

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baøi 51

Giaûi

Baøi 48

Giaûi
Baøi 52

III. CAÙC BAØI TOAÙN VEÀ NHÒ THÖÙC NEWTON

Baøi 49

Giaûi

Giaûi

Baøi 53
Baøi 50
Giaûi
Giaûi

Baøi 51

Giaûi

Baøi 54

PHAÂN LOAÏI THEO YÙ NGHÓA THÖÏC TEÁ

Trang 48

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giaûi

Giaûi

Baøi 55

Giaûi

Baøi 59
Baøi 56
Giaûi

Giaûi

Baøi 60
Baøi 57
Giaûi

Giaûi

Baøi 60

Baøi 58

Giaûi

PHAÂN LOAÏI THEO YÙ NG...
PHAÂN LOAÏI THEO YÙ NGHÓA THÖÏC TEÁ Trang 41
------------------------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
I.THAØNH LAÄP SOÁ TÖØ CAÙC SOÁ CHO TRÖÔÙC
1) Caùc chöõ soá ñoâi moät khaùc nhau
Baøi 1
Giaûi
Baøi 2
Giaûi
Baøi 3
Giaûi
Baøi 4
Giaûi
Baøi 5
Giaûi
Baøi 6
Giaûi
Baøi 7
Giaûi
Phân loại theo ý nghĩa thực tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân loại theo ý nghĩa thực tế - Người đăng: Nguoidacbiet Ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phân loại theo ý nghĩa thực tế 9 10 449