Ktl-icon-tai-lieu

PPDH

Được đăng lên bởi nguyenminhngocnd-gmail-com
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 2645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I

BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN

1. Đối tượng và nhiệm vụ
1.1 Đối tượng
Đối tượng của PPDH môn Toán là qua trình dạy học môn Toán, về thực chất là quá
trình giáo dục thông qua việc dạy học môn Toán.
Ở đây dạy học được hiểu theo nghĩa rộng:
- Dạy cho học sinh chiếm lĩnh tri thức rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, phát triển
năng lực.
-Hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phẩm chất đạo đức, khả năng
thẩm mỹ.
Quá trình dạy học Toán có hai loại nhân vật:
Thày: Giữ vai trò điều khiển quá trình dạy học.
Trò: là chủ thể của quá trình học tập, chủ thể này hoạt động một cách tự
giác, tích cực, chủ động, sáng tạo.
Quá trình dạy học bao gồm :
- Việc dạy: Hoạt động và giao lưu của thày.
- Việc học: Hoạt động và giao lưu của trò.
Quan hệ giữa việc dạy, việc học và nọi dung dạy học được biẻu diễn dưới dạng sơ
Thày gi¸o
đồ

D¹y

Néi dung

Häc trß
Häc

Trong quá trình dạy học, nội dung nằm trong mối liên hệ hữu cơ giữa ba thành
phần cơ bản: mục tiêu - nội dung – phương pháp.

-Mục tiêu dạy học: là hình thành kiểu nhân cách mà xã hội đòi hỏi.
- Nội dung dạy học: là môn Toán.
- Phương pháp dạy học: là cách thức giao lưu của thày – trò nhằm đạt được
các mục tiêu dạy học.
Các thành phần này tác động lẫn nhau, quy định lẫn nhau.
1.2 Nhiệm vụ của chuyên nghành khoa học PPDH môn Toán
- Nhiệm vụ tổng quát của phương pháp dạy học môn Toán là nghiên cứu những
mối liên hệ có tính quy luật giữa các thành phần của quá trình dạy học môn Toán,
trước hết là giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu
quả của việc dạy học môn Toán theo các mục tiêu đặt ra.
- Chuyên nghành khoa học PPDH môn Toán có các nhiệm vụ:
+) Xác định mục tiêu môn Toán( Dạy học Toán để làm gì?)
+) Xác định nội dung môn Toán ( Dạy cái gì trong khoa học Toán học)
+) Nghiên cứu phương pháp dạy học môn Toán ( Dạy học môn Toán như
thế nào?).
1.3 Nhiệm vụ của bộ môn PPDH môn Toán trong nhà trường sư phạm
- Trang bị kiến thức cơ bản về dạy học môn Toán.
- Rèn luyện kỹ năng cơ bản về dạy học môn Toán.
- Bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của người thày giáo dạy
môn Toán.
- Phát triển năng lực tự đào tạo, tự nghiên cứu về phương pháp dạy học môn Toán.
Chương II

ĐỊNH HƯỚNG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MÔN TOÁN

1. Mục tiêu chung của môn Toán
1.1 Những căn cứ xác định mục tiêu chung của môn Toán
1.1.1Mục tiêu giáo dục: Vì quá trình dạy học môn Toán là một bộ phận của quá
trình giáo dục nói chng, do vậy khi xác định mục tiêu của môn Toán ta cần xuất
phát từ mục tiêu của nhà trường phổ thông...
Chương I BN PHƯƠNG PP DẠY HỌC N TOÁN
1. Đi tượng và nhiệm vụ
1.1 Đối ợng
Đối ợng của PPDHn Toán là qua tnh dạy học n Toán, vthực chất là quá
tnh giáo dục tng qua việc dạy học n Toán.
đây dạy học được hiểu theo nghĩa rộng:
- Dạy cho học sinh chiếmnh tri thức rèn luyện kỹ năng, k xảo, phát triển
ng lực.
-nh thành thế giới quan, nhân sinh quan, phẩm chất đạo đức, kh năng
thẩm mỹ.
Quá trình dạy học Toán có hai loại nn vật:
Ty: Giữ vai t điu khiển quá trình dạy học.
Trò: là chthể ca q tnh học tập, chủ thể y hoạt động một cách t
giác, ch cực, chđộng, ng tạo.
Quá trình dạy học bao gồm :
- Việc dạy: Hoạt động và giao u của thày.
- Việc học: Hoạt động và giao u của trò.
Quan hệ giữa việc dạy, việc học và nọi dung dạy học được biu dinới dạng sơ
đồ
Trong quá trình dạy học, nội dung nằm trong mối liên hệ hữu giữa ba thành
phần cơ bản: mục tiêu - nội dung pơng pháp.
Th y gi¸oà
c trß
i dung
D¹y
c
PPDH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PPDH - Người đăng: nguyenminhngocnd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
PPDH 9 10 416