Ktl-icon-tai-lieu

Quan niệm tôn giáo

Được đăng lên bởi Linh Tây
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tôn giáo quan niệm: Con người do thần thánh tạo ra, con người phụ thuộc thế
giới, phủ nhận vai trò chủ thể con người.
Con người duy tâm siêu hình: Con người có hai bản thể gồm sinh học và tinh
thần nhưng tách rời nhau. Bản chất tinh thần tồn tại và vĩnh viễn trừu tượng hóa con
người, phủ nhận vai trò, hoàn cảnh tác động đến con người.
Triết học tư sản: Đề cao vai trò cá nhân của con người, xem nhẹ mặt xã hội của
con người.
Chủ nghĩa Mác – Lenin quan niệm: con người là một thực thể tự nhiên, vừa là
thực thể xã hội, đồng thời là chủ thể cải tạo hoàn cảnh. Các Mác quan niệm con người
là một thực thể tự nhiên đặc biệt, 1 thực thể tự nhiên đã nhân loại hóa: (“Bản chất con
người không phải là một cái trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện
thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội”).
Xã hội là một thuật ngữ rất thông dụng dung để chỉ một tập hợp người có
những quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội chặt chẽ với nhau.
Tuy nhiên cho đến nay định nghĩa về xã hội còn là một vấn đề có nhiều quan
điểm khác nhau.
Con người tồn tại qua những cá nhân người, mỗi cá nhân người là một chỉnh
thể đơn nhất gồm một hệ thống những đặc điểm cụ thể không lặp lại, khác biệt với
những cá nhân khác về cơ chế, tâm lý, trình độ…
Xã hội bao giờ cũng do các cá nhân hợp thành. Những cá nhân này sống và
hoạt động trong những nhóm cộng đồng, tập đoàn xã hội khác nhau do điều kiện lịch
sử quy định. Trong mối quan hệ với giống loài, tức là trong mối quan hệ với xã hội,
cá nhân biểu hiện ra với tư cách sau:
- Cá nhân là phương thức tồn tại của giống loài "người". Không có con người
nói chung, loài người nói chung tồn tại cảm tính.
- Cá nhân là cá thể người riêng rẽ, là phần tử tạo thành cộng đồng xã hội, là một
chỉnh thể toàn vẹn có nhân cách.
- Cá nhân được hình thành và phát triển chỉ trong quan hệ xã hội. Nhưng xã hội
thay đổi theo tiến trình lịch sử cá nhân là một hiện tượng có tính lịch sử. Mỗi thời kỳ
lịch sử có một "kiểu xã hội của cá nhân" mang tính định hướng về thế giới quan,
phương pháp luận cho hoạt động của con người trong thời kỳ lịch sử cụ thể đó.
Nếu như cá nhân là khái niệm phân biệt sự khác nhau giữa cá thể với giống
loài, sự khác biệt biểu hiện ra bên ngoài của cá nhân này với cá nhân khác thì nhân
cách là khái niệm để chỉ sự khác biệt những yếu tố bên trong riêng biệt với toàn bộ
hoạt động sống của nó, của cá nhân này với cá nhân khác. Nhân cách là nội dung,
trạng thái, tính chất, xu hướng bên trong riêng biệt của mỗi cá nhân. Đó là...
Tôn giáo quan niệm: Con người do thần thánh tạo ra, con người phụ thuộc thế
giới, phủ nhận vai trò chủ thể con người.
Con người duy tâm siêu hình: Con người có hai bản thể gồm sinh học và tinh
thần nhưng tách rời nhau. Bản chất tinh thần tồn tại và vĩnh viễn trừu tượng hóa con
người, phủ nhận vai trò, hoàn cảnh tác động đến con người.
Triết học tư sản: Đề cao vai trò cá nhân của con người, xem nhẹ mặt xã hội của
con người.
Chủ nghĩa Mác – Lenin quan niệm: con người là một thực thể tự nhiên, vừa là
thực thể xã hội, đồng thời là chủ thể cải tạo hoàn cảnh. Các Mác quan niệm con người
là một thực thể tự nhiên đặc biệt, 1 thực thể tự nhiên đã nhân loại hóa: (“Bản chất con
người không phải là một cái trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện
thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội”).
Xã hội là một thuật ngữ rất thông dụng dung để chỉ một tập hợp người có
những quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội chặt chẽ với nhau.
Tuy nhiên cho đến nay định nghĩa về xã hội còn là một vấn đề có nhiều quan
điểm khác nhau.
Con người tồn tại qua những cá nhân người, mỗi cá nhân người là một chỉnh
thể đơn nhất gồm một hệ thống những đặc điểm cụ thể không lặp lại, khác biệt với
những cá nhân khác về cơ chế, tâm lý, trình độ…
Xã hội bao giờ cũng do các cá nhân hợp thành. Những cá nhân này sống và
hoạt động trong những nhóm cộng đồng, tập đoàn xã hội khác nhau do điều kiện lịch
sử quy định. Trong mối quan hệ với giống loài, tức là trong mối quan hệ với xã hội,
cá nhân biểu hiện ra với tư cách sau:
- Cá nhân là phương thức tồn tại của giống loài "người". Không có con người
nói chung, loài người nói chung tồn tại cảm tính.
- Cá nhân là cá thể người riêng rẽ, là phần tử tạo thành cộng đồng xã hội, là một
chỉnh thể toàn vẹn có nhân cách.
- Cá nhân được hình thành và phát triển chỉ trong quan hệ xã hội. Nhưng xã hội
thay đổi theo tiến trình lịch sử cá nhân là một hiện tượng có tính lịch sử. Mỗi thời kỳ
lịch sử có một "kiểu xã hội của cá nhân" mang tính định hướng về thế giới quan,
phương pháp luận cho hoạt động của con người trong thời kỳ lịch sử cụ thể đó.
Nếu như cá nhân là khái niệm phân biệt sự khác nhau giữa cá thể với giống
loài, sự khác biệt biểu hiện ra bên ngoài của cá nhân này với cá nhân khác thì nhân
cách là khái niệm để chỉ sự khác biệt những yếu tố bên trong riêng biệt với toàn bộ
hoạt động sống của nó, của cá nhân này với cá nhân khác. Nhân cách là nội dung,
trạng thái, tính chất, xu hướng bên trong riêng biệt của mỗi cá nhân. Đó là thế giới của
"cái tôi" do tác động tổng hợp của các yếu tố cơ thể và xã hội riêng biệt tạo nên. Mỗi
cá nhân "dấn thân" vào cuọc sống, tiếp thu và chuyển những giá trị văn hoá của xã hội
vào bên trong mình, thực hiện quá trình so sánh lọc bỏ, tự đánh giá, tự tạo nên thế giới
riêng của mình. Đây là quá trình kép, xã hội hoá cá nhân và cá nhân hoá xã hội, cá
nhân xã họi và cá nhân nhân cách là thống nhất. Với nhân cách riêng, mỗi cá nhân có
Quan niệm tôn giáo - Trang 2
Quan niệm tôn giáo - Người đăng: Linh Tây
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quan niệm tôn giáo 9 10 319