Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ lớp 8

Được đăng lên bởi nhungthuyenbm
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 898 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sáng kiến kinh nghiệm

Công nghệ 8
Mục lục

PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................................3
PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ............................................................................5
1.CƠ SỞ LÍ LUẬN....................................................................................................5
2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐÊ...........................................................................5
a. Đặc điểm tình hình nhà trường: trường PTDT Nội trú là trường chuyên biệt,
đa số là con em dân tộc ít người.Nhà trường có cơ sở vật chất phục vụ cho việc
dạy và học tương đối tốt........................................................................................5
b. Thực trạng môn học..........................................................................................5
3. CÁC GIẢI PHÁP TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐÊ....................................6
3.1. Về phía giáo viên............................................................................................6
3.2. Về phía học sinh.............................................................................................6
3.3. Tiến hành........................................................................................................6
3.4. Ví dụ...............................................................................................................7
4. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN..........................................................................17
PHẦN III. KẾT LUẬN.............................................................................................17
1. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.................................................................................17
2. KIẾN NGHỊ, ĐÊ XUẤT.....................................................................................18

2

Sáng kiến kinh nghiệm

Công nghệ 8

PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ
Bước vào thế kỉ XXI, chúng ta đang đứng trước một vận hội mới , đồng thời
cũng là thách thức mới. Chủ trương của Đảng và nhà nước là đến năm 2020 cơ
bản đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp vì thế việc phát triển và đẩy
mạnh nền CNH – HĐH đất nước, bên cạnh việc bảo tồn và phát huy các ngành
nghề thủ công truyền thống thì việc phát triển các ngành nghề mới cũng là một
vấn đề cấp bách. Việc phát triển đó sẽ đưa nước ta trở thành một nước Công
nghiệp. Để hoàn thành được điều đó thì không những phát triển các ngành nghề
và tăng số lượng các trường dạy ...
Sáng kiến kinh nghiệm 
Mục lục
PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................................3
PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ............................................................................5

 
a. Đặc điểm tình hình nhà trường: trường PTDT Nội trú là trường chuyên biệt,
đa số là con em dân tộc ít người.Nhà trường có cơ sở vật chất phục vụ cho việc
dạy và học tương đối tốt........................................................................................5
b. Thực trạng môn học..........................................................................................5
!"#$#%"%#&'#$#()& *
3.1. Về phía giáo viên............................................................................................6
3.2. Về phía học sinh.............................................................................................6
3.3. Tiến hành........................................................................................................6
3.4. Ví dụ...............................................................................................................7
+#,($"-#&.
PHẦN III. KẾT LUẬN.............................................................................................17
/'#0-##,1.
-#&23 4
Sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ lớp 8 - Người đăng: nhungthuyenbm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ lớp 8 9 10 498