Ktl-icon-tai-lieu

Tác giả của những phát minh, sáng chế nổi tiếng Thế Giới

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1350 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TAÁC GIAÃ CUÃA NHÛÄNG PHAÁT MINH, SAÁNG CHÏË NÖÍI TIÏËNG THÏË GIÚÁI 1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
Ai laâ ngûúâi àaä phaát minh ra doâng àiïån?....................................... 3
Ai laâ ngûúâi àaä saáng chïë ra que diïm? ........................................... 4
Ai laâ taác giaã cuãa chiïëc maáy chûä àêìu tiïn?..................................... 5
Ai àaä laâm ra bú àêìu tiïn?............................................................... 6
Ai àaä laâm ra giêëy? ........................................................................... 7
Ai àaä laâm ra haân thûã biïíu?............................................................ 8
Ai àaä laâm ra nhûäng chiïëc kñnh àêìu tiïn? ..................................... 8
Ai àaä laâm ra nûúác hoa?................................................................... 9
Ai àaä laâm ra quyïín tûâ àiïín tiïëng anh àêìu tiïn?....................... 11
Ai àaä laâm ra àöi giaây àêìu tiïn?.................................................... 12
Ai àaä nghô ra baãng chûä caái àêìu tiïn?.......................................... 13
Ai àaä nghô ra buát viïët?.................................................................. 14
Ai àaä nghô ra chiïëc buát chò àêìu tiïn?.......................................... 15
Ai àaä nghô ra kñnh hiïín vi?........................................................... 16
Ai àaä nghô ra la baân?..................................................................... 17
Ai àaä nghô ra mön nhêíy duâ ?........................................................ 18
Ai àaä nghô ra maáy aãnh ?............................................................... 19
Ai àaä nghô ra nhûäng con tem?...................................................... 20
Ai àaä nghô ra troâ àaánh baâi?.......................................................... 21
Ai àaä nghô ra têëm baãn àöì àêìu tiïn?............................................. 22
Ai àaä phaát hiïån ra caâ phï? ........................................................... 23
Tác giả của những phát minh, sáng chế nổi tiếng Thế Giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác giả của những phát minh, sáng chế nổi tiếng Thế Giới - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tác giả của những phát minh, sáng chế nổi tiếng Thế Giới 9 10 881