Ktl-icon-tai-lieu

tào tháo uống rươu luận anh hùng

Được đăng lên bởi cptmdaidaiduong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-dụng cụ:nâm cơm,bát,đũa,rượu,chén,vườn rau(kéo,binh tưới cây)
*Trước truyện ko có trong sgk
Nhắc lại, Ðổng Thừa và các bạn hỏi Mã Ðằng:
- Ông muốn rủ thêm người nào?
Ðằng trỏ tay vào quyển "Uyên hàng, lộ tự" (1), nói:
- Hiện có quan Mục Dự Châu là Lưu Huyền Ðức ở đây. Sao ta không mời
cùng mưu việc?
Ðổng Thừa phân vân nói:
- Người ấy tuy là Hoàng Thúc, nhưng hiện đang nhờ vả, giúp rập Tào
Tháo, sao chịu làm việc này?
Mã Ðằng nói:
- Bữa hôm đi săn, giữa chốn vi trường, lúc Tào Tháo đón lấy lời chúc
tụng, tôi thấy rõ Quan Vân Trường ở sau lưng Huyền Ðức đã giơ đao
lên, toan chém Tháo, và Huyền
Ðức đã đưa mắt ngăn lại. Ðó không phải Huyền Ðức không muốn giết
Tháo, chỉ vì ngại nanh vuốt Tháo quá nhiều, e sức không nổi đấy thôi.
Ông cứ thử mời xem. Tôi tin chắc Huyền Ðức phải hưởng ứng.
Ngô Thạc nói:
- Việc đó không nên vội quá. Hãy thong thả bàn lại xem.
Bàn bạc xong, giải tán, ai về nhà nấy.
Ðêm hôm sau, Ðổng Thừa ngầm đem tờ chiếu trong mình, đi trong đêm
tối đen mịt, lần tới công quán Huyền Ðức tạm trú.
Người canh cửa vào báo, Huyền Ðức ra đón mời vào các gác nhỏ an tọa.
Quan, Trương đứng hầu bên cạnh.
Huyền Ðức hỏi:
- Quốc cựu đang đêm tới đây, ắt có việc gì?
Thừa thổ lộ:
- Ban ngày cưỡi ngựa tới thăm, sợ Tháo sinh nghi, nên phải gặp nhau
lúc đêm tối này.
Huyền Ðức sai lấy rượu ra mời. Thừa nói:
- Hôm trước, giữa chỗ vòng săn, Vân Trường muốn giết Tháo. Tướng
quân lại đưa mắt lắc đầu can ngăn, là thế nào?
Huyền Ðức sợ hãi, vội hỏi chữa:
- Ai bảo với ngài như thế?
Thừa quả quyết nói:
- Phải, mọi người đều không thấy, chỉ riêng tôi nhìn rõ mà thôi?

Huyền Ðức không thể dấu diếm được nữa, bèn nói:
- Quả thật xá đệ thấy Tháo tiếm lễ, vượt Vua, nên bất giác nổi giận như
thế.
Thừa lấy tay che mặt, khóc rằng:
- Nếu thần tử triều đình ai cũng được như Vân Trường thì lo gì thiên hạ
chẳng yên ổn.
Huyền Ðức sợ chính Tháo sai Thừa đến dò thám mình, nên giả tảng nói:
- Tào Thừa tướng trị nước giỏi như thế, sao ngài lại nói thiên hạ không
yên?
Thừa biến sắc mặt, đứng dậy trách rằng:
- Thấy ông là vị Hoàng thúc nhà Hán, tôi mới moi gan phơi phổi để ông
hay. Sao ông nỡ giả dối thế?
Huyền Ðức biện bạch:
- Sợ Quốc cựu có mưu lừa nên tôi thử lòng đó thôi.
Thừa bèn rút tờ "Y đái chiếu" đưa cho xem.
Huyền Ðức xem xong, lòng đau như xé, căm giận không nén nổi!
Thừa lại đưa ra tờ "Nghĩa trạng".
Huyền Ðức thấy đã có 6 người ký tên là:
1. Xa Kỵ Tướng Quân Ðổng Thừa
2. Công Bộ Thị Lang Vương Tử Phục
3. Trường Thủy Hiệu Úy Sùng Tập
4. Nghị Lang Ngô Thạc
5. Chiêu Tín Tướng Quân Ngô...
-dụng cụ:nâm cơm,bát,đũa,rượu,chén,vườn rau(kéo,binh tưới cây)
*Trước truyện ko có trong sgk
Nhắc lại, Ðổng Thừa và các bạn hỏi Mã Ðằng:
- Ông muốn rủ thêm người nào?
Ðằng trỏ tay vào quyển "Uyên hàng, lộ tự" (1), nói:
- Hiện có quan Mục Dự Châu là Lưu Huyền Ðức ở đây. Sao ta không mời
cùng mưu việc?
Ðổng Thừa phân vân nói:
- Người ấy tuy là Hoàng Thúc, nhưng hiện đang nhờ vả, giúp rập Tào
Tháo, sao chịu làm việc này?
Mã Ðằng nói:
- Bữa hôm đi săn, giữa chốn vi trường, lúc Tào Tháo đón lấy lời chúc
tụng, tôi thấy rõ Quan Vân Trường ở sau lưng Huyền Ðức đã giơ đao
lên, toan chém Tháo, và Huyền
Ðức đã đưa mắt ngăn lại. Ðó không phải Huyền Ðức không muốn giết
Tháo, chỉ vì ngại nanh vuốt Tháo quá nhiều, e sức không nổi đấy thôi.
Ông cứ thử mời xem. Tôi tin chắc Huyền Ðức phải hưởng ứng.
Ngô Thạc nói:
- Việc đó không nên vội quá. Hãy thong thả bàn lại xem.
Bàn bạc xong, giải tán, ai về nhà nấy.
Ðêm hôm sau, Ðổng Thừa ngầm đem tờ chiếu trong mình, đi trong đêm
tối đen mịt, lần tới công quán Huyền Ðức tạm trú.
Người canh cửa vào báo, Huyền Ðức ra đón mời vào các gác nhỏ an tọa.
Quan, Trương đứng hầu bên cạnh.
Huyền Ðức hỏi:
- Quốc cựu đang đêm tới đây, ắt có việc gì?
Thừa thổ lộ:
- Ban ngày cưỡi ngựa tới thăm, sợ Tháo sinh nghi, nên phải gặp nhau
lúc đêm tối này.
Huyền Ðức sai lấy rượu ra mời. Thừa nói:
- Hôm trước, giữa chỗ vòng săn, Vân Trường muốn giết Tháo. Tướng
quân lại đưa mắt lắc đầu can ngăn, là thế nào?
Huyền Ðức sợ hãi, vội hỏi chữa:
- Ai bảo với ngài như thế?
Thừa quả quyết nói:
- Phải, mọi người đều không thấy, chỉ riêng tôi nhìn rõ mà thôi?
tào tháo uống rươu luận anh hùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tào tháo uống rươu luận anh hùng - Người đăng: cptmdaidaiduong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tào tháo uống rươu luận anh hùng 9 10 106