Ktl-icon-tai-lieu

Thắng cảnh Cần Thơ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thắng cảnh Cần Thơ
Kỳ bí còn dưới lòng đất
Từ UBND xã Nhơn Nghĩa (huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ), đi vòng vèo
chừng 2 ki lô mét qua những con đường quê mát rượi là đ ến b ưng Đá Nổi - lung Cột
Cầu, nơi mà dưới lòng đất còn nhiều bí mật về nền văn hóa Óc Eo chưa khám phá h ết.
Tại điểm cuối của rạch Khai Luông, nơi giáp với rạch Bào Nhỏ, chính là n ơi b ắt ngu ồn
của lung Cột Cầu. Lung này hiện vẫn còn dài hơn 300 mét, m ặt nước tr ải đầy nh ững cây
sen
xanh
mướt.
Buổi sáng. Khung cảnh tại đây hết sức thanh bình. Vài cây b ồ đ ề, cây gừa c ổ th ụ... đ ứng
im lìm, trầm mặc, góp thêm vào khung cảnh tĩnh mịch, nên thơ. Không ti ếng xe c ộ, ch ẳng
khói bụi tràn lan, khắp nơi tràn đầy luồng không khí trong lành, thỉnh tho ảng nghe vài ti ếng
chim
hót
ngân
vang,
góp
thêm
phần
thư
thái...
Ông Mai Văn Nám, nhà ngay sát lung, kể rằng thời xưa cá d ưới lung nhi ều vô k ể. T ừ cá
lóc, cá rô đồng cho tới những con cá trê vàng ươm, múp míp... Gi ờ đây, cá v ẫn còn, dù
không nhiều, nhưng lung đã cạn dần do quá trình bồi lắng.
Nhưng điểm hấp dẫn của nơi đây không phải là khung cảnh, không gian mà chính là
những điều kỳ thú về nền văn hóa Óc Eo. “Cái tên bưng Đá Nổi - lung Cột Cầu không phải
vô
cớ
mà
có”,
ông
Nám
nói.
Gọi bưng Đá Nổi, vì nơi đây, ngay gần cuối lung, từ rất lâu đã xuất hiện m ột đ ống đá c ổ,
mỗi hòn lớn cỡ một vòng tay người ôm, “n ổi” lên mặt đất. “Có l ẽ người Kh ơme x ưa gom
về
định
dùng
cất
chùa”,
ông
Nam
đoán.
Còn lung Cột Cầu, cái tên xuất phát từ hàng trăm cây cột lớn nhỏ được xếp thành hai hàng,
hầu hết đều là gỗ căm xe, tự nhiên từ lòng đất nhô dần lên, t ựa như nh ững tr ụ c ầu.
“Có lâu lắm rồi, chẳng ai còn nhớ nữa”, ông Nguyễn Văn Tời, chủ nhân phần lớn diện tích
đất ở đây, kể lại. Theo ông, đó có thể là dấu tích của người th ời Óc Eo, đã t ừng xây nhà,
dựng
cột...
tại
mảnh
đất
này.
Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, cư dân Óc Eo cổ cư trú trên nhà sàn ven hệ thống sông rạch
tự nhiên và nhân tạo. Hình thức này được duy trì và phát triển trở thành m ột “truyền
thống” thể hiện qua hệ thống di tích kiến trúc và những di v ật kh ảo c ổ có niên đ ại t ừ đ ầu
Công
nguyên
đến
thế
kỷ
10-12.
Ông Tời kể rằng, vài chục năm trước, trong quá trình c ải tạo đất đ ể tr ồng tr ọt, người dân
tình cờ phát hiện thêm nhiều mảnh gốm, sứ, tượng đá, m ảnh vàng c ổ... Kho ảng năm 1988,
có một đoàn các nhà khoa học Liên Xô (cũ) cũng đã đ ến đây tìm hi ểu. Tr ước đó, kho ảng
năm 1985, đoàn khảo sát của Viện Khảo cổ Trung ương cũng đã đến thu th ập nhi ều m ẫu
cổ vật....
Th ng c nh C n Th ơ
Kỳ bí còn d i lòng đ t ướ
T UBND Nh n Nghĩa (huy n Phong Đi n, thành ph C n Th ), đi vòng vèo ơ ơ
ch ng 2 kit qua nh ng con đ ng quê mát r i đ n b ng ườ ượ ế ư Đá N i - lung C t
C u , n i mà d i lòng đ t còn nhi u bí m t v n n n hóa Óc Eo ch a khám phá h t.ơ ướ ư ế
T i đi m cu i c a r ch Khai Luông, n i giáp v i r ch o Nh , chính là n i b t ngu n ơ ơ
c a lung C t C u. Lung này hi n v n còn dài h n 300 mét, m t n c tr i đ y nh ng cây ơ ướ
sen xanh m t.ướ
Bu i sáng. Khung c nh t i đây h t s c thanh nh. Vài cây b đ , cây g a c th ... đ ng ế
im lìm, tr m m c, góp thêm vào khung c nh tĩnh m ch, nên th . Không ti ng xe c , ch ng ơ ế
khói b i tràn lan, kh p n i tràn đ y lu ng không khí trong lành, th nh tho ng nghe vài ti ng ơ ế
chim hót ngân vang, góp thêm ph n th thái... ư
Ông Mai Văn m, nhà ngay sát lung, k r ng th i x a cá d i lung nhi u k . T cá ư ướ
lóc, cá đ ng cho t i nh ng con t vàng m, múp míp... Gi đây, cá v n còn, ươ
không nhi u, nh ng lung đã c n d n do quá trình b i l ng. ư
Nh ng đi m h p d n c a n i đây không ph i khung c nh, không gian chính ư ơ
nh ng đi u kỳ thú v n n văn hóa Óc Eo. “Cái tên b ng Đá N i - lung C t C u không ph i ư
c có”, ông Nám nói.
G i b ng Đá N i, n i đây, ngay g n cu i lung, t r t lâu đã xu t hi n m t đ ng đá c , ư ơ
m i hòn l n c m t vòng tay ng i ôm, “n i” lên m t đ t. “Có l ng i Kh me x a gom ườ ườ ơ ư
v đ nh dùng c t chùa”, ông Nam đoán.
Còn lung C t C u, cái tên xu t phát t hàng trăm cây c t l n nh đ c x p thành hai hàng, ượ ế
h u h t đ u g căm xe, t nhiên t lòng đ t nhô d n lên, t a nh nh ng tr c u. ế ư
“Có lâu l m r i, ch ng ai còn nh n a”, ông Nguy n Văn T i, ch nhân ph n l n di n tích
đ t đây, k l i. Theo ông, đó có th d u tích c a ng i th i Óc Eo, đã t ng xây nhà, ườ
d ng c t... t i m nh đ t này.
Theo nhi u tài li u nghiên c u, c dân Óc Eo c c trú trên nhà sàn ven h th ng sông r ch ư ư
t nhiên nhân t o. Hình th c này đ c duy trì phát tri n tr thành m t “truy n ượ
th ng” th hi n qua h th ng di tích ki n trúc nh ng di v t kh o c có niên đ i t đ u ế
Công nguyên đ n th k 10-12.ế ế
Ông T i k r ng, vài ch c năm tr c, trong quá trình c i t o đ t đ tr ng tr t, ng i dân ể ằ ướ ườ
tình c phát hi n thêm nhi u m nh g m, s , t ng đá, m nh vàng c ... Kho ng năm 1988, ượ
m t đoàn các nhà khoa h c Liên (cũ) cũng đã đ n đây tìm hi u. Tr c đó, kho ng ế ướ
năm 1985, đoàn kh o sát c a Vi n Kh o c Trung ng cũng đã đ n thu th p nhi u m u ươ ế
c v t... “H thu đ c nhi u l m, đoán ch ng ph i m t xe t i m i ch a h t”, ông T i nói. ượ ế
Văn hóa Óc Eo phân b ch y u trong ph m vi các t nh Nam b . Các di tích đã đ c phát ế ượ
hi n t i An Giang, C n Th ... h u h t n m d i lòng đ t trên d i 3 mét, g m các công ơ ế ướ ướ
trình ki n trúc tôn giáo các khu m táng. Còn hi n v t cùng phong phú. Ngoài cácế
t ng Ph t, t ng th n b ng các ch t li u g , đá, đ ng, còn có hi n v t đ c làm b ngượ ượ ượ
Thắng cảnh Cần Thơ - Trang 2
Thắng cảnh Cần Thơ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thắng cảnh Cần Thơ 9 10 708