Ktl-icon-tai-lieu

thể thao

Được đăng lên bởi akmaihoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Một lượt gồm 5 người.
- Hít cách mặt đất một gang tay trở lại.

Hít đất

- Đếm chậm.
- Ghi kết quả: Đạt hoặc Rớt.
- Mỗi lượt một người.

Nhảy xa

- Ghi kết quả: Đạt hoặc Rớt.
- Một lượt 3 – 4 người.

Chạy ngắn

- Mỗi bạn đứng một đầu. Có 1 bạn bấm giờ đứng ngay tại đích.
- Ghi kết quả: Thời gian hoàn thành.
- Một lượt 5 người hoặc hơn nếu đông.

Bật cóc

- Ghi kết quả: Đạt hoặc Rớt.
- Một lượt từ 8 - 10 người.
- 1 bạn đầu kia và 3 bạn đầu này. Trong 3 bạn có 1 bạn bấm giờ
(nhớ thử demo điện thoại trước đi nhé) và 2 bạn quan sát.

Chạy dài

- Ghi kết quả: Thời gian hoàn thành.
- Chuẩn bị 4 laptop đầy pin.

Ghi danh

- Nếu kết quả là thời gian thì ghi số không có “s” phía sau.

Nhiệm Vụ Các Trạm
- Chú ý:
+ Cho thi theo số thứ tự và ký tên trên giấy khi thí sinh thi xong.
+ Các trạm chạy ngắn, bật cóc và chạy dài phải biết được thời gian đạt hay rớt để thí sinh
hỏi còn biết trả lời.
Nhóm A

Nhóm B

Hít đất

Chạy dài

Bật xa

Bật cóc

Chạy ngắn

Nội dung

Hít đất

Bật xa

Chạy

Chạy

Chạy

ngắn

dài

dài

100m

1500m

800m

7 phút

Nam

30

2.3m

15s

Nữ

15

1.6m

19s

Bật cóc

Bật cóc

80m

40m

4 phút
5 phút

3 phút

...
Hít đất
- Một lượt gồm 5 người.
- Hít cách mặt đất một gang tay trở lại.
- Đếm chậm.
- Ghi kết quả: Đạt hoặc Rớt.
Nhảy xa
- Mỗi lượt một người.
- Ghi kết quả: Đạt hoặc Rớt.
Chạy ngắn
- Một lượt 3 – 4 người.
- Mỗi bạn đứng một đầu. Có 1 bạn bấm giờ đứng ngay tại đích.
- Ghi kết quả: Thời gian hoàn thành.
Bật cóc
- Một lượt 5 người hoặc hơn nếu đông.
- Ghi kết quả: Đạt hoặc Rớt.
Chạy dài
- Một lượt từ 8 - 10 người.
- 1 bạn đầu kia và 3 bạn đầu này. Trong 3 bạn có 1 bạn bấm giờ
(nhớ thử demo điện thoại trước đi nhé) và 2 bạn quan sát.
- Ghi kết quả: Thời gian hoàn thành.
Ghi danh
- Chuẩn bị 4 laptop đầy pin.
- Nếu kết quả là thời gian thì ghi số không có “s” phía sau.
Nhiệm Vụ Các Trạm
- Chú ý:
+ Cho thi theo số thứ tự và ký tên trên giấy khi thí sinh thi xong.
+ Các trạm chạy ngắn, bật cóc và chạy dài phải biết được thời gian đạt hay rớt để thí sinh
hỏi còn biết trả lời.
Nhóm A Nhóm B
Hít đất Chạy dài
Bật xa Bật cóc
Chạy ngắn
Nội dung
Hít đất Bật xa
Chạy
ngắn
100m
Chạy
dài
1500m
Chạy
dài
800m
Bật cóc
80m
Bật cóc
40m
Nam
30 2.3m 15s 7 phút 4 phút
Nữ
15 1.6m 19s 5 phút 3 phút
thể thao - Người đăng: akmaihoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
thể thao 9 10 123