Ktl-icon-tai-lieu

Thơ mừng xuân

Được đăng lên bởi ngocdung19861985
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mõng xu©n t©n m·o
T¸c gi¶: Vò Sü Bét

Canh DÇn th¾ng lîi n¨m qua
§ãn xu©n T©n M·o mäi nhµ xèn xang
Vui xu©n tèt lóa s¹ch lµng
Mu«n hoa ®ua në, chim dang c¸nh chµo
Mõng xu©n ta thÊy tù hµo
Rõng c©y nh·n v¶i n¬i nµo còng xanh
Quª ta c¶nh ®Ñp nh tranh
Nhën nh¬ tuæi trÎ ¸o xanh, ¸o hång
Vui xu©n ®i chóc tÕt ®«ng
An khang thÞnh vîng tÊm lßng quª t«i
§æi míi nghÌo khæ ®Èy lïi
§êi t¬i c¶nh ®Ñp, lßng ngêi s¸ng trong
Thùc hiÖn d©n chñ c«ng b»ng
D©n giµu, níc m¹nh ý mong cña Ngêi
Xu©n vÒ ®Êt níc s¸ng t¬i
Quª h¬ng s¸ng ®Ñp ®Êt trêi në hoa
§¹i héi mêi mét §¶ng ta
Th¾ng lîi toµn diÖn, ph¸o hoa rùc trêi
D©n ta sung síng mu«n ®êi
TiÕn lªn hiÖn ®¹i mäi ngêi vui chung
Ngh×n n¨m Hµ Néi anh hïng
Lµm theo g¬ng B¸c kh¾p vïng rõng hoa
G¬ng trong soi s¸ng mäi nhµ
Nh©n lo¹i theo B¸c chan hoµ niÒm tin.
Hng Yªn, ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2011
T¸c gi¶: Vò Sü Bét
§Þa chØ: Th«n ¢n Thi 3, x· Hång Quang,
huyÖn ¢n Thi, tØnh Hng Yªn

...
Mõng xu©n t©n m·o
T¸c gi¶: Vò Sü Bét
Canh DÇn th¾ng lîi n¨m qua
§ãn xu©n T©n M·o mäi nhµ xèn xang
Vui xu©n tèt lóa s¹ch lµng
Mu«n hoa ®ua në, chim dang c¸nh chµo
Mõng xu©n ta thÊy tù hµo
Rõng c©y nh·n v¶i n¬i nµo còng xanh
Quª ta c¶nh ®Ñp nh tranh
Nhën nh¬ tuæi trÎ ¸o xanh, ¸o hång
Vui xu©n ®i chóc tÕt ®«ng
An khang thÞnh vîng tÊm lßng quª t«i
§æi míi nghÌo khæ ®Èy lïi
§êi t¬i c¶nh ®Ñp, lßng ngêi s¸ng trong
Thùc hiÖn d©n chñ c«ng b»ng
D©n giµu, níc m¹nh ý mong cña Ngêi
Xu©n vÒ ®Êt níc s¸ng t¬i
Quª h¬ng s¸ng ®Ñp ®Êt trêi në hoa
§¹i héi mêi mét §¶ng ta
Th¾ng lîi toµn diÖn, ph¸o hoa rùc trêi
D©n ta sung síng mu«n ®êi
TiÕn lªn hiÖn ®¹i mäi ngêi vui chung
Ngh×n n¨m Hµ Néi anh hïng
Lµm theo g¬ng B¸c kh¾p vïng rõng hoa
G¬ng trong soi s¸ng mäi nhµ
Nh©n lo¹i theo B¸c chan hoµ niÒm tin.
Hng Yªn, ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2011
T¸c gi¶: Vò Sü Bét
§Þa chØ: Th«n ¢n Thi 3, x· Hång Quang,
huyÖn ¢n Thi, tØnh Hng Yªn
Thơ mừng xuân - Người đăng: ngocdung19861985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thơ mừng xuân 9 10 177