Ktl-icon-tai-lieu

thời khóa biểu

Được đăng lên bởi lexuanthanh-utc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỜI KHÓA BIỂU SINH VIÊN
Học kỳ 1 Năm học 2014-2015 Đợt học 1
Sinh viên : Lê Xuân Thành
Lớp :
Công trình giao thông thủy_ 1 52
Khóa :
K52
STT

Mã học phần

1
GTP24.2

Tên học phần

Chuyên đề Xây dựng công
trình thuỷ

Mã số : 1110922
Ngành : Công trình giao thông thủy
Số TC

2

Lớp học phần
Chuyên đề Xây dựng công trình thuỷ1-14 (N01)
Chuyên đề Xây dựng công trình thuỷ1-14 (N01.TL1)

2

3
GTP25.2

Công nghệ Xây dựng Cảng Đường thuỷ F1

2

Công nghệ Xây dựng Cảng - Đường
thuỷ F1-1-14 (N01)

4

Công nghệ Xây dựng Cảng - Đường
thuỷ F1-1-14 (N01.BT1)

5

Công trình bến cảng F1-1-14
(N01.BT1)

GTP23.3

Công trình bến cảng F1

3

6

Công trình bến cảng F1-1-14 (N01)

7

Công trình chỉnh trị sông và cửa sông
ven biển-1-14 (N01)
GTP21.2

Công trình chỉnh trị sông và
cửa sông ven biển

GTP31.2

Công trình đường thuỷ (Âu
tàu, Công trình báo hiệu
đường thuỷ)

2

GTP22.2

Công trình thuỷ lợi

2

8

9
10

2

11
12

Công trình chỉnh trị sông và cửa sông
ven biển-1-14 (N01.BT1)
Công trình đường thuỷ (Âu tàu, Công
trình báo hiệu đường thuỷ)-1-14 (N01)
Công trình đường thuỷ (Âu tàu, Công
trình báo hiệu đường thuỷ)-1-14
(N01.BT1)
Công trình thuỷ lợi-1-14 (N01)
Công trình thuỷ lợi-1-14 (N01.BT1)

Ghế

Buổi sáng từ tiết 1 ÷ 5, buổi chiều từ tiết 6 ÷ 10
Thời gian địa điểm
Từ 29/09/2014 đến 11/10/2014:
Thứ 2 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Từ 20/10/2014 đến 29/11/2014:
Thứ 2 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
Từ
A2 03/11/2014 đến 29/11/2014:
Thứ 5 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
Từ
A2 29/09/2014 đến 11/10/2014:
Thứ 3 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Từ 20/10/2014 đến 29/11/2014:
Thứ 3 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
Từ
A2 03/11/2014 đến 29/11/2014:
Thứ 6 tiết 4,5,6 tại 402-A2 Giảng đường
Từ
A2 01/09/2014 đến 11/10/2014:
Thứ 7 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Từ 20/10/2014 đến 15/11/2014:
Thứ 7 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
Từ
A2 04/08/2014 đến 11/10/2014:
Thứ 4 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Từ 04/08/2014 đến 27/09/2014:
Thứ 4 tiết 4,5,6 tại 402-A2 Giảng đường
Từ
A2 29/09/2014 đến 11/10/2014:
Thứ 4 tiết 4,5,6 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Từ 20/10/2014 đến 01/11/2014:
Thứ 4 tiết 4,5,6 tại 402-A2 Giảng đường
Từ
A2 04/08/2014 đến 27/09/2014:
Thứ 3 tiết 4,5,6 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Từ 01/09/2014 đến 27/09/2014:
Thứ 5 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Từ 04/08/2014 đến 27/09/2014:
Thứ 2 tiết 4,5,6 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Từ 01/09/2014 đến 27/09/2014:
Thứ 6 tiết 4,5,6 tại 402-A2 Giảng đường
A2

1...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỜI KHÓA BIỂU SINH VIÊN
Học kỳ 1 Năm học 2014-2015 Đợt học 1
Sinh viên : Lê Xuân Thành Mã số : 1110922
Lớp : Công trình giao thông thủy_ 1 52
Khóa : K52 Ngành : Công trình giao thông thủy
Buổi sáng từ tiết 1 ÷ 5, buổi chiều từ tiết 6 ÷ 10
STT Mã học phần Tên học phần Số TC Lớp học phần Ghế Thời gian địa điểm
1
GTP24.2 2
2
3
GTP25.2 2
4
5
GTP23.3 Công trình bến cảng F1 3
6 Công trình bến cảng F1-1-14 (N01)
7
GTP21.2 2
8
9
GTP31.2 2
10
11
GTP22.2 Công trình thuỷ lợi 2
Công trình thuỷ lợi-1-14 (N01)
12 Công trình thuỷ lợi-1-14 (N01.BT1)
Chuyên đề Xây dựng công
trình thuỷ
Chuyên đề Xây dựng công trình thuỷ-
1-14 (N01)
Từ 29/09/2014 đến 11/10/2014:
Thứ 2 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Từ 20/10/2014 đến 29/11/2014:
Thứ 2 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Chuyên đề Xây dựng công trình thuỷ-
1-14 (N01.TL1)
Từ 03/11/2014 đến 29/11/2014:
Thứ 5 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Công nghệ Xây dựng Cảng -
Đường thuỷ F1
Công nghệ Xây dựng Cảng - Đường
thuỷ F1-1-14 (N01)
Từ 29/09/2014 đến 11/10/2014:
Thứ 3 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Từ 20/10/2014 đến 29/11/2014:
Thứ 3 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Công nghệ Xây dựng Cảng - Đường
thuỷ F1-1-14 (N01.BT1)
Từ 03/11/2014 đến 29/11/2014:
Thứ 6 tiết 4,5,6 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Công trình bến cảng F1-1-14
(N01.BT1)
Từ 01/09/2014 đến 11/10/2014:
Thứ 7 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Từ 20/10/2014 đến 15/11/2014:
Thứ 7 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Từ 04/08/2014 đến 11/10/2014:
Thứ 4 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Công trình chỉnh trị sông
cửa sông ven biển
Công trình chỉnh trị sông và cửa sông
ven biển-1-14 (N01)
Từ 04/08/2014 đến 27/09/2014:
Thứ 4 tiết 4,5,6 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Công trình chỉnh trị sông và cửa sông
ven biển-1-14 (N01.BT1)
Từ 29/09/2014 đến 11/10/2014:
Thứ 4 tiết 4,5,6 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Từ 20/10/2014 đến 01/11/2014:
Thứ 4 tiết 4,5,6 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Công trình đường thuỷ (Âu
tàu, Công trình báo hiệu
đường thuỷ)
Công trình đường thuỷ (Âu tàu, Công
trình báo hiệu đường thuỷ)-1-14 (N01)
Từ 04/08/2014 đến 27/09/2014:
Thứ 3 tiết 4,5,6 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Công trình đường thuỷ (Âu tàu, Công
trình báo hiệu đường thuỷ)-1-14
(N01.BT1)
Từ 01/09/2014 đến 27/09/2014:
Thứ 5 tiết 1,2,3 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Từ 04/08/2014 đến 27/09/2014:
Thứ 2 tiết 4,5,6 tại 402-A2 Giảng đường
A2
Từ 01/09/2014 đến 27/09/2014:
Thứ 6 tiết 4,5,6 tại 402-A2 Giảng đường
A2
thời khóa biểu - Trang 2
thời khóa biểu - Người đăng: lexuanthanh-utc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
thời khóa biểu 9 10 948