Ktl-icon-tai-lieu

Thời tiết

Được đăng lên bởi Hà Thái Cương
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thời tiết
Làng người da đỏ hỏi người da trắng đến khai hóa văn minh rằng :
­ Mùa đông năm nay trời có rét không ? 
Do không biết rõ, người da trắng liền bảo những người dân da đỏ cứ gom thật nhiều củi cho chắc. Nhưng là
một người có trách nhiệm, ông vẫn gọi điện đến Đài khí tượng xem mùa đông năm nay có lạnh không.
­ Mùa đông năm nay sẽ lạnh đấy – Người ở Đài khí tượng trả lời.
Người da trắng liền bảo dân da đỏ thu thập thêm củi đề phòng. Một tuấn sau, người da trắng lại gọi đến Đài
khí tượng và hỏi – Mùa đông năm nay có lạnh lắm không?
­ Có – nhân viên Đài khí tượng nói– Mùa đông năm nay lạnh lắm đấy. 
Người da trắng lại bảo dân da đỏ đi nhặt thêm củi thật nhiều nữa. – Hai tuần sau, người da trắng lại gọi đến
Đài khí tượng : 
­ Các anh có chắc chắn là mùa đông sẽ rất lạnh không đấy ?
­ Chắc chứ ­ Đài khí tượng trả lời – Chúng tôi đã nghiên cứu thực tế rồi mà, dân da đỏ đang đi gom củi ghê 
lắm đấy, biết chưa?

...
Th i ti t ế
Làng ng i da đ h i ng i da tr ng đ n khai hóa văn minh r ng :ườ ườ ế
- Mùa đông năm nay tr i có rét không ?
Do không bi t rõ, ng i da tr ng li n b o nh ng ng i dân da đ c gom th t nhi u c i cho ch c. Nh ng làế ườ ườ ư
m t ng i có trách nhi m, ông v n g i đi n đ n Đài khí t ng xem mùa đông năm nay có l nh không. ườ ế ượ
- Mùa đông năm nay s l nh đ y – Ng i Đài khí t ng tr l i. ườ ượ
Ng i da tr ng li n b o dân da đ thu th p thêm c i đ phòng. M t tu n sau, ng i da tr ng l i g i đ n Đàiườ ườ ế
khí t ng và h i – Mùa đông năm nay có l nh l m không?ượ
- Có – nhân viên Đài khí t ng nói– Mùa đông năm nay l nh l m đ y.ượ
Ng i da tr ng l i b o dân da đ đi nh t thêm c i th t nhi u n a. – Hai tu n sau, ng i da tr ng l i g i đ nườ ườ ế
Đài khí t ng :ượ
- Các anh có ch c ch n là mùa đông s r t l nh không đ y ?
- Ch c ch - Đài khí t ng tr l i – Chúng tôi đã nghiên c u th c t r i mà, dân da đ đang đi gom c i ghê ượ ế
l m đ y, bi t ch a? ế ư
Thời tiết - Người đăng: Hà Thái Cương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thời tiết 9 10 640