Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập chuyên ngành Kỹ Thuật Điện

Được đăng lên bởi Vuong Minh
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2572 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Thực tập chuyên ngành Kỹ Thuật Điện
MỤC LỤC
.......................................................................................................................................................2
LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................................2
Tổng Quan Về Thực Tập Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện............................................................3
1. Thành phần tham dự:........................................................................................................3
2. Thời gian:.........................................................................................................................3
3. Địa điểm:..........................................................................................................................3
4. Nội dung:.......................................................................................................................3
Phần I.............................................................................................................................................4
NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN ...................................................................................................................4
1.Nhà máy thủy Điện Trị An:......................................................................................................4
Hình: Nhà máy thuỷ điện Trị An...............................................................................................4
Tổng quan về nhà máy :...........................................................................................................4
2. Nhà Máy Thủy Điện Đa Nhim:.............................................................................................10
Phần II..........................................................................................................................................13
.....................................................................................................................................................13
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN................................................................................................................13
Nhà máy nhiệt điện Bà Rịa...........................................................................................................13
Phần III........................................................................................................................................17
CÔNG TY,...
Thực tập chuyên ngành Kỹ Thuật Điện
MỤC LỤC
.......................................................................................................................................................2
L I M U ĐẦ ...............................................................................................................................2
T ng Quan V Th c T p Chuyên Ngành K Thu t i n Đ ............................................................3
1. Thành ph n tham d : ........................................................................................................3
2. Th i gian: .........................................................................................................................3
3. a đi m:Đị ..........................................................................................................................3
4. N i dung: .......................................................................................................................3
Ph n I .............................................................................................................................................4
NHÀ MÁY THU I N Đ ...................................................................................................................4
1.Nhà máy th y i n Tr An: Đ ......................................................................................................4
Hình: Nhà máy thu đi n Tr An ...............................................................................................4
T ng quan v nhà máy : ...........................................................................................................4
2. Nhà Máy Th y i n a Nhim: Đ Đ .............................................................................................10
Ph n II ..........................................................................................................................................13
.....................................................................................................................................................13
NHÀ MÁY NHI T I N Đ ................................................................................................................13
Nhà máy nhi t đi n Bà R a ...........................................................................................................13
Ph n III ........................................................................................................................................17
CÔNG TY, XÍ NGHI P S N XU T THI T B I N Đ .............................................................17
1. Công ty thi t b đi n THIBIDI:ế ...........................................................................................17
2. Xí nghi p Thành M (CADIVI) ...........................................................................................20
Ph n IV .......................................................................................................................................32
VI N NGHIÊN C U H T NHÂN .................................................................................................32
1. Lò ph n ng h t nhân à L t Đ ................................................................................................32
2. Vài nét v lò ph n ng h t nhân à L t: Đ .................................................................................32
3. M t vài m c l ch s đáng nh v LP HN à L t là: Ư Đ .............................................................32
4. Công tác v n hành và khai thác s d ng lò ph n ng ..............................................................33
5. Nhi m v đ m b o k thu t và an toàn ho t đ ng c a lò ph n ng ...................................34
6. Công tác nghiên c u trên lò ph n ng: ...................................................................................35
K T LU N ..................................................................................................................................37
Trương Quốc Kiệm 1081044
1
Thực tập chuyên ngành Kỹ Thuật Điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập chuyên ngành Kỹ Thuật Điện - Người đăng: Vuong Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Thực tập chuyên ngành Kỹ Thuật Điện 9 10 766