Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập nấu ăn

Được đăng lên bởi nguyentienhung-dab-hoabinh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 3 lần
phÇn a: më ®Çu
i. lý do chän ®Ò tµi
¡n uèng lµ mét nhu cÇu thùc tÕ kh«ng thÓ thiÕu cña mçi con ngêi,mçi c¸ nh©n chóng ta.NhÊt lµ trong thêi
®¹i ®ang ph¸t triÓn nh hiÖn nay th× vÊn ®Ò ¨n uèng l¹i cµng ®îc n©ng lªn mét tÇm cao míi “NghÖ thuËt Èm
thùc”.§Ó cã ®îc nh÷ng mãn ¨n ngon,bæ,hîp vÖ sinh th× ph¶i tr¶i qua kh©u s¬ chÕ nguyªn liÖu. Nguyªn liÖu
®îc sö dông trong chÕ biÕn mãn ¨n thêng lµ c¸c lo¹i ®éng thùc vËt ë d¹ng t¬i sèng,ph¬i sÊy kh«,b¶o qu¶n
l¹nh hay ®· qua chÕ biÕn.C¸c lo¹i thùc phÈm nµy ph¸t triÓn trong tù nhiªn hay ®· b¶o qu¶n ®Òu cã phÇn
kh«ng sö dông ®îc hoÆc cã nh÷ng chÊt ®éc h¹i ®èi víi c¬ thÓ con ngêi.do vËy khi sö dông cÇn ph¶i thùc
hiÖn c«ng ®o¹n s¬ chÕ.ChÝnh v× vËy mµ em ®· chän kü thuËt s¬ chÕ nguyªn liÖu lµm chñ ®Ò cho riªng
m×nh,cô thÓ lµ ®Ò tµi s¬ chÕ thñy s¶n.
Thñy s¶n rÊt phong phó vµ ®a d¹ng,®Çy ®ñ c¸c chñng lo¹i:
C¸(c¸ tra,c¸ ch×nh...)
Nhãm gi¸p x¸c(t«m só,t«m thÎ,t«m ®Êt....)
Nhãm ®éng vËt th©n mÒm(nghªu,sß,trai...)
Nhãm bß s¸t(c¸ sÊu,Õch,r¾n...)v...v
ChÊt lîng cña nguyªn liÖu thùc phÈm ®îc ®¸nh gi¸ trªn hai m¨tl :gi¸ trÞ c¶m quan vµ gi¸ trÞ dinh dìng.
ChÊt lîng hµng thùc phÈm cã xu híng gi¶m sót trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n.
Trong qu¸ tr×nh s¬ chÕ,viÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thao t¸c kü thuËt còng kh«ng lo¹i bá hÕt hoµn toµn nh÷ng
yÕu tè g©y ngé ®éc thùc phÈm.ViÖc nµy ®ßi hái ph¶i kiÓm so¸t toµn bé qu¸ tr×nh nu«i trång vµ thu
ho¹ch,còng nh cã nh÷ng quy ®Þnh râ rµng cho viÖc sö dông nh÷ng hãa chÊt,chÊt phô gia thùc phÈm cña nhµ
níc vµ th¸i ®é ®óng ®¾n cña ngêi sö dông.
§Ó s¬ chÕ thñy s¶n cÇn ph¶i cã ®Çy ®ñ kü thuËt,vd:c¸ qu¶,c¸ nãc...nÕu kh«ng biÕt c¸ch s¬ chÕ sÏ bÞ ngé
®éc,¶nh hëng ®Õn tÝnh m¹ng con ngêi.
V× vËy kh©u s¬ chÕ nguyªn liÖu lu«n ®îc mäi ngêi quan t©m
II.Giíi thiÖu chung vÒ c¬ së thùc tËp.
1.VÞ trÝ,®Æc ®iÓm
Nhµ hµng HiÒn L¬ng n»m c¸ch trung t©m thÞ trÊn kho¶ng 500m,n»m t¹i ®Þa bµn th«n C«ng,thÞ trÊn §µ
B¾c,huyÖn §µ B¾c,tØnh Hßa B×nh.Víi mét vÞ trÝ thuËn lîi,lµ n¬i giao lu bu«n b¸n gi÷a c¸c huyÖn,c¸c
tØnh:Phó Thä,Cao Phong,Hßa B×nh......Nhµ hµng HiÒn L¬ng ra ®êi vµo th¸ng 6 n¨m 2008 ®Ó phôc vô nhu
cÇu ¨n uèng cña kh¸ch hµng.
Thực tập nấu ăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập nấu ăn - Người đăng: nguyentienhung-dab-hoabinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thực tập nấu ăn 9 10 11