Ktl-icon-tai-lieu

truyện cười

Được đăng lên bởi khoa0956
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1941 lần   |   Lượt tải: 1 lần
vu
Trắc nghiệm tâm lý
Chồng bàn với vợ:
- Anh đặt lên bàn ba thứ để xem con mình sẽ lấythứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương lai nó
sẽ là nhà tài chính.Nếu lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn, còn nếu cầm quyển kinh thì nósẽ làm linh
mục.
Lát sau, cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi chạyra ngoài. Trong khi vợ còn đần mặt trước
tình huống bất ngờ, chồng lẩm bẩm:
- Phương án thứ tư...
Vợ sốt ruột hỏi:
- Là sao hở anh?
- Là ăn cướp chứ còn sao nữa!

Truyện cười số 4:
Báo cảnh sát quốc tế ra ngày 7-02-2003 có đăng CON VẬT KỲ LẠ
Một cô gái tóc vàng xinh đẹp dáo để đi về quê thăm bà con. Bên vệ đường cô nhìn thấy một
con vật rất kỳ lạ, nên thắc mắc hỏi một nông dân đứng gần đó:
- Xin bác giải thích cho cháu biết vì sao con bò này không có sừng ạ?
Ông ta ngước đầu lên nhìn sững vào cô ta một lúc rồi từ từ giải thích:
- Thưa bà, có những con vật có sức mạnh phi thường hay dùng cái sừng của mình để gây tai
hoạ. Do đó chúng tôi phải đối phó với chúng bằng cách dùng cưa cắt cho ngắn bớt. Sau đó nh ểu
lên đó vài giọt axit cho cặp sừng không bao giờ mọc được nữa. Còn trường hợp con bò này không
có sừng, bởi vì nó là… con ngựa ạ!

Truyện cười số 5:
BỐ KẺ BỊ NẠN
Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ngoài phố. Mọi người tò mò chen lấn vòng trong vòng
ngoài để xem. Một anh línhđến chậm không tài nào vào xem được. Tức quá, anh ta liền hét toáng
lên:
- Tôi là bố kẻ bị nạn đây!
Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn và vội vã giãn ra cho anh ta vào. "Kẻ bị nạn" là một... chú
chó vừa bị xe cán chết.

Truyện cười số 6:
THUA 3 -1 NHƯNG CÒN LÃI 7 ĐỒNG
Một gã trẻ tuổi gặp một ông già. Đang huênh hoangmuốn khoe trình độ mình hơn người, gã
bèn rủ:
- Tôi với ông so kiến thức bằng cách đố nhaunhé!
Ông già đắn đo, gã bèn đặt thêm điều kiện:
- Nếu thắng ông được 10 đồng, nếu thua ông chỉmất 1 đồng thôi!
- Nhất trí, anh đố trước đi.
- Thế tay nào lên vũ trụ đầu tiên?
Ông già không trả lời, lẳng lặng rút tờ 1 đồngtrả cho gã trẻ tuổi. Được thể, hắn hỏi tiếp:
- Thế ai phát minh ra định luật bảo toàn khối lượng?
Chịu. Lại 1 tờ nữa.

1

- Thôi, anh đố nhiều rồi. Để tôi đố anh 1 câu được không?
- Đồng ý!
- Con gì lên đồi bằng 2 chân, còn xuống đồi bằng 3 chân?
lại:

Sau một hồi lâu suy nghĩ, gã thanh niên quyết định rút tờ 10 đồng ra, đưa cho đối thủ và hỏi
- Không biết! Thế con gì đấy hả ông?
Ông già lẳng lặng rút tiếp tờ 1 đồng đưa cho gã trẻ.

Truyện cười số 7:
TRƯỢT CHÂN
Chuyện kể rằng: Có một hồ nước thiêng ở Canada. Ai muốn ước gì cứ nói lời ước của mình rồi
nhảy xuống hồ tắm là được toại nguyện. T...
vu
Tr c nghi m tâm lý
Ch ng bàn v i v :
- Anh t lên bàn ba th xem con mình s l yth gì. N u nó l y t 100 USD, t ng lai nó đặ để ẽ ấ ế ươ
s là nhà tài chính.N u l y cây vi t, nó s nhà v n, còn n u c m quy n kinh thì nós làm linh ế ế ă ế
m c.
Lát sau, c u con vào phòng v c ba th r i ch yra ngoài. Trong khi v còn n m t tr c đầ ư
tình hu ng b t ng , ch ng l m b m:
- Ph ng án th t ...ươ ư
V s t ru t h i:
- Là sao h anh?
- Là n c p ch còn sao n a!ă ướ
Truy n c i s 4: ườ
Báo c nh sát qu c t ra ngày 7-02-2003 có ng CON V T K L ế đă
M t cô gái tóc vàng xinh p dáo i v quê th m bà con. Bên v ng cô nhìn th y m t đẹ để đ ă đườ
con v t r t k l , nên th c m c h i m t nông dân ng g n ó: ỳ ạ đứ đ
- Xin bác gi i thích cho cháu bi t vì sao con bò này không có s ng ? ế
Ông ta ng c u lên nhìn s ng vào cô ta m t lúc r i t t gi i thích:ướ đầ
- Th a bà, có nh ng con v t có s c m nh phi th ng hay dùng cái s ng c a mình gây tai ư ườ để
ho . Do ó chúng tôi ph i i phó v i chúng b ng cách dùng c a c t cho ng n b t. Sau ó nh u đ ả đố ư đ
lên ó vài gi t axit cho c p s ng không bao gi m c c n a. Còn tr ng h p con bò này không đ đượ ườ
có s ng, b i vì nó là… con ng a !
Truy n c i s 5: ườ
B K B N N
M t v tai n n giao thông v a x y ra ngoài ph . M i ng i tò mò chen l n vòng trong vòng ườ
ngoài xem. M t anh lính n ch m không tài nào vào xem c. T c quá, anh ta li n hét toángđể đế đượ
lên:
- Tôi là b k b n n ây! đ
M i ng i kinh ng c quay l i nhìn và v i vã giãn ra cho anh ta vào. "K b n n" là m t... chú ườ
chó v a b xe cán ch t. ế
Truy n c i s 6: ườ
THUA 3 -1 NH NG CÒN LÃI 7 NGƯ ĐỒ
M t gã tr tu i g p m t ông già. ang huênh hoangmu n khoe trình mình h n ng i, gã Đ độ ơ ườ
bèn r :
- Tôi v i ông so ki n th c b ng cách nhaunhé! ế đ
Ông già n o, gã bèn t thêm i u ki n:đắ đ đặ đ
- N u th ng ông c 10 ng, n u thua ông ch m t 1 ng thôi!ế đư đ ế đồ
- Nh t trí, anh tr c i. đ ướ đ
- Th tay nào lên v tr u tiên?ế ũ đầ
Ông già không tr l i, l ng l ng rút t 1 ngtr cho gã tr tu i. c th , h n h i ti p:ả ờ đồ Đượ ế
- Th ai phát minh ra nh lu t b o toàn kh i l ng?ế đị ượ
Ch u. L i 1 t n a.
1
truyện cười - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
truyện cười - Người đăng: khoa0956
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
truyện cười 9 10 329