Ktl-icon-tai-lieu

Truyện Cười Dân Gian Việt Nam Phần 1

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 4824 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Truyện Cười Dân Gian Việt Nam, Phần 1 - VN Thu quan

Việt Nam Thư Quán - Thư Viện Online
Đã xem 13321 lần.
Cho điểm

7 Phiếu

Tiếu lâm

Truyện Cười Dân Gian Việt Nam
Phần 1

Truyện xiển bột
Từ khi Trạng Quỳnh bị Chúa Trịnh đánh thuốc độc chết, nước
nam ta không còn Trạng nữa, nhưng những người tài giỏi thì
không thời nào không có. Con cháu Trạng cũng đều là những
người thông thái khác thường. Dù nhà nghèo, nhưng không ai
chịu ra làm quan. Xiển là chắt Trạng Quỳnh. Bố Xiển ngoài ba
mươi tuổi mới sinh Xiển. Xiển mặt vuông chữ điền, tai to như tai
phật, mồm rộng, mắt sáng. Người ta gọi Xiển là Xiển Bột vì quê
Xiển ở làng Hoàng Bột (Thanh Hóa).
1. Xin đất làm nhà
2. Rao làng
3. Góp gốc
4. Hâm cứt
5. Ðổi bò gầy lấy bò béo
6. Làm ma mẹ
7. Ðánh trống cấm
8. Quan huyện Lê Kim Thằng
9. Quan đấy
10. Vả quan huyện
11. Chửi án Tiêu
12. Xiển vào dinh tổng đốc xin tiền
13. Tứ chứng nan y
14. Xiển trả lời vu
1. Xin đất làm nhà
Nghe nói vùng Yên Lược, thuộc huyện Thọ Xuân, gần rừng núi,
có nhiều đất hoang, Xiển di cư lên đấy ở.
Theo lệ làng, Xiển phải biện trầu rượu xin làng cho trú ngụ, rồi lại
phải biện trầu rượu một lần nữa xin làng một mảnh đất lấy chỗ
dựng túp lều tạm thời làm nơi ăn ở. Lý trưởng đánh trống họp
làng, nhưng thực ra "làng" chỉ là bọn chức sắc, cường hào mà

1 of 11

8/21/2007 9:35 PM

Truyện Cười Dân Gian Việt Nam, Phần 1 - VN Thu quan

thôi. Thấy họ hay hạch sách, kênh kiệu, Xiển ghét lắm. Lần thứ
hai mang trầu rượu ra đình, Xiển gãi đầu gãi tai thưa:
- Dạ, trình các cụ, con mới đến đây, ơn nhờ các cụ cho ở để hầu
hạ các cụ, nhưng chưa có nhà cửa gì cả, muốn xin miếng đất đầu
làng chó ỉa (1) xin các cụ xét cho.
Lý trưởng thấy rượu thì tít mắt, liền nói:
- Tưởng gì chứ miếng đất đầu làng chó ỉa ấy thì được, nào xin
mời các cụ ta chén đi thôi!
(1) Làng ở đây chỉ lý hương hào mục
2. Rao làng
Ngày trước, dân ngụ cư là kẻ thấp kém nhất trong làng. Cho nên,
đến Yên Lược, vừa dựng xong túp lều, Xiển bị bọn lý trưởng bắt
ra làm mõ.
Một hôm, lý trưởng thấy một chị hàng bát ngồi ỉa ở cái bãi rậm
đầu làng, liền bắt lấy gánh bát rồi sai Xiển đi mời "làng" ra đình
chia phần. Xiển vâng vâng dạ dạ, vác mõ đi, cứ sau một hồi mõ
"cốc cốc" lại rao:
- Chiềng làng chiềng chạ! lắng tai mà nge mõ rao: Cụ lý bắt được
mụ hàng bát ỉa bậy đầu làng, mời "làng" mau ra đình mà chia
phần!
Nghe nói chia phần, bao nhiêu chứ sắc, thân hào, vội vã kéo nhau
ra đình. Ðến cổng đình, gặp Xiển, ai cũng nhao nhao hỏi:
- Chia phần gì thế mày?
- Con mẹ hàng bát ấy đâu rồi?
- Có nhiều không h...
Truyn Cười Dân Gian Vit Nam, Phn 1 - VN Thu quan
1 of 11 8/21/2007 9:35 PM
Vit Nam Thư Quán - Thư Vin Online
Cho đimCho đim 7 Phiếu
Đã xem 13321 ln.
Tiếu lâm
Truyn Cười Dân Gian Vit Nam
Phn 1
Truyn xin bt
T khi Trng Qunh b Chúa Trnh đánh thuc độc chết, nước
nam ta không còn Trng na, nhưng nhng người tài gii thì
không thi nào không . Con cháu Trng cũng đều là nhng
người thông thái khác thường. nhà nghèo, nhưng không ai
chu ra làm quan. Xin là cht Trng Qunh. B Xin ngoài ba
mươi tui mi sinh Xin. Xin mt vuông ch đin, tai to như tai
pht, mm rng, mt sáng. Người ta gi Xin là Xin Bt vì quê
Xin làng Hoàng Bt (Thanh a).
1. Xin đất làm nhà
2. Rao làng
3. Góp gc
4. Hâm ct
5. Ði gy ly béo
6. Làm ma m
7. Ðánh trng cm
8. Quan huyn Lê Kim Thng
9. Quan đấy
10. V quan huyn
11. Chi án Tiêu
12. Xin vào dinh tng đốc xin tin
13. T chng nan y
14. Xin tr li vu
1. Xin đất m nhà
Nghe nói vùng Yên Lược, thuc huyn Th Xuân, gn rng núi,
nhiu đất hoang, Xin di cư lên đấy .
Theo l làng, Xin phi bin tru rượu xin làng cho trú ng, ri li
phi bin tru rượu mt ln na xin làng mt mnh đất ly ch
dng túp lu tm thi làm nơi ăn . Lý trưởng đánh trng hp
làng, nhưng thc ra "làng" ch là bn chc sc, cường hào
Truyện Cười Dân Gian Việt Nam Phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyện Cười Dân Gian Việt Nam Phần 1 - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Truyện Cười Dân Gian Việt Nam Phần 1 9 10 416