Ktl-icon-tai-lieu

Truyện cười dân gian Việt Nam

Được đăng lên bởi hongvantran0810-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1392 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Xiển Bột
Từ khi Trạng Quỳnh bị Chúa Trịnh đánh thuốc độc chết, nước Nam ta không còn Trạng
nữa, nhưng những người tài giỏi thì không thời nào không có. Con cháu Trạng cũng
đều là những người thông thái khác thường. Dù nhà nghèo, nhưng không ai chịu ra làm
quan. Xiển là chắt Trạng Quỳnh. Bố Xiển ngoài ba mươi tuổi mới sinh Xiển. Xiển mặt
vuông chữ điền, tai to như tai phật, mồm rộng, mắt sáng. Người ta gọi Xiển là Xiển Bột
vì quê Xiển ở làng Hoàng Bột (Thanh Hóa).

Xin đất làm nhà
Nghe nói vùng Yên Lược, thuộc huyện Thọ Xuân, gần rừng núi, có nhiều đất hoang,
Xiển di cư lên đấy ở.
Theo lệ làng, Xiển phải biện trầu rượu xin làng cho trú ngụ, rồi lại phải biện trầu rượu
một lần nữa xin làng một mảnh đất lấy chỗ dựng túp lều tạm thời làm nơi ăn ở. Lý
trưởng đánh trống họp làng, nhưng thực ra "làng" chỉ là bọn chức sắc, cường hào mà
thôi. Thấy họ hay hạch sách, kênh kiệu, Xiển ghét lắm. Lần thứ hai mang trầu rượu ra
đình, Xiển gãi đầu gãi tai thưa:
- Dạ, trình các cụ, con mới đến đây, ơn nhờ các cụ cho ở để hầu hạ các cụ, nhưng
chưa có nhà cửa gì cả, muốn xin miếng đất đầu làng chó ỉa (1) xin các cụ xét cho.
Lý trưởng thấy rượu thì tít mắt, liền nói:
- Tưởng gì chứ miếng đất đầu làng chó ỉa ấy thì được, nào xin mời các cụ ta chén đi
thôi!
(1) Làng ở đây chỉ lý hương hào mục

Rao làng
Ngày trước, dân ngụ cư là kẻ thấp kém nhất trong làng. Cho nên, đến Yên Lược, vừa
dựng xong túp lều, Xiển bị bọn lý trưởng bắt ra làm mõ.
Một hôm, lý trưởng thấy một chị hàng bát ngồi ỉa ở cái bãi rậm đầu làng, liền bắt lấy
gánh bát rồi sai Xiển đi mời "làng" ra đình chia phần. Xiển vâng vâng dạ dạ, vác mõ đi,
cứ sau một hồi mõ "cốc cốc" lại rao:
- Chiềng làng chiềng chạ! lắng tai mà nghe mõ rao: Cụ lý bắt được mụ hàng bát ỉa bậy
đầu làng, mời "làng" mau ra đình mà chia phần!
Nghe nói chia phần, bao nhiêu chứ sắc, thân hào, vội vã kéo nhau ra đình. Đến cổng
đình, gặp Xiển, ai cũng nhao nhao hỏi:
- Chia phần gì thế mày?
- Con mẹ hàng bát ấy đâu rồi?
- Có nhiều không hả mày?
Xiển lễ phép đáp:
- Bẩm các cụ, con mẹ hàng bát ỉa bậy đầu làng. Dạ, nhiều lắm ạ, một đống to lù lù thế
kia, có lẽ một cụ được đến vài ba bát chứ không ít đâu!
Vừa nói, Xiển vừa chỉ về phía hai cái sọt bát đang để ở hè đình.

Góp gốc
Hồi ấy quân Pháp đã sang xâm lược nước ta. Nhiều người nổi dậy chống lại triều đình
vì vua quan nhà Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp. Theo lệnh quan trên, trai tráng làng
yên Lược đêm nào cũng phải ra đình canh phòng. Gặp mùa đông rét mướt, họ chia
nhau lần lượt mỗi tối một anh góp gốc...
Xin Bt
T khi Trng Qunh b Chúa Trnh đánh thuc độc chết, nước Nam ta không còn Trng
na, nhưng nhng người tài gii thì không thi nào không có. Con cháu Trng cũng
đều là nhng người thông thái khác thường. Dù nhà nghèo, nhưng không ai chu ra làm
quan. Xin là cht Trng Qunh. B Xin ngoài ba mươi tui mi sinh Xin. Xin mt
vuông ch đin, tai to như tai pht, mm rng, mt sáng. Người ta gi Xin là Xin Bt
vì quê Xin làng Hoàng Bt (Thanh Hóa).
Xin đất làm nhà
Nghe nói vùng Yên Lược, thuc huyn Th Xuân, gn rng núi, có nhiu đất hoang,
Xin di cư lên đấy .
Theo l làng, Xin phi bin tru rượu xin làng cho trú ng, ri li phi bin tru rượu
mt ln na xin làng mt mnh đất ly ch dng túp lu tm thi làm nơi ăn . Lý
trưởng đánh trng hp làng, nhưng thc ra "làng" ch là bn chc sc, cường hào mà
thôi. Thy h hay hch sách, kênh kiu, Xin ghét lm. Ln th hai mang tru rượu ra
đình, Xin gãi đầu gãi tai thưa:
- D, trình các c, con mi đến đây, ơn nh các c cho để hu h các c, nhưng
chưa có nhà ca gì c, mun xin miếng đất đầu làng chó a (1) xin các c xét cho.
Lý trưởng thy rượu thì tít mt, lin nói:
- Tưởng gì ch miếng đất đầu làng chó a y thì được, nào xin mi các c ta chén đi
thôi!
(1) Làng đây ch lý hương hào mc
Rao làng
Ngày trước, dân ng cư là k thp kém nht trong làng. Cho nên, đến Yên Lược, va
dng xong túp lu, Xin b bn lý trưởng bt ra làm mõ.
Mt hôm, lý trưởng thy mt ch hàng bát ngi a i bãi rm đầu làng, lin bt ly
gánh bát ri sai Xin đi mi "làng" ra đình chia phn. Xin vâng vâng d d, vác mõ đi,
c sau mt hi mõ "cc cc" li rao:
- Ching làng ching ch! lng tai mà nghe mõ rao: C lý bt được m hàng bát a by
đầu làng, mi "làng" mau ra đình mà chia phn!
Nghe nói chia phn, bao nhiêu ch sc, thân hào, vi vã kéo nhau ra đình. Đến cng
đình, gp Xin, ai cũng nhao nhao hi:
- Chia phn gì thế mày?
- Con m hàng bát y đâu ri?
- Có nhiu không h mày?
Xin l phép đáp:
- Bm các c, con m hàng bát a by đầu làng. D, nhiu lm , mt đống to lù lù thế
kia, có l mt c được đến vài ba bát ch không ít đâu!
Va nói, Xin va ch v phía hai cái st bát đang để đình.
Truyện cười dân gian Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyện cười dân gian Việt Nam - Người đăng: hongvantran0810-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Truyện cười dân gian Việt Nam 9 10 989