Ktl-icon-tai-lieu

truyện song ngữ

Được đăng lên bởi tuongvyngo93
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 1 lần
The horse and the mare.
The mare grazed in the meadow day and night and did no ploughing
,but the horse grazed only at night and ploughed in the day. So, the
mare said to the horse:
_"Why do you plough? i wouldn''t go if i was you.He''s whip, but i''d
kich him back".
The next day, the horse did as she said.When his master saw that he
grown stubborn, he harnessed the mare to the plough instead.
Ngựa đực và ngựa cái.
Con ngựa cái được ăn cỏ ngoài đồng, cả ngày lẫn đêm và không phải
cày ruộng, trong khi đó, ngựa đực phải cày ruộng vào ban ngày và chỉ
được ăn cỏ vào ban đêm.Thấy vậy, ngựa cái mới bảo:
_" Tại sao anh phải cày? Tôi sẽ chẳng làm điều đó nếu tôi là anh. Ông
ta có cây roi nhưng tôi sẽ đá hắn", cô nàng hếch mũi.
Ngày hôm sau, ngựa đực là y như lời khuyên mà nó được nghe.Khi bác
nông dân thấy anh chàng trở nên ương ngạnh và bất trị, ông liền đóng
yên vào ngựa cái để cày ruộng.

THE FOX AND THE CRANE
The fox invited the crane to dinner and served the meal on a plate.
The crane could pick up nothing with his long beak, and the fox ate
everything herself. Next day the crane invited the fox and served
dinner in a jug with a nar-row neck. The fox could not get her muzzle
into the jug, but the crane stuck his long neck in and drank everything
himself.
Cáo và sếu
Một hôm, Cáo mời Sếu đến nhà dùng bữa tối và nó bày biện thức ăn
trên 1 cái dĩa dẹt. Sếu ta chẳng thể nào ăn được tý gì với cái mỏ dài
và Cáo , một mình ăn hết mọi thứ.
Hôm sau, Sếu mời Cáo tới nhà dùng bữa tối, và dọn thức ăn trong 1
cái bình có cái cổ hẹp.Cáo không thể nào làm gì để đưa cái mõm của

nó vào trong cái bình, nhưng Sếu thì cắm cái mỏ dài vào và chén s ạch
mọi thứ.

THE MONKEY’S CHILDREN
A monkey had two children. She loved one, but not the other. One day
some people chased the monkey. She picked up her favourite child and
ran off with him, but left the unloved one behind. The unloved child hid
in a thicket, and the people ran past and did not notice him. But the
monkey leapt onto a tree in such a hurry that she knocked her beloved
child’s head against a branch and killed him. When the people had
gone, the monkey went to look for her unloved child, but could not
find him and was left all alone.
Khỉ mẹ và khỉ con
Một con khỉ cái có hai đứa con.Một là con ruột, một là con nuôi.Một
ngày kia, 1 toán thợ săn đuổi bắt con khỉ mẹ.Nó ôm đứa con ruột rồi
chạy trốn, bỏ lại đứa con nuôi đằng sau.Con khỉ bất hạnh trốn trong
một bụi cây và toán thợ săn đã không để ý thấy nó khi họ chạy ngang
qua....
The horse and the mare.
The mare grazed in the meadow day and night and did no ploughing
,but the horse grazed only at night and ploughed in the day. So, the
mare said to the horse:
_"Why do you plough? i wouldn''t go if i was you.He''s whip, but i''d
kich him back".
The next day, the horse did as she said.When his master saw that he
grown stubborn, he harnessed the mare to the plough instead.
Ng a c và ng a cái. đự
Con ng a cái c n c ngoài ng, c ngày l n êm và không ph i đượ ă đồ đ
cày ru ng, trong khi ó, ng a c ph i cày ru ng vào ban ngày và ch đ đự
c n c vào ban êm.Th y v y, ng a cái m i b o:đượ ă đ
_" T i sao anh ph i cày? Tôi s ch ng làm i u ó n u tôi là anh. Ông đ đ ế
ta có cây roi nh ng tôi s á h n", cô nàng h ch m i.ư đ ế ũ
Ngày hôm sau, ng a c là y nh l i khuyên mà nó c nghe.Khi bác đự ư ờ đượ
nông dân th y anh chàng tr nên ng ng nh và b t tr , ông li n óng ươ đ
yên vào ng a cái cày ru ng. để
THE FOX AND THE CRANE
The fox invited the crane to dinner and served the meal on a plate.
The crane could pick up nothing with his long beak, and the fox ate
everything herself. Next day the crane invited the fox and served
dinner in a jug with a nar-row neck. The fox could not get her muzzle
into the jug, but the crane stuck his long neck in and drank everything
himself.
Cáo và s uế
M t hôm, Cáo m i S u n nhà dùng b a t i và nó bày bi n th c n ế đế ă
trên 1 cái d a d t. S u ta ch ng th nào n c tý gì v i cái m dài ĩ ế ă đượ
và Cáo , m t mình n h t m i th . ă ế
Hôm sau, S u m i Cáo t i nhà dùng b a t i, và d n th c n trong 1 ế ă
cái bình có cái c h p.Cáo không th nào làm gì a cái mõm c a để đư
truyện song ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
truyện song ngữ - Người đăng: tuongvyngo93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
truyện song ngữ 9 10 838