Ktl-icon-tai-lieu

Truyện tiếu lâm tuyệt vời

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 192 trang   |   Lượt xem: 2201 lần   |   Lượt tải: 4 lần
(*) Th»ng nµo ngu
Mét anh b¹n ®Õn ch¬i nhµ ngêi quen trong khu tt Thñ LÖ, ra vÒ, ®Õn ®Çu ngâ ®êng Kim M·, dõng l¹i
ng¾m tßa nhµ Daiwoo-Hanel cao sõng s÷ng kho¸i chÝ. Bçng nhiªn qu¸n níc ven ®êng, mét
th»ng x· héi ®en bíc l¹i, hÊt hµm hái:
- Mµy lµm g× ë ®©y ?
- D¹,d¹...em cã lµm ®©u ¹ ?... E..m em ®ang ®Õm xem tßa nhµ kia cao bao nhiªu tÇng th«i ¹
- Con chã ! Mµy ®Õm ®îc mÊy tÇng råi ?
- D¹, 8 ¹ !
- ThÕ th× ®a 8 ngh×n ®©y !
H¾n cho tiÒn vµo tói ®i th¼ng. ¤ng b¹n ®øng ng¬ ng¬ mét lóc råi véi vµng ®i,vµ nghÜ bông:" Sao l¹i
cã nh÷ng th»ng ngu thÕ nhê, m×nh ®· ®Õm c¶ tÇng thîng råi mµ nã ®'o biÕt g×! "
(*) §è vui
Côc thÞt ®ót lç thÞt
Tay «m ®Ýt tay «m ®Çu
Ng©m mét lóc râ l©u
Rót ra cêi m·n nguyÔn.
§è lµ hµnh ®éng g×?
------------------------------
§ã lµ hµnh déng ngêi mÑ cho con bó.
Truyện tiếu lâm tuyệt vời - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyện tiếu lâm tuyệt vời - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
192 Vietnamese
Truyện tiếu lâm tuyệt vời 9 10 569