Ktl-icon-tai-lieu

Vui hoc Vât ly

Được đăng lên bởi namviet6688
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 2444 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ABC Amber CHM Converter Trial version, 

Thuỷ tinh chống đục mờ
Chọn một miếng kinh khô, sạch , rắc đều vào giữa nó một lớp chất tẩy rửa, và lật mặt có dính
chất tẩy rửa hướng xuống phía dưới , để hơ trên miệng chiếc phích chứa nước nóng .Mấy giây sau cầm
miếng kính lên xem , bạn sẽ thấy : Phần kính không dính chất tẩy rửa thì bám đầy những giọt nước rất nh
ỏ,đục mờ :còn phần kính có dính chất tẩy rửa thì không có giọt nước nhỏ, vẫn trong suốt.(xem hình vẽ).

Hơi nước gặp lạnh sẽ ngưng lại trên mặt kính rất nhiều những giọt nước rất nhỏ. Những giọt nư
ớc đó, do ảnh hưởng của sức căng bề mặt mà co lại thành dạng cầu hoặc bán cầu , làm cho ánh sáng chi
ếu tới nó phải tán xạ, nên chúng ta nhìn thấy đục mờ.
Chất tẩy rửa có thể làm giảm sức căng bề mặt của nước , làm cho hơi nước không thể ngưng k
ết thành giọt nước nhỏ , mà chỉ dính chặt lên kính, hình thành một lớp nước mỏng đều , nên nhìn vào vẫn
thấy trong suốt .
Hiện nay trên thị trường có bán chất chống làm mờ thuỷ tinh (kính….) là căn cứ vào nguyên lý
này để chế tạo nên. Nếu mắt kính được quét lên chất làm chống mờ đó thì mùa đông , chúng ta đeo kính
đi dạo thì kính sẽ không bị mờ đục bởi hơi lạnh giá.

Page 1

ABC Amber CHM Converter Trial version, 

Nhiệt kế bầu ướt và bầu khô
Lấy ra hai nhiệt kế . Đem bọc đầu dưới của một nhiệt kế bằng bông , rồi tẩm ướt phần bông, rồi tưới
ẩm phần bông bọc đó bằng cồn hoặc nước. Một lát sau, bạn sẽ thấy nhiệt độ chỉ trên nhiệt kế đó là thấp
hơn nhiệt kế kia.
Thực nghiệm này chỉ ra điều gì ? Chất lỏng ( nước ,rượu ….) có thể bay hơi và việc giảm nhiệt độ này
chứng tỏ khi bay hơi thì chất lỏng tiếp thu nhiệt lượng ở môi trường xung quanh.Có thể thấy bằng cách
cho bay hơi ( chưng cất ) dẫn tới làm lạnh. Bạn xoa một chút cồn lên da sẽ cảm thấy là do khi cồn bay
hơi mang theo nhiệt lượng ở chỗ bôi cồn đó.

Page 2

ABC Amber CHM Converter Trial version, 

Chiếc cốc biết … tự đi
Tìm một tấm kính , ngâm trong nước một lúc, sau đó một đầu đặt lên bàn , còn một đầu kia thì gác lên
mấy cuốn sách ( cao độ 5- 6m ). Lấy một chiếc cốc thuỷ tinh, miệng cốc có bôi một ít nước, rồi lật ngượ
c, úp miệng cốc trên miếng kính . Khi đó, tay cầm ngọn nến đã đót cháy hơ nóng phần đáy chiếc cốc. Bạ
n sẽ ngạc nhiên thấy : Chiếc cốc biết tự nó biết dịch chuyển qua một bên!

Giải thích: Do khi dùng nửa hơ nóng đáy chiếc cốc thì không khí trong chiếc cốc dần dần giãn nở vì nhi
ệt , ...
Thu tinh chng đục m
Chn mt miếng kinh khô, sch , rc đu vào gia nó mt lp cht ty ra, và lt mt có dính
cht ty ra hưng xung phía dưi , đ hơ trên ming chiếc phích cha nưc nóng .My giây sau cm
miếng kính lên xem , bn s thy : Phn kính không dính cht ty ra thì bám đy nhng git nưc rt nh
,đc m :còn phn kính có dính cht ty ra thì không có git nưc nh, vn trong sut.(xem hình v).
Hơi nưc gp lnh s ngưng li trên mt kính rt nhiu nhng git nưc rt nh. Nhng git nư
c đó, do nh hưng ca sc căng b mt mà co li thành dng cu hoc bán cu , làm cho ánh sáng chi
ếu ti nó phi tán x, nên chúng ta nhìn thy đc m.
Cht ty ra có th làm gim sc căng b mt ca nưc , làm cho hơi nưc không th ngưng k
ết thành git nưc nh , mà ch dính cht lên kính, hình thành mt lp nưc mng đu , nên nhìn vào vn
thy trong sut .
Hin nay trên th trưng có bán cht chng làm m thu tinh (kính….) là căn c vào nguyên lý
này đ chế to nên. Nếu mt kính đưc quét lên cht làm chng m đó thì mùa đông , chúng ta đeo kính
đi do thì kính s không b m đc bi hơi lnh giá.
Page 1
ABC Amber CHM Converter Trial version, http://www.processtext.com/abcchm.html
Vui hoc Vât ly - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vui hoc Vât ly - Người đăng: namviet6688
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Vui hoc Vât ly 9 10 956