Ktl-icon-tai-lieu

Xã trưởng mẹ đốp

Được đăng lên bởi HoÀng Tử SAo ĐÊm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Xã trưởng mẹ Đốp
Nhân vật chính:
-Xã trưởng: nhân vật hách dịch, dâm dê
-Mẹ Đốp: thông minh, hóm hỉnh nhưng cũng không kém phần lẳng lơ
-Thị Màu: lẳng lơ, bướng bỉnh
Cảnh 1: xã trưởng gặp mẹ đốp
Cảnh 2: xét xử vụ thị màu chửa hoang
XT xuất hiện,cầm ba toong ra sân khấu,ngơ ngác nhìn xuống khán giả.
Có tiếng gọi: dạ,con chào cụ xã ạ,cụ đi đâu mà mới sáng sớm đã ra ngoài này thế ạ.
-Ko phải việc của mày,phắn đê.rồi quay ra phía khán giả cười khì…
-gớm,chả giấu gì các bác,nâu nắm rùi nàng em mới có được cái đứa ló trửa hoang,mà ló nại nà con nhà phú ông,len cái v ụ lày
phải mời làng ra đình an khoán.khổ thế đấy chứ có sung sướng cái gì đâu.
-mõ!thằng mõ đâuuuuuu.
Tiếng xã trưởng hách dịch quát tháo,cầm batoong đập liên hồi xuống đất.
-mõ đâu,ra đây mau,ra cho ông sai việc đây,mày đang chơi cái khỉ gì mà lâu thế haaaaa…?
Tiếng nói từ trong vọng ra:
-đốp đây, đốp đây, thế thằng khỉ mất dậy nào đang quát tháo om sòm ngoài sân điình đấy ha….ả?
(Đốp xuất hiện,với hình ảnh mát rượi,dặt dẹo đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch ngáp ngắn ngáp dài bước ra.)
MĐ:-ơ,dạ,con chào cụ xã ạ.
XT:-ơ này,ông lại thọt vào mồm mày bây giờ,con mất dạy.
(Mặt XT ngắn lại,ko nói lời nào.)
-ơ,dạ,cụ xã ạ,có việc gì mà cụ lại gọi nhà con vào cái lúc mà..mà..đang bề bộn thế này ạ.
-sao mày dám gọi cụ là..cụ là..thằng hả……..
-dạ.đốp cười.
-thằng chồng mày đâu.gọi ra đây cho ông sai việc mau.
-dạ chồng con.. đi chồng con….đang lên tỉnh làm kinh tế ròi ông ạ.nghe đâu anh ấy bảo công việc dễ lắm.chỉ ra đường đứng
nghe gọi là có tiền ngay ạ.
-ơ!!! Nghe như là của bọn cavemen ý nhỉ???^^.
MĐ: ohoh! Đúng rùi cavemen…nghe đến oai….
XT:-,không phải mê tín đâu, ngu nhục lắm con ạ.
E hèm! chồng mày ko có nhà thì làng có việc giờ mày đi cho nó nghe chửa.//
MĐ:-dạ bẩm lang hôm nay có việc gì thế ông,mà khổ,sao mới sáng sớm mà giời hôm nay lại nong quá nhể.
Mẹ đốp đứng gác chân,phe phẩy váy.nóng wa(cởi áo ra)
XT:-Thế mà ông…hơ hơ…XT ngẩn ngơ nhìn mẹ đốp
MĐ:-cụ..cụ..cụ sao thế ạ.lấy tay lay lay LT.(hốt hoảng)
XT:-khồng không,ổn,ổn rồi..
XT:-MeĐốp này tao bảo,thế mày được mấy đứa rồi? (mặt dâm dê..)
MĐ:-Dạ, vợ chồng con hiếm muộn nên bây giờ mới chỉ được,chỉ được có 6 đứa thôi ạ.
XT:-hiếm muộn mà chỉ được có 6 đứa thôi á,hơ hơ,nom bên dưới nó xà thế kia thì chả có con nhiều là gì..này(d ạ)…vợ thằng
mõ(dạ)hôm nào mát giời mày ra sau A11 cho ông gửi nhờ một đứa.
MĐ:-Ghớm chỉ đc cái thế là nhanh…già rồi mà phởn thế!!.
XT:-.đang buồn thì ông nói cho vui vậy thôi,chứ cái thứ nhà mày thì…đển lúc khác ông tính, thế ...
Xã tr ng m pưở Đố
Nhân v t chính:
-Xã tr ngưở : nhân v t hách d ch, dâm dê
-M p Đố : thông minh, hóm h nh nh ng c ng không kém ph n l ng l ư ũ ơ
-Th Màu : l ng l , b ng b nh ơ ư
C nh 1 : xã tr ng g p m pưở đố
C nh 2 : xét x v th màu ch a hoang
XT xu t hi n,c m ba toong ra sân kh u,ng ngác nhìn xu ng khán gi . ơ
Có ti ng g i: d ,con chào c ,c i âu mà m i sáng s m ã ra ngoài này th .ế đ đ đ ế
-Ko ph i vi c c a mày,ph n ê.r i quay ra phía khán gi c i khì… đ ườ
-g m,ch gi u gì các bác,nâu n m rùi nàng em m i có c cái a ló tr a hoang,mà ló n i nà con nhà phú ông,len cái v lày đượ đ
ph i m i làng ra ình an khoán.kh th y ch có sung s ng cái gì âu. đ ế đấ ướ đ
-mõ!th ng mõ âuuuuuu. đ
Ti ng xã tr ng hách d ch quát tháo,c m batoong p liên h i xu ng t.ế ưở đậ đ
-mõ âu,ra ây mau,ra cho ông sai vi c ây,mày ang ch i cái kh gì mà lâu th haaaaa…?đ đ đ đ ơ ế
Ti ng nói t trong v ng ra:ế
- p ây, p ây, th th ng kh m t d y nào ang quát tháo om sòm ngoài sân iình y ha…. ?đố đ đố đ ế đ đ đấ
( p xu t hi n,v i hình nh mát r i,d t d o u bù tóc r i, qu n áo x c x ch ngáp ng n ngáp dài b c ra.)Đố ượ đầ ướ
M :- ,d ,con chào c .Đ ơ
XT:- này,ông l i th t vào m m mày bây gi ,con m t d y.ơ
(M t XT ng n l i,ko nói l i nào.)
- ,d ,c ,có vi c gì mà c l i g i nhà con vào cái lúc mà..mà.. ang b b n th này .ơ đ ế
-sao mày dám g i c là..c là..th ng h ……..
-d . p c i. đố ườ
-th ng ch ng mày âu.g i ra ây cho ông sai vi c mau. đ đ
-d ch ng con.. i ch ng con…. ang lên t nh làm kinh t ròi ông .nghe âu anh y b o công vi c d l m.ch ra ng ng đ đ ế đ đườ đứ
nghe g i là có ti n ngay .
- !!! Nghe nh c a b n cavemen ý nh ???^^.ơ ư
M : ohoh! úng rùi cavemen…nghe n oai….Đ Đ đế
XT:-,không ph i mê tín âu, ngu nh c l m con . đ
E hèm! ch ng mày ko có nhà thì làng có vi c gi mày i cho nó nghe ch a.// đ
M :-d b m lang hôm nay có vi c gì th ông,mà kh ,sao m i sáng s m mà gi i hôm nay l i nong quá nh .Đ ế
M p ng gác chân,phe ph y váy.nóng wa(c i áo ra) đố đứ
XT:-Th mà ông…h h …XT ng n ng nhìn m pế ơ ơ ơ đố
M :-c ..c ..c sao th .l y tay lay lay LT.(h t ho ng)Đ ế
XT:-kh ng không, n, n r i..
XT:-Me p này tao b o,th mày c m y a r i? (m t dâm dê..)Đố ế đượ đứ
M :-D , v ch ng con hi m mu n nên bây gi m i ch c,ch c có 6 a thôi .Đ ế đượ đượ đứ
XT:-hi m mu n mà ch c có 6 a thôi á,h h ,nom bên d i nó xà th kia thì ch có con nhi u là gì..này(d )…v th ng ế đượ đứ ơ ơ ư ế
mõ(d )hôm nào mát gi i mày ra sau A11 cho ông g i nh m t a. ộ đứ
M :-Gh m ch c cái th là nhanh…già r i mà ph n th !!.Đ đ ế ế
XT:-. ang bu n thì ông nói cho vui v y thôi,ch cái th nhà mày thì… n lúc khác ông tính, th mày có bi t cái con th màu đ để ế ế
không??
M :- D ,th màu thì ai ch ng bi t .nó n i ti ng l ng l …. có kém gì con âu.Đ ế ế ơ đ
XT:- y nh cái n t l ng l y mà hôm nay c làng c n khoán y con !đấ ế ơ đ ă đấ
M :-Th nó ch a hoang h c !Đ ế
XT:-uh! Nó ko ch ng mà ch a, mày i rao làng cho tao. đ
M : Rao th nào cĐ ế
XT: Nghe ây này: ( ch i v i ng ngu nh c l m)đ ơ
M : ( Nh c bình th ng)Đ ư
XT: Ehem:
“chi ng làng chi ng ch
Th ng h tây ôngượ đ
Con gái phú ông tên là màu th
t tình hoài ýư
mãn nguy n có thai
m i già tre gái trai ra dình mà an khoán”
M : úi tr i i c nói th sao mà con nh c đ ơ ế đ
Thôi th này v y, bây gi c i theo con,con gõ c rao cho nhanh .ế đ
XT:uh,c ng c.ah mà con này láo.th khác nào ong l i là th mõ nhà mày h ?ũ đượ ế
TM:th c rao l i cho con nghe ế
XT: c r i , nghe tao rao ây này :đượ đ
Xã trưởng mẹ đốp - Trang 2
Xã trưởng mẹ đốp - Người đăng: HoÀng Tử SAo ĐÊm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Xã trưởng mẹ đốp 9 10 198