Ktl-icon-tai-lieu

01. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC

Được đăng lên bởi hoangsuper26
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học TOÁN 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

01. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC – P2
Thầy Đặng Việt Hùng
DẠNG 2. PHỦ ĐỊNH CỦA MỆNH ĐỀ

Ví dụ 1: [ĐVH]. Hãy phủ định các mệnh đề sau:
a) Hôm nay, trong lớp có một học sinh vắng mặt.
b) Tất cả các học sinh của lớp này đều lớn hơn 14 tuổi.
c) Có một học sinh trong lớp em chưa bao giờ tắm biển.
d) Mọi học sinh trong lớp em đều thích môn Toán.
Hướng dẫn giải:
a) Hôm nay, tất cả các học sinh đều có mặt.
b) Có một học sinh của lớp này tuổi không quá 14.
c) Mọi học sinh trong lớp em đầu đã được tắm biển.
d) Có một học sinh trong lớp em không thích môn Toán.

Ví dụ 2: [ĐVH]. Phủ định các mệnh đề:
a) ∀x ∈ R, ∀y ∈ R, x + y > 0
c) ∃x ∈ R, ∀y ∈ R, x + y > 0

a) ∀x ∈ R, ∃y ∈ R, x + y ≤ 0
b) ∃x ∈ R, ∀y ∈ R, x + y ≤ 0
c) ∀x ∈ R, ∃y ∈ R, x + y ≤ 0
d) ∀x ∈ R, ∀y ∈ R, x + y ≤ 0

b) ∀x ∈ R, ∃y ∈ R, x + y > 0
d) ∃x ∈ R, ∃y ∈ R, x + y > 0
Hướng dẫn giải:

Ví dụ 3: [ĐVH]. Xem xét các mệnh đề sau đúng hay sai và lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề:
a) ∃x ∈ Q, 4 x 2 − 1 = 0

b) ∃x ∈ N , n 2 + 1 chia hết cho 4.

c) ∃x ∈ R, ( x − 1) ≠ x − 1

d) ∀n ∈ N , n 2 > n .

2

e) ∃n ∈ N , n ( n + 1) là một số chính phương.
Hướng dẫn giải:

a) Mệnh đề đúng. Phủ định là: ∀x ∈ Q, 4 x − 1 ≠ 0 .
b) Mệnh đề sai. Ta chứng minh mệnh đề phủ định sau là đúng.
∀x ∈ N , n2 + 1 không chia hết cho 4.
2

Xét n = 2k thì n 2 + 1 = 4k 2 + 1 : không chia hết cho 4.

Xét n = 2k + 1 thì n 2 + 1 = ( 4k + 1) + 1 = 4k 2 + 4k + 2 : không chia hết cho 4.
c) Mệnh đề sai, chẳng hạn với x = 1.
2

∃x ∈ R, ( x − 1) = x − 1
2

d) Mệnh đề sai, chẳng hạn với n = 0. Phủ định là ∃n ∈ N , n 2 ≤ n .

e) Mệnh đề đúng, chẳng hạn n = 0. Phủ định là ∃n ∈ N , n ( n + 1) không là số chính phương.

Ví dụ 4: [ĐVH]. Xem xét các mệnh đề sau đúng hay sai, lập mệnh đề phủ định của mệnh đề:
a) ∀x ∈ R, x 2 − x + 1 > 0

b) ∃n ∈ N . ( n + 2 )( n + 1) = 0

c) ∃x ∈ Q, x = 3

d) ∀n ∈ N , 2n ≥ n + 2
Hướng dẫn giải:

2

2

1 3

a) Mệnh đề đúng, vì x 2 − x + 1 =  x −  + > 0, ∀x .
2 4

Mệnh đề phủ định là ∃x ∈ R, x 2 − x + 1 ≤ 0 .

b) Mệnh đề sai, vì ( n + 2 )( n + 1) = 0 ⇒ n = −2 hoặc n = −1 đều không thuộc N.
Tham gia khóa TOÁN 10 tại  để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi TSĐH!

Khóa học TOÁN 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

Mệnh đề phủ định là ∀n ∈ N , ( n + 2 )( n + 1) ≠ 0
c) Mệnh đề sai, vì x 2 = 3 ⇒ x = ± 3 ∉ Q
Mệnh đề phủ định là ∀x ∈ Q, x 2 ≠ 3 .
d) Mệnh đề sai, vì chọn n = 1: 2 ≥ 3 .
Mệnh đề phủ định là: ∃n ∈ N , 2n < n + 2 .

DẠNG 3. ĐIỀU KIỆN CẦN, ĐIỀU KIỆN ĐỦ
...
Khóa hc TOÁN 10 – Thy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia khóa TOÁN 10 ti www.Moon.vn để có s chun b tt nht cho kì thi TSĐH!
DNG 2. PH ĐỊNH CA MNH ĐỀ
Ví d 1: [ĐVH].
Hãy ph định các mnh đề sau:
a) Hôm nay, trong lp có mt hc sinh vng mt.
b) Tt c các hc sinh ca lp này đều ln hơn 14 tui.
c) Có mt hc sinh trong lp em chưa bao gi tm bin.
d) Mi hc sinh trong lp em đều thích môn Toán.
Hướng dn gii:
a) Hôm nay, tt c các hc sinh đều có mt.
b) Có mt hc sinh ca lp này tui không quá 14.
c) Mi hc sinh trong lp em đầu đã được tm bin.
d) Có mt hc sinh trong lp em không thích môn Toán.
Ví d 2: [ĐVH].
Ph định các mnh đề:
a)
, , 0
x R y R x y
+ >
b)
, , 0
x R y R x y
+ >
c)
, , 0
x R y R x y
+ >
d)
, , 0
x R y R x y
+ >
H
ướ
ng d
n gi
i:
a)
, , 0
x R y R x y
+
b)
, , 0
x R y R x y
+
c)
, , 0
x R y R x y
+
d)
, , 0
x R y R x y
+
Ví d 3: [ĐVH].
Xem xét các m
nh
đề
sau
đ
úng hay sai và l
p m
nh
đề
ph
đị
nh c
a m
i m
nh
đề
:
a)
2
, 4 1 0
x Q x
b)
2
, 1
x N n
+
chia h
ế
t cho 4.
c)
( )
2
, 1 1
x R x x
d)
2
,
n N n n
>
.
e)
(
)
, 1
n N n n
+
là m
t s
chính ph
ươ
ng.
H
ướ
ng d
n gi
i:
a)
M
nh
đề
đ
úng. Ph
đị
nh là:
2
, 4 1 0
x Q x
.
b)
M
nh
đề
sai. Ta ch
ng minh m
nh
đề
ph
đị
nh sau là
đ
úng.
2
, 1
x N n
+
không chia h
ế
t cho 4.
Xét n = 2k thì
2 2
1 4 1
n k
+ = +
: không chia h
ế
t cho 4.
Xét n = 2k + 1 thì
( )
2
2 2
1 4 1 1 4 4 2
n k k k
+ = + + = + +
: không chia h
ế
t cho 4.
c)
M
nh
đề
sai, ch
ng h
n v
i
1.
x
=
( )
2
, 1 1
x R x x
=
d)
M
nh
đề
sai, ch
ng h
n v
i n = 0. Ph
đị
nh là
2
,
n N n n
.
e)
M
nh
đề
đ
úng, ch
ng h
n n = 0. Ph
đị
nh là
(
)
, 1
n N n n
+
không là s
chính ph
ươ
ng.
Ví d 4: [ĐVH].
Xem xét các m
nh
đề
sau
đ
úng hay sai, l
p m
nh
đề
ph
đị
nh c
a m
nh
đề
:
a)
2
, 1 0
x R x x
+ >
b)
(
)
(
)
. 2 1 0
n N n n
+ + =
c)
2
, 3
x Q x
=
d)
, 2 2
n
n N n
+
H
ướ
ng d
n gi
i:
a)
M
nh
đề
đ
úng, vì
2
2
1 3
1 0,
2 4
x x x x
+ = + >
.
M
nh
đề
ph
đị
nh là
2
, 1 0
x R x x
+
.
b)
M
nh
đề
sai, vì
(
)
(
)
2 1 0 2
n n n
+ + =
=
ho
c n =
1
đề
u không thu
c N.
01. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC – P2
Thầy Đặng Việt Hùng
01. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC - Trang 2
01. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC - Người đăng: hoangsuper26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
01. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC 9 10 446