Ktl-icon-tai-lieu

04. PHƯƠNG TRÌNH MŨ

Được đăng lên bởi Anh Trâm Đỗ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)

Facebook: LyHung95

Tài liệu bài giảng:

04. PHƯƠNG TRÌNH MŨ – P1
Thầy Đặng Việt Hùng
I. PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN
Các ví dụ giải mẫu:
Ví dụ 1. Giải phương trình 2 x + 2 x +1 + 2 x + 2 = 5 x + 2.5 x −1 .
Hướng dẫn giải:
1
Ta có 2 x + 2 x +1 + 2 x + 2 = 5 x + 2.5 x −1 ⇔ 2 x + 2 x.2 + 2 x.22 = 5 x + 2.5x.
5
x
7
 2
5
⇔ (1 + 2 + 4 ) .2 x = 1 +  .5 x ⇔ 7.2 x = .5 x ⇔   = 5 ⇔ x = log 5 5
5
 5
2
2
Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm là x = log 5 5.
2

Ví dụ 2. Giải các phương trình sau
1) 2 x

2

+3 x −2

= 16 x +1

2) 3− x

2

+4 x

x +10

1
243
Hướng dẫn giải:
=

x +5

3) 16 x −10 = 0,125.8 x −15

x = 2
= 24 x + 4 ⇔ x 2 + 3x − 2 = 4 x + 4 ⇔ x 2 − x − 6 = 0 
→
 x = −3
Vậy phương trình có hai nghiệm là x = 2 và x = –3.
2
2
 x = −1
1
2) 3− x + 4 x =
⇔ 3− x + 4 x = 3−5 ⇔ − x 2 + 4 x = −5 ⇔ 
243
x = 5
Vậy phương trình có nghiệm x = −1; x = 5.

1) 2 x

2

+3 x −2

= 16 x +1 ⇔ 2 x

x +10

x +5

3) 16 x −10 = 0,125.8 x −15 ,

2

+3 x − 2

(1) .

 x − 10 ≠ 0  x ≠ 10
Điều kiện: 
⇔
 x − 15 ≠ 0
 x ≠ 15
x +10

x +5

4.
3.
1
x + 10
x+5
= 2−3 ; 8 = 23 nên ta có (1) ⇔ 2 x −10 = 2−3.2 x −15 ⇔ 4.
= −3 + 3.
8
x − 10
x − 15
x = 0
4( x + 10)
60
⇔
=
⇔ x 2 − 5 x − 150 = 15 x − 150 
→
x − 10
x − 15
 x = 20
Vậy phương trình có nghiệm x = 0; x = 20.
Ví dụ 3. Giải các phương trình sau:

Do 16 = 24 ; 0,125 =

(

2
1)  
3

x

)

x

27
9
.  =
64
8

2) 4.9 x −1 = 3 22 x +1

3)

(

5 + 2)

x −1

x −1

= ( 5 − 2 ) x +1

Hướng dẫn giải:
x

x

x

3

x

3

27
2 9
2 9 3
3 3
1)   .   =
⇔  .  =   ⇔   =   
→ x = 3.
64
3 8
3 8 4
4 4
Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 3.

2) 4.9

x −1

=3 2

2 x +1

⇔

4.9x −1
3.2

2 x +1
2

2x − 3

=1 ⇔ 3

.2

2−

2 x +1
2

2x − 3

=1⇔ 3

.

( 2)

3− 2x

 3 
=1⇔ 

 2

2x − 3

0

3
 3 
=1 = 
 ⇔ x = 2.
 2

3
Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = .
2
x

Cách khác: 4.9 x −1 = 3 22 x +1 ⇔ 16.81x −1 = 9.22 x +1 ⇔ 16.

81x
 81  18.81  9 
= 9.2.4 x ⇔   =
⇔ 
81
16
 4
 2

Học offline: Số 11 – ngách 98 – ngõ 72 Tôn Thất Tùng (Đối diện ĐH Y Hà Nội)

2x

3

3
9
=  ⇔ x= .
2
2

Học online: 

Khóa học LTĐH môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
x −1

3) ( 5 + 2 ) = ( 5 − 2 ) x +1 , (1) .
Điều kiện: x + 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ −1.
x −1

(

)(

)

(

1
= 5+2
5+2
1− x
1 

x =1
⇔ ( x − 1)  1 +
(1) ⇔ x − 1 =
 = 0 ⇔  x = −2
x +1
x +1


Vậy phương trình có hai nghiệm là x = 1 và x = –2.
Do

5+2

Facebook:...
Khóa hc LTĐH môn Toán – Thy Đặng Vit Hùng (0985.074.831) Facebook: LyHung95
Hc offline: S 11 – ngách 98 – ngõ 72 Tôn Tht Tùng (Đối din ĐH Y Hà Ni) Hc online: www.moon.vn
I. PHƯƠNG TRÌNH CƠ BN
Các ví d gii mu:
Ví d 1. Gii phương trình
1 2 1
2 2 2 5 2.5
x x x x x
+ +
+ + = + .
Hướng dn gii:
Ta có
1 2 1 2
1
2 2 2 5 2.5 2 2 .2 2 .2 5 2.5 .
5
x x x x x x x x x x+ +
+ + = + + + = +
( )
5
2
2 7 5
1 2 4 .2 1 .5 7.2 .5 5 log 5
5 5 2
x
x x x x
x
+ + = + = = =
V
y ph
ươ
ng trình
đ
ã cho có 1 nghi
m là
5
2
log 5.
x =
Ví d 2.
Gi
i các ph
ươ
ng trình sau
1)
2
3 2 1
x x x
+ +
=
2)
2
4
1
3
243
x x +
=
3)
10 5
10 15
16 0,125.8
x x
x x
+ +
=
H
ướ
ng d
n gi
i:
1)
2 2
3 2 1 3 2 4 4 2 2
2
2 16 2 2 3 2 4 4 6 0
3
x x x x x x
x
x x x x x
x
+ + + +
=
= = + = + = 
=
V
y ph
ươ
ng trình có hai nghi
m là x = 2 và x = –3.
2)
2 2
4 4 5 2
1
1
3 3 3 4 5
5
243
x x x x
x
x x
x
+ +
=
= = ⇔ − + = −
=
V
y ph
ươ
ng trình có nghi
m x =
1; x = 5.
3)
( )
10 5
10 15
16 0,125.8 , 1 .
x x
x x
+ +
=
Đ
i
u ki
n:
10 0 10
15 0 15
x x
x x
Do
4 3 3
1
16 2 ; 0,125 2 ; 8 2
8
= = = =
nên ta có
( )
10 5
4. 3.
3
10 15
10 5
1 2 2 .2 4. 3 3.
10 15
x x
x x
x x
x x
+ +
+ +
= = − +
( )
2
0
4( 10) 60
5 150 15 150
20
10 15
x
x
x x x
x
x x
=
+
= = 
=
V
y ph
ươ
ng trình có nghi
m x = 0; x = 20.
Ví d 3.
Gi
i các ph
ươ
ng trình sau:
1)
2 9 27
.
3 8 64
x x
=
2)
1 2 1
4.9 3 2
x x
+
=
3)
( ) ( )
1
1
1
5 2 5 2
x
x
x
+
+ =
H
ướ
ng d
n gi
i:
1)
3 3
2 9 27 2 9 3 3 3
. . 3.
3 8 64 3 8 4 4 4
x x x x
x
= = =  =
V
y ph
ươ
ng trình có nghi
m duy nh
t x = 3.
2)
( )
2x 3 0
2x 1
x 1
3 2x
2
x 1 2x 1 2x 3 2x 3
2
2x 1
2
4.9 3 3 3
4.9 3 2 1 3 .2 1 3 . 2 1 1 x .
2
2 2
3.2
+
+
+
= = = = = = =
V
y ph
ươ
ng trình có nghi
m duy nh
t
3
.
2
x
=
Cách khác:
2 3
1 2 1 1 2 1
81 81 18.81 9 9 3
4.9 3 2 16.81 9.2 16. 9.2.4 .
81 4 16 2 2 2
x x
x
x x x x x
x
+ +
= = = = = =
Tài li
u bài gi
ng:
04. PHƯƠNG TRÌNH MŨ – P1
Thầy Đặng Việt Hùng
04. PHƯƠNG TRÌNH MŨ - Trang 2
04. PHƯƠNG TRÌNH MŨ - Người đăng: Anh Trâm Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
04. PHƯƠNG TRÌNH MŨ 9 10 108