Ktl-icon-tai-lieu

08. BIỆN LUẬN PT CÓ THAM SỐ Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]

Được đăng lên bởi haynhovetui
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH NÂNG CAO – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

Khóa LTĐH Nâng cao môn Toán
08. BIỆN LUẬN PT CÓ THAM SỐ
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]

Bài 1: [ĐVH]. Tìm m để phương trình sau có nghiệm:

( x + 1)(3 − x) = x 2 − 2 x + 3m
x2 − 4 x + 5 = m + 4 x − x2

Bài 2: [ĐVH]. Tìm m để phương trình sau có đúng hai nghiệm :
Bài 3: [ĐVH]. Tìm m để phương trình sau có nghiệm :

3 + x + 6 − x − (3 + x)(6 − x) = m

Bài 4: [ĐVH]. Tìm m để phương trình sau có đúng một nghiệm :
Bài 5: [ĐVH]. Tìm m để phương trình sau có nghiệm :

4

x 4 − 13 x + m + x − 1 = 0

x2 − 2x + x = m

Bài 6: [ĐVH]. Tìm m để phương trình sau có nghiệm : 1 − x − x + m x − x 2 = 1
Bài 7: [ĐVH]. Tìm m để phương trình sau có nghiệm :
Bài 8: [ĐVH]. Tìm m để phương trình

1
1
+x+
−x =m
2
2

2 x 2 + mx = 3 − x có nghiệm

Bài 9: [ĐVH]. Tìm m để phương trình sau có nghiệm :

x2 + x +1 − x2 − x +1 = m

Bài 10: [ĐVH]. Tìm m để phương trình sau có đúng 2 nghiệm :
Bài 11: [ĐVH]. Tìm m để phương trình

x −3− 2 x − 4 + x −6 x − 4 +5 = m.

( x 2 − 2 x + 2) 3 − 4 x 2 − 2 x + 2 = 2 x 2 − 4 x + m có 4 nghiệm

phân biệt

Bài 11: [ĐVH]. Tìm giá trị m để phương trình

x + 9 − x = − x 2 + 9 x + m có nghiệm thực.

Bài 12: [ĐVH]. Tìm giá trị m để phương trình

x + 4 x − 4 + x + x − 4 = m 2 − 3 có nghiệm thực.

Bài 13: [ĐVH]. Tìm giá trị m để phương trình

4 − x + 4 + x + 16 − x 2 + 7 = 2m có nghiệm duy nhất.

Bài 14: [ĐVH]. Tìm giá trị m để phương trình

x − 5 + 9 − x = m có nghiệm duy nhất.

Bài 15: [ĐVH]. Cho phương trình 1 − x 2 + 2 3 1 − x 2 = m
Bài 16: [ĐVH]. Tìm m để phương trình

(1); với m là tham số thực.

x 2 + mx + 2 = 2 x + 1 có hai nghiệm thực phân biệt.

Bài 17: [ĐVH]. Chứng minh rằng với m > 0 phương trình x 2 + 2 x − 8 = m ( x − 2 ) luôn có hai nghiệm
thực.

Bài 18: [ĐVH]. Tìm giá trị m để phương trình 3 x − 1 + m x + 1 = 2 4 x 2 − 1 có nghiệm thực.

Tham gia các gói học trực tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán tại Moon.vn để đạt điểm số cao nhất trong kỳ TSĐH !

...
Khóa hc LTĐH NÂNG CAOThy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia các gói hc trc tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán ti Moon.vn để đạt đim s cao nht trong k TSĐH !
Bài 1: [ĐVH].
Tìm m để phương trình sau có nghim:
2
( 1)(3 ) 2 3
x x x x m
+ = +
Bài 2: [ĐVH].
Tìm m để phương trình sau có đúng hai nghim :
2 2
4 5 4
x x m x x
+ = +
Bài 3: [ĐVH].
Tìm m để phương trình sau có nghim :
3 6 (3 )(6 )
x x x x m
+ + + =
Bài 4: [ĐVH].
Tìm m để phương trình sau có đúng mt nghim :
44
13 1 0
x x m x
Bài 5: [ĐVH].
Tìm m để phương trình sau có nghim :
2
2
x x x m
+ =
Bài 6: [ĐVH].
Tìm m để phương trình sau có nghim :
2
1 1
x x m x x
+ =
Bài 7: [ĐVH].
Tìm m để phương trình sau có nghim :
1 1
2 2
x x m
+ + =
Bài 8: [ĐVH].
Tìm m để phương trình
2
2 3
x mx x
+ =
có nghim
Bài 9: [ĐVH].
Tìm m để phương trình sau có nghim :
mxxxx =+++ 11
22
Bài 10: [ĐVH].
Tìm m để phương trình sau có đúng 2 nghim :
3 2 4 6 4 5
x x x x m
+ + =
.
Bài 11:
[ĐVH].
Tìm m
để
ph
ươ
ng trình mxxxxxx +=++ 42224)22(
2232
có 4 nghi
m
phân bi
t
Bài 11:
[ĐVH].
Tìm giá tr
m
để
ph
ươ
ng trình
2
9 9
x x x x m
+ = + +
có nghi
m th
c.
Bài 12:
[ĐVH].
Tìm giá tr
m
để
ph
ươ
ng trình
2
4 4 4 3
x x x x m
+ + + =
có nghi
m th
c.
Bài 13:
[ĐVH].
Tìm giá tr
m
để
ph
ươ
ng trình
2
4 4 16 7 2
x x x m
+ + + + = có nghi
m duy nh
t.
Bài 14:
[ĐVH].
Tìm giá tr
m
để
ph
ươ
ng trình 5 9
x x m
+ =
có nghi
m duy nh
t.
Bài 15:
[ĐVH].
Cho ph
ươ
ng trình
3
2 2
1 2 1
x x m
+ =
(1); v
i m là tham s
th
c.
Bài 16:
[ĐVH].
Tìm m
để
ph
ươ
ng trình
2
2 2 1
x mx x
+ + = +
có hai nghi
m th
c phân bi
t.
Bài 17:
[ĐVH].
Ch
ng minh r
ng v
i
0
m
>
ph
ươ
ng trình
( )
2
2 8 2
x x m x
+ =
luôn có hai nghi
m
th
c.
Bài 18:
[ĐVH].
Tìm giá tr
m
để
ph
ươ
ng trình
24
3 1 1 2 1
x m x x
+ + =
có nghi
m th
c.
Khóa LTĐH Nâng cao môn Toán
08. BIỆN LUẬN PT CÓ THAM SỐ
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
08. BIỆN LUẬN PT CÓ THAM SỐ Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH] - Người đăng: haynhovetui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
08. BIỆN LUẬN PT CÓ THAM SỐ Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH] 9 10 470