Ktl-icon-tai-lieu

1 số câu hỏi lý thuyết pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi Bin Đại
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1847 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của
quy phạm pháp luật. (lấy ví dụ minh họa)
a. Quy phạm pháp luật:
- Là quy tắc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm
bảo thực hiện, thể hiện ý chí và lợi ích của nhân dân lao động,
nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội.
- Quy phạm pháp luật xã hội là một quy phạm pháp luật
- Quy phạm pháp luật luôn gắn liền với nhà nước.
- Quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong cuộc sống có
tính chất bắt buộc.
b. Cấu trúc của quy phạm pháp luật:
* Bộ phận giả định:
- Đây là bộ phận của quy phạm quy định địa điểm thời gian chủ
thể, các hoàn cảnh, tình huống có thể xảy ra trong thực tế mà nếu
tồn tại chúng thì phải hành động theo quy tắc mà quy phạm đặt
ra.
- Các loại giả định đơn giản hoặc phức tạp giả định xác định và giả
định xác định tương đối, giả định trừu tượng…sở dĩ có nhiều loại
giả định như vậy vì đời sống thực tế rất phong phú và phức tạp.
- Nhưng để đảm bảo tính xác định chặt chẽ của pháp luật thì giả
định dù phù hợp loại nào thì cũng phải có tính xác định tới mức có
thể được phù hợp với tính chất của loại giả định đó.
VD : “Người nào thấy người khác trong tình trạng nguy hiểm đến
tính mạng , tuy có điều kiện mà không cứu giúp, dẫn đến hậu quả
người đó chết ” ( Điều 102 – Bộ luật hình sự năm 1999) là bộ phận
giả thiết của quy phạm
* Quy định:
- Là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật, vì chính đây là
quy tắc xử sự thể hiện ý chí nhà nước mà mọi người phải thi hành
khi xuất hiện những điều kiện mà phần giả định đặt ra.

- Với ví dụ trên thì bộ phận quy định “ tuy có điều kiện mà không
cứu giúp” có hàm ý là phải cứu người bị nạn.
- Có nhiều các phân loại phần quy định, mỗi các phân loại cần dựa
vào một tiêu chuẩn nhất định.
- Phụ thuộc vào vai trò của chúng trong điều chỉnh các quan hệ xã
hội chúng ta có quy định điều chỉnh bảo vệ quy định định nghĩa,
phụ thuộc vào mức độ xác định của quy tắc hanh vi ta có quy
định xác định quy định tùy nghi, tùy thuộc vào tính phức tạp của
nó mà người ta quy định đơn giản và phức tạp. phụ thuộc vào
phương thức thể hiện nội dung ra có hai hệ thống phân loại, .. Vì
phần quy định là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật nên
cách phân loại này có thể áp dụng để phân loại quy phạm pháp
luật nói chung.
* Chế tài:
- Chế tài là bộ phận của quy phạm pháp luật chỉ ra những biện
pháp tác động mà nhà nước sẽ áp dụng đối với chủ thể không
thực hiện hoặc thực hiện không đúng mệnh lệnh của nhà nước đã
nêu trong phần quy định của quy phạm pháp luật.
- Có nhiều loại chế tài...
Câu 1: Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của
quy phạm pháp luật. (lấy ví dụ minh họa)
a. Quy phạm pháp luật:
- Là quy tắc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm
bảo thực hiện, thể hiện ý chí và lợi ích của nhân dân lao động,
nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội.
- Quy phạm pháp luật xã hội là một quy phạm pháp luật
- Quy phạm pháp luật luôn gắn liền với nhà nước.
- Quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong cuộc sống có
tính chất bắt buộc.
b. Cấu trúc của quy phạm pháp luật:
* Bộ phận giả định:
- Đây là bộ phận của quy phạm quy định địa điểm thời gian chủ
thể, các hoàn cảnh, tình huống có thể xảy ra trong thực tế mà nếu
tồn tại chúng thì phải hành động theo quy tắc mà quy phạm đặt
ra.
- Các loại giả định đơn giản hoặc phức tạp giả định xác định và giả
định xác định tương đối, giả định trừu tượng…sở dĩ có nhiều loại
giả định như vậy vì đời sống thực tế rất phong phú và phức tạp.
- Nhưng để đảm bảo tính xác định chặt chẽ của pháp luật thì giả
định dù phù hợp loại nào thì cũng phải có tính xác định tới mức có
thể được phù hợp với tính chất của loại giả định đó.
VD : “Người nào thấy người khác trong tình trạng nguy hiểm đến
tính mạng , tuy có điều kiện mà không cứu giúp, dẫn đến hậu quả
người đó chết ” ( Điều 102 – Bộ luật hình sự năm 1999) là bộ phận
giả thiết của quy phạm
* Quy định:
- Là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật, vì chính đây là
quy tắc xử sự thể hiện ý chí nhà nước mà mọi người phải thi hành
khi xuất hiện những điều kiện mà phần giả định đặt ra.
1 số câu hỏi lý thuyết pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1 số câu hỏi lý thuyết pháp luật đại cương - Người đăng: Bin Đại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
1 số câu hỏi lý thuyết pháp luật đại cương 9 10 752