Ktl-icon-tai-lieu

10 chuyên đề Bồi dưỡng HSG toán

Được đăng lên bởi thetuan-nguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các bài toán giải bằng phương pháp tính ngược
Các bài toán giải bằng phương pháp tính ngược
Ví dụ 1: Nhà Lan nuôi được một đàn gà. Tuần trước mẹ bán 2/3 đàn gà. Tuần này mẹ bán 3/4 số gà
còn lại thêm 1/4 con nữa thì đàn gà nhà Lan còn lại 3 đôi gà. Hỏi đàn gà nhà Lan có tất cả bao nhiêu
con?
Giải:
Đổi 3đôi = 6 con gà.
Chia số gà còn lại sau lần bán thứ nhất làm 4 phần bằng nhau, ta có sơ đồ sau:
Bán lần 2
6 con
|====|====|====|=|===|
1/4 con
Số gà còn lại sau lần bán thứ nhất là:
(6 + 1/4) * 4 = 25 con
Chia số gà của cả đàn làm 3 phần bằng nhau, ta có sơ đồ sau:
Bán lần 1
25 con
|=====|=====|=====|
Số gà của cả đàn là:
25*3 = 75 con
Đ/S: 75 con gà.
Ví dụ 2: Dì Út đi chợ bán trứng. Lần thứ nhất bán một nửa số trứng cộng thêm 1 quả, lần thứ hai
bán một nửa số trứng còn lại cộng thêm 2 quả và lần thứ ba bán một nửa số trứng còn lại sau hai
lần bán cộng thêm 3 quả thì vừa hết số trứng.
Hỏi dì Út đã bán tất cả bao nhiêu quả trứng?
Giải:
Chia số trứng sau lần bán thứ 2 ra làm hai phần bằng nhau ta có sơ đồ sau:
|===|===|
Số trứng còn lại sau khi bán lần 2 là: 3*2 = 6 quả trứng.
Chia số trứng còn lại sau lần bán thứ nhất ra làm hai phần ta có sơ đồ sau:
1 nửa 6 quả
|====|=|===|
2 quả
Số trứng còn lại sau khi bán lần 1 là: (6 + 2)*2 = 16 quả trứng.
Chia số trứng ban đầu ra làm 2 phần bằng nhau ta có sơ đồ sau:
1 nửa
16 quả
|=====|=|====|
1 quả
Số chứng ban đầu là: (16 + 1)*2 = 34 quả trứng.
Vậy ban đầu dì Út có 34 quả trứng.
Đ/S: 34 quả trứng.

Các bài toán về phép chia có dư
Những kiến thức cần lưu ý:


Nếu a chia cho 2 dư 1 thì chữ số tận cùng của nó là: 1; 3; 5; 7 hoặc 9.



Nếu a chia 5 dư 1 thì chữ số tận cùng của nó là 1 hoặc 6; chia cho 5 dư 2 thì chữ số tận
cùng của a là 2 hoặc 7; nếu chia cho 5 dư 3 thì chữ số tận cùng là 3 hoặc 8; chia 5 dư 4 thì
chữ số tận cùng là 4 hoặc 9.



Nếu a và b có cùng số dư khi chia cho 2 thì hiệu của chúng chia hết cho 2. Cũng có những
tính chất tương tự với các số 3, 4, 5 và 9.



Nếu a chia b dư b - 1 thì a + 1 chia hết cho b.



Nếu a chia b dư 1 thì a - 1 chia hết cho b.

Những ví dụ để giải toán lớp 5 dạng này như sau:
Ví dụ 1: Tìm x và y để N = 3x579y chia cho 2, 5, 9 đều dư 1.
Giải
N chia 5 dư 1 nên y có thể bằng 1 hoặc 6.
Nhưng N cũng chia 2 dư 1 nên y phải lẻ. Vậy y = 1.
=> N = 3x5791
Tổng các chữ số của N = 3 + x + 5 + 7 + 9 + 1 = x +25.
Để N chi 9 dư 1 thì (x + 25) chia 9 dư 1 => x + 25 = 28 => x =3.
Vậy x = 3; y = 1 và N = 335791
Ví dụ 2: Tìm một số tự nhiên bé nhất khác 1 sao cho khi chia số đó cho 3; 4; 5...
Các bài toán giải bằng phương pháp tính ngược
Các bài toán giải bằng phương pháp tính ngược
Ví dụ 1: Nhà Lan nuôi được một đàn gà. Tuần trước mẹ bán 2/3 đàn gà. Tuần này mẹ bán 3/4 số gà
còn lại thêm 1/4 con nữa thì đàn gà nhà Lan còn lại 3 đôi gà. Hỏi đàn gà nhà Lan có tất cả bao nhiêu
con?
Giải:
Đổi 3đôi = 6 con gà.
Chia số gà còn lại sau lần bán thứ nhất làm 4 phần bằng nhau, ta có sơ đồ sau:
Bán lần 2 6 con
|====|====|====|=|===|
1/4 con
Số gà còn lại sau lần bán thứ nhất là:
(6 + 1/4) * 4 = 25 con
Chia số gà của cả đàn làm 3 phần bằng nhau, ta có sơ đồ sau:
Bán lần 1 25 con
|=====|=====|=====|
Số gà của cả đàn là:
25*3 = 75 con
Đ/S: 75 con gà.
Ví dụ 2: Dì Út đi chợ bán trứng. Lần thứ nhất bán một nửa số trứng cộng thêm 1 quả, lần thứ hai
bán một nửa số trứng còn lại cộng thêm 2 quả và lần thứ ba bán một nửa số trứng còn lại sau hai
lần bán cộng thêm 3 quả thì vừa hết số trứng.
Hỏi dì Út đã bán tất cả bao nhiêu quả trứng?
Giải:
Chia số trứng sau lần bán thứ 2 ra làm hai phần bằng nhau ta có sơ đồ sau:
|===|===|
Số trứng còn lại sau khi bán lần 2 là: 3*2 = 6 quả trứng.
Chia số trứng còn lại sau lần bán thứ nhất ra làm hai phần ta có sơ đồ sau:
1 nửa 6 quả
|====|=|===|
2 quả
Số trứng còn lại sau khi bán lần 1 là: (6 + 2)*2 = 16 quả trứng.
Chia số trứng ban đầu ra làm 2 phần bằng nhau ta có sơ đồ sau:
1 nửa 16 quả
|=====|=|====|
1 quả
Số chứng ban đầu là: (16 + 1)*2 = 34 quả trứng.
Vậy ban đầu dì Út có 34 quả trứng.
Đ/S: 34 quả trứng.
Các bài toán về phép chia có dư
Những kiến thức cần lưu ý:
Nếu a chia cho 2 dư 1 thì chữ số tận cùng của nó là: 1; 3; 5; 7 hoặc 9.
Nếu a chia 5 dư 1 thì chữ số tận cùng của nó là 1 hoặc 6; chia cho 5 dư 2 thì chữ số tận
cùng của a là 2 hoặc 7; nếu chia cho 5 dư 3 thì chữ số tận cùng là 3 hoặc 8; chia 5 dư 4 thì
chữ số tận cùng là 4 hoặc 9.
Nếu a và b có cùng số dư khi chia cho 2 thì hiệu của chúng chia hết cho 2. Cũng có những
tính chất tương tự với các số 3, 4, 5 và 9.
Nếu a chia b dư b - 1 thì a + 1 chia hết cho b.
10 chuyên đề Bồi dưỡng HSG toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 chuyên đề Bồi dưỡng HSG toán - Người đăng: thetuan-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
10 chuyên đề Bồi dưỡng HSG toán 9 10 635