Ktl-icon-tai-lieu

10 đề thi hóa một tiết

Được đăng lên bởi thaohuong127
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI KIỂM TRA VIẾT SỐ 1 MÔN HÓA HỌC 9 HỌC KÌ I
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Đề số 1:
Câu 1. (4đ)
Cho các chất sau: Na2O; Al2O3; P2O5; N2O5; CuO.
a/ Phân loại các oxit trên.
b/ Điền các chất trên vào dấu ... rồi hoàn thành các PTPƯ.
.......+ HCl → AlCl3 + .....
........+ NaOH → Na3PO4 + ......
.......+ HCl → CuCl2 + .....
........+ NaOH → NaAlO2 + ......
.......+ HCl → NaCl + .....
........+ NaOH → NaNO3 + ......
Câu 2. (2đ)
Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: HCl; H2SO4; HNO3.
Câu 3. (3đ)
Cho 32 gam Fe2O3 tác dụng với 292 gam dung dịch HCl 20%. Tính nồng độ C%
của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng.
Câu 4. (1đ)
Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng CuO ra khỏi hỗn hợp CuO và CaO.

Đề số 2:
Câu 1. (3đ)
Cho các chất sau: BaO; SiO2; ZnO; Fe2O3; CO2.
a/ Phân loại các oxit trên.
b/ Điền các chất trên vào dấu ... rồi hoàn thành các PTPƯ.
.......+ HCl → FeCl3 + .....
........+ KOH → K2SiO3 + ......
.......+ HCl → BaCl2 + .....
........+ KOH → K2ZnO2 + ......
.......+ HCl → ZnCl2 + .....
........+ KOH → K2CO3 + ......
Câu 2. (2đ)
Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học: CaO; P2O5; Al2O3.
Câu 3. (3đ)
Cho 33,6 gam Fe tác dụng với 784 gam dung dịch H 2SO4 10%. Tính nồng độ C%
của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng.
Câu 4. (2đ)
Người ta cho Cu tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc có thoát ra khí mùi hắc. Đó là
khí gì? Viết phương trình phản ứng.

Đề số 3:
Câu 1. (3đ)
Cho các chất sau: K2O; FeO; Al2O3; N2O5; SO3.
a/ Phân loại các oxit trên.
b/ Điền các chất trên vào dấu ... rồi hoàn thành các PTPƯ.
.......+ H2SO4 → Al2(SO4)3 + .....
........+ NaOH → Na2SO4 + ......
.......+ H2SO4 → FeSO4 + .....
........+ KOH → KAlO2 + ......
.......+ H2SO4 → K2SO4 + .....
........+ Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + ......
Câu 2. (2đ)
Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: NaCl; Na2SO4; NaNO3.
Câu 3. (3đ)
Cho 168 gam KOH 20% tác dụng với 490 gam dung dịch H 2SO4 10%. Tính nồng độ
C% của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng.
Câu 4. (2đ)
Trừơng hợp nào sau đây được dùng để điều chế khí SO2.
1. K2SO4 + HCl
2. Na2SO4 + NaOH
3. K2SO3 + H2SO4
4. Na2SO3 + NaCl

Viết phương trình xảy ra.

Đề số 4:
Câu 1. (3đ)
Cho các chất sau: CaO; Al2O3; P2O5; CO2; Fe3O4.
a/ Chất nào tác dụng được với dung dịch HCl? Viết phương trình phản ứng.
b/ Chất nào tác dụng được với dung dịch Ba(OH)2? Viết phương trình phản ứng.
Câu 2. (3đ)
Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: KOH; H2SO4; Ca(OH)2
Câu 3. (3đ)
Cho 6,12 gam Al2...
BÀI KIỂM TRA VIẾT SỐ 1 MÔN HÓA HỌC 9 HỌC KÌ I
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Đề số 1:
Câu 1. (4đ)
Cho các chất sau: Na
2
O; Al
2
O
3
; P
2
O
5
; N
2
O
5
; CuO.
a/ Phân loại các oxit trên.
b/ Điền các chất trên vào dấu ... rồi hoàn thành các PTPƯ.
.......+ HCl → AlCl
3
+ ..... ........+ NaOH → Na
3
PO
4
+ ......
.......+ HCl → CuCl
2
+ ..... ........+ NaOH → NaAlO
2
+ ......
.......+ HCl → NaCl + ..... ........+ NaOH → NaNO
3
+ ......
Câu 2. (2đ)
Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: HCl; H
2
SO
4
; HNO
3
.
Câu 3. (3đ)
Cho 32 gam Fe
2
O
3
tác dụng với 292 gam dung dịch HCl 20%. nh nồng độ C%
của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng.
Câu 4. (1đ)
Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng CuO ra khỏi hỗn hợp CuO và CaO.
Đề số 2:
Câu 1. (3đ)
Cho các chất sau: BaO; SiO
2
; ZnO; Fe
2
O
3
; CO
2
.
a/ Phân loại các oxit trên.
b/ Điền các chất trên vào dấu ... rồi hoàn thành các PTPƯ.
.......+ HCl → FeCl
3
+ ..... ........+ KOH → K
2
SiO
3
+ ......
.......+ HCl → BaCl
2
+ ..... ........+ KOH → K
2
ZnO
2
+ ......
.......+ HCl → ZnCl
2
+ ..... ........+ KOH → K
2
CO
3
+ ......
Câu 2. (2đ)
Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học: CaO; P
2
O
5
; Al
2
O
3
.
Câu 3. (3đ)
Cho 33,6 gam Fe tác dụng với 784 gam dung dịch H
2
SO
4
10%. Tính nồng độ C%
của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng.
Câu 4. (2đ)
Người ta cho Cu tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
đặc thoát ra kmùi hắc. Đó
khí gì? Viết phương trình phản ứng.
Đề số 3:
Câu 1. (3đ)
Cho các chất sau: K
2
O; FeO; Al
2
O
3
; N
2
O
5
; SO
3
.
a/ Phân loại các oxit trên.
b/ Điền các chất trên vào dấu ... rồi hoàn thành các PTPƯ.
.......+ H
2
SO
4
→ Al
2
(SO
4
)
3
+ ..... ........+ NaOH → Na
2
SO
4
+ ......
.......+ H
2
SO
4
→ FeSO
4
+ ..... ........+ KOH → KAlO
2
+ ......
.......+ H
2
SO
4
→ K
2
SO
4
+ ..... ........+ Ca(OH)
2
→ Ca(NO
3
)
2
+ ......
Câu 2. (2đ)
Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: NaCl; Na
2
SO
4
; NaNO
3
.
Câu 3. (3đ)
Cho 168 gam KOH 20% tác dụng với 490 gam dung dịch H
2
SO
4
10%. Tính nồng độ
C% của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng.
Câu 4. (2đ)
Trừơng hợp nào sau đây được dùng để điều chế khí SO
2
.
1. K
2
SO
4
+ HCl 2. Na
2
SO
4
+ NaOH
3. K
2
SO
3
+ H
2
SO
4
4. Na
2
SO
3
+ NaCl
10 đề thi hóa một tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 đề thi hóa một tiết - Người đăng: thaohuong127
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
10 đề thi hóa một tiết 9 10 464