Ktl-icon-tai-lieu

10 đề thi thử đại học môn Toán

Được đăng lên bởi Lê Trinh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 666 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015
Môn thi: TOÁN
Thời gian bài làm: 180 phút, không kể thời gian giao đề.

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

--------------------------------------------------Câu 1 (2,0 điểm): Cho hàm số y   x  3x  4
3

2

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Tìm m sao cho phương trình

 x3  3x2  m  0 có 3 nghiệm thực phân biệt.

Câu 2 (1,0 điểm):
1) Tìm số phức liên hợp của số phức z, biết

z
 2  3i
4  3i

4

2) Cho s inx  (0  x  ) . Tính A  cos3 x  sinx.
5
2
Câu 3 (0,5 điểm ): Giải phương trình log 2  3x  5  2log 4  x  1  2

Câu 4 (1,0 điểm): Giải bất phương trình 5 1  x 3  2(x 2  2)
1

Câu 5 (1,0 điểm): Tính tích phân: I 

 (x  e

x

) xdx

0

Câu 6 (1,0 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, các mặt bên (SAB) và (SAD)
vuông góc với đáy, SA = AB = a, góc SDA  30 . Tính thể tích khối chóp S.ABCD và d(A, (SBD)).
0

Câu 7 (1,0 điểm ): Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình thoi MNPQ có M(1; 2), phương trình cạnh
NQ là x  y  1  0 . Tìm các đỉnh còn lại của hình thoi biết rằng NQ = 2MP và yN<0
Câu 8 (1,0 điểm ): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm A(1; 2; 3), đường thẳng (  ) có phương

 x  1  2t

trình  y  1  t và mặt phẳng (  ) có phương trình: 2x + 2y + z - 1 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi
 z  t

qua A và vuông góc với đường thẳng (  ). Viết phương mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (  ) .
Câu 9 (0,5 điểm ): Một hôp đựng chứa 4 viên bi trắng, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp
ra 4 viên bi. Tính xác suất để 4 viên bi được chọn có đủ 3 màu và số bi đỏ nhiều nhất.
Câu 10 (1,0 điểm ): Cho a, b, a  2b  2  0 . Tìm GTNN của biểu thức
P=

(a  3)2  (b  5)2  (a  5)2  (b  7)2

------------Hết-----------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015
Môn thi: TOÁN
Thời gian bài làm: 180 phút, không kể thời gian giao đề.

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

--------------------------------------------------Câu 1 (2,0 điểm): Cho hàm số y  x  3x  1
3

2

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ bằng 1.
Câu 2 (1,0 điểm):
1) Giải phương trình sau trên tập số phức z  4 z  40  0
2

2) Cho tanx 

5

(0  x  ) . Tính A  cos2 x  3sinx.
2
2

Câu 3 (0,5 điểm ): Giải phương trình log 22  x  1  3log 2  x  1  2  0

Câu 4 (1,0 điểm): Giải bất phương trì...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015
ĐỀ THI THỬ SỐ 1
Môn thi: TOÁN
Thời gian bài làm: 180 phút, không kể thời gian giao đề.
---------------------------------------------------
Câu 1 (2,0 điểm): Cho hàm số
32
34y x x
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Tìm m sao cho phương trình
32
30x x m
có 3 nghiệm thực phân biệt.
Câu 2 (1,0 điểm):
1) Tìm số phức liên hợp của số phức z, biết
23
43
z
i
i

2) Cho
4
sinx (0 )
52
x
. Tính
3
cos sinx.Ax
Câu 3 (0,5 điểm ): Giải phương trình
Câu 4 (1,0 điểm): Giải bất phương trình
32
5 1 x 2(x 2)
Câu 5 (1,0 điểm): Tính tích phân:
1
0
()
x
I x e xdx
Câu 6 (1,0 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, các mặt bên (SAB) và (SAD)
vuông góc với đáy, SA = AB = a, góc
0
SDA 30
. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và d(A, (SBD)).
Câu 7 (1,0 điểm ): Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình thoi MNPQ có M(1; 2), phương trình cạnh
NQ
10xy
. Tìm các đỉnh còn lại của hình thoi biết rằng NQ = 2MP và y
N
<0
Câu 8 (1,0 điểm ): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm A(1; 2; 3), đường thẳng (
) có phương
trình
12
1
xt
yt
zt


và mặt phẳng (
) có phương trình: 2x + 2y + z - 1 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi
qua A và vuông góc với đường thẳng (
). Viết phương mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (
) .
Câu 9 (0,5 điểm ): Một hôp đựng chứa 4 viên bi trắng, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp
ra 4 viên bi. Tính xác suất để 4 viên bi được chọn có đủ 3 màu và số bi đỏ nhiều nhất.
Câu 10 (1,0 điểm ): Cho
, , 2 2 0a b a b
. Tìm GTNN của biểu thức
P =
2 2 2 2
( 3) ( 5) ( 5) ( 7)a b a b
------------Hết------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
10 đề thi thử đại học môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 đề thi thử đại học môn Toán - Người đăng: Lê Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
10 đề thi thử đại học môn Toán 9 10 390