Ktl-icon-tai-lieu

10 đề thi thử toán 12

Được đăng lên bởi Susu Sasa
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 2 – Năm học 2010 – 2011
Môn TOÁN Lớp 12
Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 1

I. Phần chung: (7,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) Cho hàm số f ( x )  ( x  1)2 . Tìm nguyên hàm F ( x ) của hàm số f ( x ) biết F(1)  0 .
Câu 2: (3,0 điểm) Tính các tích phân sau:
2

a)



8

1  cos 2 x .dx

b)

0



dx

2
3 x. x  1

dx

Câu 3: (1,0 điểm) Tìm phần thực và phần ảo của số phức: z  5  4i  (2  i)2 .
Câu 4: (2,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 3 điểm A(2; 0; –1), B(1; –2; 3), C(0; 1; 2).
a) Viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm A, B, C.
b) Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của gốc toạ độ O trên mặt phẳng (ABC).
II. Phần riêng: (3,0 điểm)
1. Theo chương trình Chuẩn
Câu 5a: (1,0 điểm) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) của hàm số y  x 3  4 x 2  x  6 và
trục hoành.
Câu 6a: (1,0 điểm) Chứng minh rằng: 3  1  i 

100

 4i  1  i 

98

 4 1 i

96

.

Câu 7a: (1,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x  2 y  2 z  1  0 , đường
x 1 y  3 z
thẳng d :

 và điểm A(–1; –4; 0). Viết phương trình đường thẳng  đi qua A, song
2
3
2
song với mặt phẳng (P) và cắt đường thẳng d.
2. Theo chương trình Nâng cao
Câu 5b: (1,0 điểm) Giải bất phương trình:

log2  x  3  1  log2  x  1 .

Câu 6b: (1,0 điểm) Tìm môđun và acgumen của số phức:

z

1  cos   i sin 
, (0     )
1  cos   i sin 

Câu 7b: (1,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 4 điểm A(1; 1; 1), B(1; 2; 1), C(1; 1; 2)
D(2; 2; 1). Viết phương trình đường thẳng vuông góc chung của hai đường thẳng AB và CD.
--------------------Hết------------------Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

SBD :. . . . . . . . . .

Đề số 2

ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 2 – Năm học 2010 – 2011
Môn TOÁN Lớp 12
Thời gian làm bài 90 phút

I. Phần chung: (7,0 điểm)

e x 
Câu 1: (1,0 điểm) Cho hàm số f ( x )  e x  2 

 . Tìm nguyên hàm F ( x ) của hàm số f ( x ) biết
cos2 x

F(0)  1 .
Câu 2: (3,0 điểm) Tính các tích phân sau:
2

a)

x

2

 2 x  3 dx

2e

b)

0

 x.ln xdx
e

Câu 3: (1,0 điểm) Tính môđun của số phức z  (1  2i)(2  i)2 .
Câu 4: (2,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 4 điểm A(3; –2; –2), B(3; 2; 0), C(0; 2; 1),
D(–1; 1; 2).
a) Viết phương trình mặt phẳng (BCD). Từ đó suy ra ABCD là một tứ diện.
b) Viết phương trình mặt cầu có tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (BCD).
II. Phần riêng: (3,0 điểm)
1. Theo chương trình Chuẩn
Câu 5a: (1,0 điểm) Tính diện tích hình phẳn...
Đề số 1
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 2 – Năm học 2010 – 2011
Môn TOÁN Lớp 12
Thời gian làm bài 90 phút
I. Phần chung: (7,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) Cho hàm số
f x x
2
( ) ( 1)
. Tìm nguyên hàm
F x( )
của hàm số
f x( )
biết
F( 1) 0
.
Câu 2: (3,0 điểm) Tính các tích phân sau:
a)
x dx
2
0
1 cos2 .
b)
dx
dx
x x
8
2
3
. 1
Câu 3: (1,0 điểm) Tìm phần thực và phần ảo của số phức:
z i i
2
5 4 (2 )
.
Câu 4: (2,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 3 điểm A(2; 0; –1), B(1; –2; 3), C(0; 1; 2).
a) Viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm A, B, C.
b) Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của gốc toạ độ O trên mặt phẳng (ABC).
II. Phần riêng: (3,0 điểm)
1. Theo chương trình Chuẩn
Câu 5a: (1,0 điểm) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đ thị (C) của hàm số
y x x x
3 2
4 6
trục hoành.
Câu 6a: (1,0 điểm) Chứng minh rằng:
.
Câu 7a: (1,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P):
x y z2 2 1 0
, đường
thẳng
x y z
d
1 3
:
2 3 2
điểm A(–1; –4; 0). Viết phương trình đường thẳng đi qua A, song
song với mặt phẳng (P) và cắt đường thẳng d.
2. Theo chương trình Nâng cao
Câu 5b: (1,0 điểm) Giải bất phương trình:
x x
2 2
log 3 1 log 1
.
Câu 6b: (1,0 điểm) Tìm môđun và acgumen của số phức:
i
z
i
1 cos sin
, (0 )
1 cos sin
Câu 7b: (1,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ đ Oxyz, cho 4 điểm A(1; 1; 1), B(1; 2; 1), C(1; 1; 2)
D(2; 2; 1). Viết phương trình đường thẳng vuông góc chung của hai đường thẳng AB và CD.
--------------------Hết-------------------
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . .
1
10 đề thi thử toán 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 đề thi thử toán 12 - Người đăng: Susu Sasa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
10 đề thi thử toán 12 9 10 902