Ktl-icon-tai-lieu

10 đề thi thử tốt nghiệp quốc gia môn toán

Được đăng lên bởi Kim Dương
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Giáo viên: Lại Văn long

ĐỀ 1

ĐỀ THI THỬ TNTHPT QUỐC GIA 2015
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 180 phút

Cho hàm số f ( x )  x 3  6 x 2  9 x  2, (C )

CÂU 1 : ( 2,0 điểm )

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số trên.
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) tại điểm M  (C ) , biết rằng điểm M cùng với hai
điểm cực trị của đồ thị (C ) tạo thành tam giác có diện tích bằng 6.
CÂU 2 : ( 1,0 điểm )
a) Giải phương trình sau: 5sin x  2  3(1  sin x) tan 2 x
b) Giải phương trình sau: 32 x 8  4.3x 5  27  0
c) Giải bất phương trình sau: 2 log 2 ( x  1)  log 2 (5  x)  1
CÂU 3 : ( 1,5 điểm )
2

a) Tính tích phân sau: I  
1

x
dx
x 1 1

1
2
x
b) Tìm nguyên hàm F ( x) của hàm số f ( x)  3 x   4e , biết rằng F (1)  4e .
x
CÂU 4 : ( 1,0 điểm )
a)

Một tổ học sinh gồm 9 em, trong đó có 3 nữ được chia thành 3 nhóm đều nhau. Tính xác suất
để mỗi nhóm có 1 em nữ?
z  2  3i
 1.
b) Tìm tập hợp các điểm biểu diễn cho số phức z thỏa mãn:
z 4i
CÂU 5 : ( 1,0 điểm ) Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d và mặt phẳng ( P ) lần lượt có phương
trình:
 x  3  2t

d :  y  1  t ; ( P ) : x  3 y  2 z  6  0
 z  t

Tìm tọa độ giao điểm A của d và ( P ) . Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua A , đồng thời
vuông góc với đường thẳng d .
CÂU 6 : ( 1,0 điểm )
Cho hình chóp S . ABCD , có SA  ( ABCD) và đáy ABCD là hình vuông cạnh a , biết
·ASD  600 .
Tính thể tích khối chóp S . ABCD và khoảng cách từ D đến mặt phẳng ( SBC ) theo a .
CÂU 7 : ( 0,5 điểm ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm A(2;1) . Trên trục Ox lấy điểm B có hoành
độ x  0 , trên trục Oy lấy điểm C có tung độ y  0 , sao cho tam giác ABC vuông tại A .
Tìm tọa độ B, C để diện tích tam giác ABC lớn nhất.
 x 2  1  y ( y  x)  4 y

CÂU 8 : ( 1,0 điểm ) Giải hệ phương trình: 

2
 ( x  1)( y  x  2)  y

CÂU 9 : ( 1,0 điểm ) Giả sử x, y, z là ba số dương thỏa mãn điều kiện x  y  z  1
Chứng minh rằng:

x2 

1
1
1
 y 2  2  z 2  2  82
2
x
y
z

…….. Hết …….

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Giáo viên: Lại Văn long

ĐỀ 2
CÂU 1 : ( 2,0 điểm )

ĐỀ THI THỬ TNTHPT QUỐC GIA 2015
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 180 phút

Cho hàm số f ( x )  2 x 3  3(m  1) x 2  6mx  1, (1)

a)

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số (1)

b)

Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị sao cho khoảng cách
giữa hai điểm cực trị bằng

2.

CÂU 2 : ( 1,0 điểm )
a) Tì...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
Giáo viên: Li Văn long
http://violet.vn/vanlonghanam
Đ 1
ĐỀ THI THỬ TNTHPT QUỐC GIA 2015
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 180 phút
CÂU 1 : ( 2,0 điểm ) Cho hàm số
3 2
( ) 6 9 2, ( )f x x x x C
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị
( )C
của hàm số trên.
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị
( )C
tại điểm
( )M C
, biết rằng điểm
M
cùng với hai
điểm cực trị của đồ thị
( )C
tạo thành tam giác có diện tích bằng 6.
CÂU 2 : ( 1,0 điểm )
a) Giải phương trình sau:
2
5sin 2 3(1 sin ) tanx x x
b) Giải phương trình sau:
2 8 5
3 4.3 27 0
x x
c) Giải bất phương trình sau:
2 2
2log ( 1) log (5 ) 1x x
CÂU 3 : ( 1,5 điểm )
a) nh tích phân sau:
b) Tìm nguyên hàm
( )F x
của hàm số
2
1
( ) 3 4
x
f x x e
x
, biết rằng
(1) 4F e
.
CÂU 4 : ( 1,0 điểm )
a) Một tổ học sinh gồm 9 em, trong đó có 3 nữ được chia thành 3 nhóm đều nhau. Tính xác suất
để mỗi nhóm có 1 em nữ?
b) Tìm tập hợp các điểm biểu diễn cho số phức
z
thỏa mãn:
2 3
1
4
z i
z i
.
CÂU 5 : ( 1,0 điểm ) Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
d
mặt phẳng
( )P
lần lượt phương
trình:
3 2
: 1 ; ( ) : 3 2 6 0
x t
d y t P x y z
z t
 
Tìm tọa độ giao điểm
A
của
d
( )P
. Viết phương trình mặt phẳng
( )Q
đi qua
A
, đồng thời
vuông góc với đường thẳng
d
.
CÂU 6 : ( 1,0 điểm )
Cho hình chóp
.S ABCD
, có
( )SA ABCD
và đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
a
, biết
·
0
60ASD
.
Tính thể tích khối chóp
.S ABCD
và khoảng cách từ
D
đến mặt phẳng
( )SBC
theo
a
.
CÂU 7 : ( 0,5 điểm ) Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho điểm
(2;1)A
. Trên trục
Ox
lấy điểm
B
có hoành
độ
0x
, trên trục
Oy
lấy điểm
C
có tung độ
0y
, sao cho tam giác
ABC
vuông tại
A
.
Tìm tọa độ
,B C
để diện tích tam giác
ABC
lớn nhất.
CÂU 8 : ( 1,0 điểm ) Giải hệ phương trình:
2
2
1 ( ) 4
( 1)( 2)
x y y x y
x y x y
CÂU 9 : ( 1,0 điểm ) Giả sử
, ,x y z
là ba số dương thỏa mãn điều kiện
1x y z
Chứng minh rằng:
2 2 2
2 2 2
1 1 1
82x y z
x y z
…….. Hết …….
10 đề thi thử tốt nghiệp quốc gia môn toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 đề thi thử tốt nghiệp quốc gia môn toán - Người đăng: Kim Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
10 đề thi thử tốt nghiệp quốc gia môn toán 9 10 978