Ktl-icon-tai-lieu

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Được đăng lên bởi Thanh Hoàng Gia
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1736 lần   |   Lượt tải: 1 lần
10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
HÓA HỌC
Phương pháp 1
ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
Nguyên tắc của phương pháp này khá đơn giản, dựa vào định luật bảo toàn khối lượng: “Tổng
khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành trong phản ứng”.
Cần lưu ý là: không tính khối lượng của phần không tham gia phản ứng cũng như phần chất có sẵn, ví
dụ nước có sẵn trong dung dịch.
Khi cô cạn dung dịch thì khối lượng muối thu được bằng tổng khối lượng các cation kim loại và
anion gốc axit.
Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung
nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có
tỉ khối so với H2 là 20,4. Tính giá trị m.
A. 105,6 gam. B. 35,2 gam.

C. 70,4 gam. D. 140,8 gam.

Hướng dẫn giải
Các phản ứng khử sắt oxit có thể có:
to

3Fe2O3 + CO 
Fe3O4 + CO 
FeO + CO 

to

2Fe3O4 + CO2

to

3FeO + CO2
Fe + CO2

(1)
(2)
(3)

Như vậy chất rắn A có thể gồm 3 chất Fe, FeO, Fe 3O4 hoặc ít hơn, điều đó không quan trọng và
việc cân bằng các phương trình trên cũng không cần thiết, quan trọng là số mol CO phản ứng bao giờ
cũng bằng số mol CO2 tạo thành.
nB 

11,2
 0,5 mol.
22,5

Gọi x là số mol của CO2 ta có phương trình về khối lượng của B:
44x + 28(0,5  x) = 0,5  20,4  2 = 20,4
nhận được x = 0,4 mol và đó cũng chính là số mol CO tham gia phản ứng.
Theo ĐLBTKL ta có:
mX + mCO = mA + m CO2


m = 64 + 0,4  44  0,4  28 = 70,4 gam. (Đáp án C)

Ví dụ 2: Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 rượu no, đơn chức với H 2SO4 đặc ở 140oC thu được hỗn hợp các
ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là bao
nhiêu?
A. 0,1 mol.

B. 0,15 mol.

C. 0,4 mol.

D. 0,2 mol.

Hướng dẫn giải
Ta biết rằng cứ 3 loại rượu tách nước ở điều kiện H2SO4 đặc, 140oC thì tạo thành 6 loại ete và tách
ra 6 phân tử H2O.
Theo ĐLBTKL ta có
m H2O  m r­ îu  m ete  132,8  11,2  21,6 gam


n H 2O 

21,6
 1,2 mol.
18

Mặt khác cứ hai phân tử rượu thì tạo ra một phân tử ete và một phân tử H 2O do đó số mol H2O
1,2
 0,2 mol. (Đáp án D)
luôn bằng số mol ete, suy ra số mol mỗi ete là
6
Nhận xét: Chúng ta không cần viết 6 phương trình phản ứng từ rượu tách nước tạo thành 6 ete,
cũng không cần tìm CTPT của các rượu và các ete trên. Nếu các bạn xa đà vào việc viết phương trình
phản ứng và đặt ẩn số mol các ete để tính toán thì không những không giải được mà còn tốn quá nhiều
thời gian.
Ví dụ 3: Cho 12 gam hỗn hợp ha...
10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
HÓA HỌC
Phương pháp 1
ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
Nguyên tắc của phương pháp này khá đơn giản, dựa vào định luật bảo toàn khối lượng: Tổng
khối lượng các chất tham gia phản ng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành trong phản ứng”.
Cần lưu ý là: không tính khối lượng của phần không tham gia phản ứng cũng như phần chất có sẵn, ví
dụ nước có sẵn trong dung dịch.
Khi cạn dung dịch thì khối lượng muối thu được bằng tổng khối lượng các cation kim loại
anion gốc axit.
dụ 1: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO Fe
2
O
3
. Cho một luồng CO đi qua ng s đựng m gam hỗn hợp X nung
nóng. Sau khi kết thúc tnghiệm thu được 64 gam chất rắn A trong ng svà 11,2 lít khí B (đktc)
tỉ khối so với H
2
là 20,4. Tính giá trị m.
A. 105,6 gam. B. 35,2 gam. C. 70,4 gam. D. 140,8 gam.
Hướng dẫn giải
Các phản ứng khử sắt oxit có thể có:
3Fe
2
O
3
+ CO
o
t

2Fe
3
O
4
+ CO
2
(1)
Fe
3
O
4
+ CO
o
t

3FeO + CO
2
(2)
FeO + CO
o
t

Fe + CO
2
(3)
Như vậy chất rắn A thể gồm 3 chất Fe, FeO, Fe
3
O
4
hoặc ít hơn, điều đó không quan trọng
việc cân bằng các phương trình trên cũng không cần thiết, quan trọng là số mol CO phản ứng bao giờ
cũng bằng số mol CO
2
tạo thành.
B
11,2
n 0,5
22,5
mol.
Gọi x là số mol của CO
2
ta có phương trình về khối lượng của B:
44x + 28(0,5 x) = 0,5 20,4 2 = 20,4
nhận được x = 0,4 mol và đó cũng chính là số mol CO tham gia phản ứng.
Theo ĐLBTKL ta có:
m
X
+ m
CO
= m
A
+
2
CO
m
m = 64 + 0,4 44 0,4 28 = 70,4 gam. (Đáp án C)
dụ 2: Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 rượu no, đơn chức với H
2
SO
4
đặc 140
o
C thu đưc hỗn hợp các
ete số mol bằng nhau khối lượng 111,2 gam. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp bao
nhiêu?
A. 0,1 mol. B. 0,15 mol. C. 0,4 mol. D. 0,2 mol.
10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM - Người đăng: Thanh Hoàng Gia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 9 10 185