Ktl-icon-tai-lieu

100 bài tập giải phương trình, hệ phương trình hay và khó THCS

Được đăng lên bởi nguyenquangvinh2010
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1334 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10-NTP-Hoa Lư A

1

& HỆ PHƯƠNG TRÌNH

TUYỂN CHỌN 100 BÀI PHƯƠNG TRÌNH

Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10-NTP-Hoa Lư A

2

Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10-NTP-Hoa Lư A

3

Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10-NTP-Hoa Lư A
GIẢI PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH
1) 5x 2  14x  9  x 2  x  20 5. x  1
2) x 5  15x 3  45x  27 0
3)

11
25

1
2
x
 x  5 2

4)

4

5)

 x 3  xy 2  2000y 0
 3 2
 y  yx  500x 0

6)
7)

5

 x  2 4  x   4 x 

2  4 4  x  6x 3x  x 3  30

27 x 10  5x 6  5 864 0
x 2  x  1   x 2  x  1 x 2  x  2

12x 2  48x  64  y 3
 2
3
8) 12 y  48y  64 z
 2
3
12z  48z  64 x
 x 19  y 5 1890z  z 2001
 19 5
2001
9)  y  z 1890x  x
 19 5
2001
 z  x 1890y  y
 2x  1  y 3  y 2  y

3
2
10)  2 y  1 z  z  z

3
2
 2z  1 x  x  x
11)  x  18 x  7  x  35 x  90  2001x 2
12)  2001  x  4   2003  x  4 2000
1  x 2x  x 2
13)

x
1 x2
a  bx  b  c  x  x 2

Đề xuất:
Với a ,b,c >0
cx
a  x2
14) x  2  4  x 2x 2  5x  1
 b2  a 2

2


2
Đề xuất : x  a  b  x  b  a  x  

b a 
a b
 b a
 x  
 2

2 
2
 2


(Với a + 2 < b )
15) 3 3x 2  x  2001 

3

3x 2  7 x  2002 

3

6 x  2003 3 2002

3

 8x 3  2001 
 4004x  2001

2002



16) 
17)

 x  a  x  b    x  c  x  b    x  a  x  c  1
c c  a  c  b  a  a  c  a  b  b b  a  b  c  x

Trong đó a;b;c khác nhau và khác không
4

Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10-NTP-Hoa Lư A
18) x 1  19781  1978x 2 
19) x  x 2  1  2
20) x  2 x  ....  2 x  2 3x  x
21) 1  x 2  4 x 2  x  1  6 1  x  1 0
2

2
3


22) 1  x 2  


x


2

23) 3 x 2  2  2  x 3
24) 1  1  x 2 1  x  3  1  x  3 2  1  x 2



25)

36

x 2



4
28  4 x  2 
y 1

y 1

26) x 4  10x 3  2 a  11 x 2  2 5a  6 x  2a  a 2 0
27) Tìm m để phương trình :

x

2



 1  x  3 x  5 m

có 4 nghiệm phân biệt x1 ; x2 ; x3 ; x4 thỏa mãn
1
1
1
1



 1
x1 x 2 x 3 x 4

28)

 x 5  x 4  2 x 2 y 2
 5 4
2
 y  y  2 y z 2
 5 4 2
 z  z  2z x 2

Tìm nghiệm dương của phương trình

29) 18x 2  18x x  17 x  8 x  2 0
30) 4 17  x 8  3 2 x 8  1 1
31) x 2  2  x 2x 2 2  x

 x 4  y 4  z 4 8 x  y  z
32) 
 xyz 8
33) 19  10x 4  14x 2 5x 2  38 x 2  2
x 2 6125 210 12x
 2...
Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10-NTP-Hoa Lư A
1
100 bài tập giải phương trình, hệ phương trình hay và khó THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 bài tập giải phương trình, hệ phương trình hay và khó THCS - Người đăng: nguyenquangvinh2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
100 bài tập giải phương trình, hệ phương trình hay và khó THCS 9 10 269